i2

 

Emneregister

A

Aborten, studentblad 177

administrasjon, forskning og 388

Ahnenerbe 267

Ahus 561, 566f, 474f, 574

–, gjenopprettelse som universitetssykehus 519

akademiske yrker, folk i, 1815 – 1950 420

Aker sykehus 302f, 363f

Akershus universitetssykehus 359, 364

akiurgi 97, 167, 367

aktørseminar, komite for 460

–, om fakultetet siden ca. 1970 453f

–, om fakultetet, deltakerliste 456f

–, om fakultetet, referat 453f

aktørseminarer, som kilde 18f

–, teknikken ved 465f

allmennmedisin 470f

–, eksamen i 329

–, etterkrigstiden, økonomi og anseelse 231

–, fagutvikling, etterkrigstiden 323f

–, fornyelse av spesialitetsgodkjenning 533f

–, forskerkurs 535

–, oppdatering og kunnskapsfornyelse i 338f

–, samfunnsansvar og 331

–, som akademisk fag 322f, 528f, 576

–, som profesjon 322f

–, som spesialitet 531

–, spesialister, antall 539

–, tenkemåte 534

–, Legeforeningen og 328

alternativ medisin 367

anatomi, 1800-tallet 161f

anatomikammeret 94

Anatomisk Institutt, konflikter

ved under Den annen

verdenskrig 269f

–, vanskelige arbeidsforhold 239f

anatomiske tegninger, Leonardo da Vincis 240

anatomiundervisning, Skjelderup, 1800-tallet 111f

Anders Jahres fond 389

andre utdanninger ved fakultetet 481f

anemi, og S.B. Laache 166

Anneneksamen, og medisinerne 86

antiseptikk 167f

antropologiske undersøkelser 246f

arbeidshelse, årskurs i 341

arbeidsmedisin 336f

Arbeidsmiljøloven av 1977 347

arrestasjoner, studentene 1943 271f

artiumskarakterer, som opptakskriterier til medisin 276f

arvelighetsforskning 241

aseptikk 169f

Association for Medical

Education in Europe 346

asyler 155f

Auditorium 13 215, 218

aulabrannen 1943 270f

autonomi, legens 111

autorisasjon av leger, fakultetets rolle 280f

Autoritet 200f, 344f

–, kamp mot, fra 1968 353f

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 386, 485f

Avdeling for medisinsk

biokjemi, Ullevål 397

B

balneologi 165, 437

Barbette Red, Milorg-radiostasjon 268

barselfeber 182

bartskjærerlaug, Bergen 40f

BCG-vaksine, mot tuberkulose 253

bedriftshelsetjenesten 336f

bedriftslegeordningen 246

befolkningsutvikling 26f

Bergen, medisinsk embetseksamen i 304

Berlin, universitetet i 40

Beveridge-planen, England 278

Bibliotek for medisin og helsefag 391

biologisk helhetssyn, CPB Boeck 99

Birkeland AS 402

Bjærget 194f

Blindern Studenthjem 286

Blindern, utbygging 285f

blindtarmbetennelse, operasjon, mellomkrigstiden 257

blåresepter, allmennpraktikere og, 1960 326

boligbygging, etterkrigstiden 279

Bologna 33

Bolognaprosessen 376, 381

bosetting, og helse 29

Botsfengselet 405

Brennerigården 80, 87

Brodalkomiteen 318f, 344, 355

Brownianismen 150

Brownske system, sykdomsinndeling 93

Buchenwald 272f

budsjettmodell 523

Budstikken 62f, 64, 85

C

Candidatus medicinae, tidlig 1800-tall 263

cardiologi, Rikshospitalet, mellomkrigstiden 254

cellebiologisemesteret 418

cellularpatologi 143f

centre of excellence 493

–, psykiatri 543

Christiania Byes Sygehospital 94

contagion 138f

CRIStin 316

D

Dalehaugen, søsterhjem 290

dannelse 259f

–, naturvitenskapelig 325

Darwinisme 145f

dekaner, 1814 – 2014 696f

Del 4, innholdsfortegnelse 447

delprosjekter 17f

Den annen verdenskrig, helse og velferd i Norge under 274

–, rettsoppgjøret 275

Den Skjelderupske medaille 161

dermatovenerologi, 1800-tallet 151f

Det kongelige Frederiks Hospital, København 43, 47f

Det medicinske Øvelsesselskab 126

Det norske medicinske Selskab 84, 115, 193f

Det physiske Cabinet, og Lochmann EF 135

Det store russiske vitenskapsakademi, Moskva 377f

distriktsleger 348, 529

–, 1800-tallet 134f

–, Evang og 537

dobbeltdisputas, tverrfaglig 382

doktoravhandling, Arne Torkildsens 310

–, Bent Guttorm Bentsens 327f

doktordisputaser, utenfor campus 383

doktorgrad, Holst F, Universitetets første, 1817 129

doktorgrader, 1817 – 1989 592f

–, 1989 – 2014 615f

–, allmennmedisin 536

–, drøfting av 384f

–, kjønnsfordeling 502f

–, typer og antall 1989 – 2014 435

Doktorparagrafen 77

Domus academica 282

Domus bibliotheca 285

Domus media 114, 282

Domus medica 321, 357, 404, 417

–, kantina 369

–, skulptur 443

Drøbak, biologiske forskningsstasjon, Schreiner K.E. bestyrer 240

dyrenes sjel 85

dyrestaller 394

E

EDB, inn i medisinen 309f

eksamen, bestått – ikke bestått 351, 355

–, Bjørg Lauenborg og 299

–, godkjenning av utenlandsk 569f

–, indremedisin 2

–, kjemi Skjelderup J 69

–, medisinsk, klinisk, Skjelderup J 72

–, medisinsk, reglement 1914 234f

–, medisinsk, reglementer 1844 – 1914 204f

–, medisinsk, skriftlig, Skjelderup J 77

–, mellomkrigstiden, Sverre

Sørsdal 219, 225

–, Skjelderup J, 1833 67

–, tidlig 2800-tall 94f

–, øyesykdommer, Armauer

Hansen 159

ekskursjon, søppelhåndteringsanlegg 414

Elefantapoteket 86

elite, medisinerne som 82f

emetica, 1800-tallet 107

En folkefiende, og professor Lochmann 146

encyklopedi, medisinsk 87

endokarditt, Winge-Heibergs 181

epidemilasarett, Ullevål sykehus 168

epidemiologi, Rosted H, 1790 99f

–, tidlig fase 98

epidemiologifaget 309f, 311

Erasmus 380

Erbbild 267

ernæring, og S.C.F. Torup 174

–, som integrert fag 478

ernæringsfaget 316, 490

–, etterkrigstiden, dreining av målsetting 279

Erscheinungsbild 267

etikk, medisinsk 307

etterkrigstiden, endringer i medisin og helsevesen 306f

–, hygienefaget 279

–, medisinsk utvikling, konsekvenser av 278f

–, nytt helsebegrep, konsekvenser av 278f

EU-søknader 376

European Master in Health Economics 386

examen artium, og opptak på Universitetet 81

–, som klassisk dannelse 263

examen philosophicum 283f, 358

examinatus medicinae, tidlig 1800-tall 263

expectorantia, 1800-tallet 108

Eyr 79, 84, 117f, 127

F

fag, endring i innhold 480

–, forholdet mellom, drøfting av 436f

–, som blir borte 492

fagblokker 467

faglitteratur, tysk 279

fagoppdeling, 1800-tallet 181f

fagutvikling, i 1800-tallets

samfunn, drøfting av 410

fakultetet, andre utdanninger ved 575

–, autonomi og 564f

–, Den annen verdenskrig og 266f

–, forholdet til sykehusene 552f

–, forståelse av ordet 11

–, hvem har bestemt over, drøfting 437f

–, kvinner i 498f, 575

–, målsettinger ved 200-årsjubileet 442

–, nye fagområder, fra 1980-årene 385f

–, og leger fra utlandet 568f, 578

–, opprettelsen av 23f

–, organisering 576

–, organisering i relasjon til sykehusorganisering 519

–, organisatoriske endringer 517f

–, profesjonsstyrende posisjon 342

–, påvirkningskrefter 449f

–, roller og oppgaver, 1800-tallet 109f

–, struktur og årsverk 1968 310f

–, virksomhet 2013, tallmessig

oversikt 439f

fakultetshistorie, tilnærminger 462f

fakultetsledelsen 2014

fakultetsmedlemmer, i rådgivningsposisjoner 393

fakultetsmiljøet 2014, tallmessig oversikt 433

fakultetsrådet 356

Falketind 99, 163

farmakologi, oppsplitting av 498

–, P.E. Poulssons lærebøker 175

fars yrke, studierekruttering 1850 – 1909 423

–, studierekruttering, 1810 – 1929 421f

feber, 1800-tallet 89, 150

fenol 167

Ferdighetssenteret, Rikshospitalet 415

Filipstadulykken 1943, og

Fysiologisk Institutt 244

finansiering, som styring 317f

Fjeldeventyret 117

Flora Danica 124

flytting, fra Sentrum 1978 og 1990 357f

folkehelse, 1800-tallet 136f

fond for videre- og etterutdanning, opprettelse 529

forelesninger, 1824 88

forelesningsreferater 18

formidling 575

–, fakultetet og 508f

–, medisinsk, utdanning i 509f

–, meritering og 517

FORSKDOK 316

forskerlinje 380f, 413

forskerskoler 330, 385

forskerutdanning 341f

forskning, «Asperger» og 504f

–, brytningstid, 1800-tallet 160f

–, finansiering ved inntjening 550

–, fondsfinansiering 551f

–, i helseforetakene 544

–, klinisk 542f

–, medisinsk, tidlig 1800-tall 95f

–, studentundervisning og 310

–, undervisning og, avstand mellom 365f

forskningsfinansiering 541f

–, eksterne kilder 389f

–, intern 389

–, og Forskningsrådet 548f

–, og spillvirksomhet 389

forskningsgrupper 390, 526

forskningsmateriale, eierskap til 387

forskningsmetoder, medisin, 1800-tallet 100f.

forskningsmiljøer, bærekraftige 546

forskningsombud 566f

forsøksdyr 396

Forum for universitetshistorie 15f

forvalter, legen som, 1800-tallet 109

Frampeik-konferanser 381

Frederik Holsts Hus 321

Fürst Medisinsk Laboratorium 400

fyrstikkarbeiderskestreiken 1889 192

fysikateksamen 236, 334

fysiologi, 1800-tallet 163f

–, i etterkrigstiden 313f

–, i mellomkrigstiden 242f

–, og hygiene, 1800-tallet 165, 173f

–, som fag 112

Fysiologisk institutt, deling 1962 314

Fødselsstiftelsen 94

fødselstenger, demonstrasjon av 297

G

Garnisonssykehuset 80

Gaustad gård 360

Gaustad sykehus 405

Gaustadområdet 358f

genetikk 241

genius epidemicus 149

geriatri, status for 551

gips 169

godkjenningsregler, medisinstudier i utlandet 281

Graefes sveveapparat 90

gruppearbeid, trening i 372

Gummisalen, Rikshospitalet 292

Gundersen Clinic 374

H

handlingsimperativ 78, 426, 436

Hattfjelldal 301, 324

Hedalen i Valdres, krigen mot

svenskene 54

helhetssyn, biologisk, CPB

Boeck 99

helse, 1700-tallet 25f

–, ansvar for 30f

–, i tid og rom 104

helseadministrasjon 440

–, masterprogram 385f

–, Senter for 481f

helsebegrep, nytt i etterkrigstiden,

konsekvenser av 278f

helsefag 486f

Helsepersonellnemnda 572f

helseundersøkelser, allmenne 309f

helsevesenet, modeller for 326

hematologi 253f

Hippokrates, legeed 124

histologi, kurs i 371, 429

hjernedisseksjon 291

hjerneforskning, mellomkrigstiden 241f

hjertet, forsnevringer, T.L.C.F.

Blichs avhandling om 692f

Hokksund, gruppepraksis 372

humoralpatologi 31, 107f

hval, studier av, G.A. Guldberg 173

hybelkritikk 344

hygiene, samfunnsrettet medisin, 1800-tallet 132f

–, som basalfag 175f

hygienefaget, etter 1952 311f

–, i mellomkrigstiden 244f

hyperkolesterolemi 258

Hærens bakteriologiske laboratorium 245

høyde-vekt-undersøkelser 319

I

I. M. Setchenov Moscow

Medical Academy 379

identitet, studieplaner og fakultetets jakt på 258f

igler, 1800-tallet 108

immunceller, biologi 395

immunologi, som nytt fag 489, 493

indfødsret, medisinsk utdanning og 46

Individ – samfunn, drøfting av balansen 419f

indremedisin, eksamen 2

–, forskning og, mellomkrigstiden 253f

–, Sørenssens forelesninger 63

innholdsfortegnelse, Del 4 447

innovasjon 398f, 541

Institutt for allmennmedisin, åpning 529f

Institutt for basalmedisin 519

Institutt for helse og samfunn 519, 521, 527

Institutt for helseledelse og helseøkonomi 485f

Institutt for klinisk medisin 519

instituttsammenslåing 1990 322

instituttsektor, ekstern 318

integrering, basalfag og klinikk 475f

internasjonal helse, masterprogram 386, 414, 488

internasjonalisering 376, 467

Inven2 551

IT, ved fakultetet 522f

J

Jacobsons organ 98

Januarseminaret, allmennmedisin 536

Jebsen-fondene 389

jevngodhet, utenlandske leger 568f, 578

Jordmorloven 1898 123

Jordmorreglementet 1810 123

jordmødre 94

Jubileumsutstillingen, Frogner, 1914 207

Jyssumkomiteen 345, 467, 471

kandidater, uteksaminert ved fakultetet, oversikt 434

K

Kaptein Wilh. Wilhelmsen og frues bakteriologiske institutt 245, 289, 303

karakterskala, 1 – 12 238

–, bestått/-ikke bestått 351, 355

Karl Evangs pris for helseopplysning 393

kasuistikker 309

–, Det kongelige Frederiks Hospital 98

–, Serafimerlasarettet 98

Kieltraktaten 1814 59

kirurger, og leger, 1700-tallet 40f

–, og leger, ved nytt fakultet i Norge, 58f

kirurgi, Callisens lærebok 89

–, Heisters standardlærebok, 1700-tallet 42

–, plass i Oslo96 480, 494

–, Rikshospitalet, mellomkrigstiden 254f

–, teknikk, tidlig 1800-tall 96

Kjemi 497

–, kunnskaper, nye studenters 492

–, undervisning, Blindern 283

–, undervisning på 1800-tallet 86

kjønnssykdommer, 1800-tallet 151f

kliniske fag, midten av 1800-tallet 146f

KLoK-faget 372f, 468

koagulasjonsforskning 314

koleraepidemier 133

–, som prøvestein for teoriene 141

komiteer ved fakultetet, kvinner i 501f

kompetansevurdering, overlegefunksjon og professorat 564

konstitusjon 139

–, epidemisk 113

konsulentselskap, og omorganisering 527

kontorteknisk personale,

fakultetets, sykehusene 521 f

koppeepidemi, Christiania 1831 69

koppesetting, 1800-tallet 108

koppevaksinasjon 1810 132

Kreftforeningen 389

Kriegslazarett Sinzen 304

krigskirurgi, Thulstrup og 55

kronikkredaktører, og medisinsk formidling 512

kullbøker 293, 304

kullfester 295

kullfølelse 293

kunnskap – verdier – meninger 14

kunnskap, best tilgjengelige 367

kunnskapshåndtering, undervisning i 392

kunst, og medisin 436

kurs for leger 334f, 340f

Kvakksalverforordningen, 1794 123

kvakksalverlov 1871, 1936, 2004 123

kvakksalverlovgivningen 266

Kvalitetsreformen 381, 485, 488

kvikksølvbehandling, syfilis, 1800-tallet 154

Kvinneklinikken, Stensberggata 289, 303

kvinnelige leger, forbigåelser 224

–, og professor K.K.H. Brandt 224

kvinneorganisasjonene, professor Brandt og 290

kvinner i fakultetet 498f, 575

–, kohorteffekt 505f

–, tiltak for 501f

kvinner, andel av akademikere 186

–, examen artium og 190f

–, fagfordeling i fakultetet og 506

–, som leger 183f

–, som medisinerstudenter, fakultetets motstand 185f kvinnesak, motstand blant kvinner 188f

København, angrepet på 1801 56

–, bombardement 1807

L

laboratoriemedisin 308

Laboratorium for Patologi AS 400

latin, ettesemesters 285

laxantia, 1800-tallet 107

ledelse, mulighetsrom for 528

–, studium i 481f

lederlegitimitet, ved fakultetet 524

Legeforeningen, avdeling for medisinsk undervisning 345

–, engasjement i undervisning, etter 1960 344f

–, innflytelse, drøfting av 410f

–, myndighetsrolle fra 1919 333

–, og helseadministrasjon 482f

–, påvirkningskraft, drøfting av 438

Legeforeningens forskningsinstitutt 362

legeforeninger 193

legeforeninger, 1800-tallet 125f

legemangel 281f

–, i etterkrigstiden 324

legen, bildet av (images), drøfting 426f

–, oppgaver (objectives), drøfting 427f

legeoppgaver, objectives 105f

leger fra utlandet, og fakultetet 568f

leger, antall i Norge, 1800-tallet 71

–, autonomi 78

–, autorisasjon av 77

–, ekteskapsmønster 293f

–, første utdannede, 1817 60

–, handlingsimperativet 78

–, karikaturer av 255

–, lærelyst hos, 1800-tallet 125f

–, som profesjon77f

–, videre karriere 232f

legerollen 264f

–, allmennmedisinen og 340

–, og markedet 399

–, som kommunelege 414

legeroller, images 103f

legestudiet, profil, diskusjoner om 348

legetjenester, etterspørsel 324

legevikar, student som, mellomkrigstiden 225

Leotur 288

lepra 101

–, og G.H. Armauer Hansen 157f

leprabasillen 145

lepratur, til Bergen 1959 220

–, til Bergen, 1925 220, 222f

leseselskap, medisinsk, Christiania 1826 126

licentia practicandi 95, 238

licentiatgrad, Holst 1816 129

life sciences 401f

lik, tilgang på, 1800-tallet 172

likestilling, i fakultetet 500f.

Limburg 348

lisens, 12. semester 432

lisensiatgraden 384, 692f

livredder, legen som, 1800-tallet 107

livslang læring 333

livsvitenskap 401f

lojalitet, fakultetsansatte ved sykehus 565

London-regjeringen, kurerpost 273

Lucy Smiths Hus 401

luftforurensning, studier av 312

lungetuberkulose, kirurgisk behandling av 256f

læring, som profesjonsnorm 121f

M

Maastricht 346f, 471

Madliena, Latvia, norske studenter 374

Magazin for Naturvidenskaberne 84, 117

Mangelsgården 80, 87

marked, klinisk 399f

markedet, og medisinsk forskning 398f

markedsliberalisme 192

Medhum 361, 417

Medicinerforeningen 126f, 294f, 300, 408

Medicinische Polizey 45, 175

mediefolks premisser, formidling og 516

Medinnova AS 402, 551

medisin, autoritet og 353f

–, norsk og utlandet, 1800-tallet 129f

–, og kunst 436

–, som politisk virkemiddel 376f

medisinalberetningene 79, 137

medisinere, stillinger 1832 – 1963 423

medisinerhypokondri 297

medisinermilitærtjeneste 221f, 322

medisinerrekruttskole 1959 294

medisinerrevy, 1959 296

medisinerstudenter, kvinneandel, 1950-årene 293f

–, lærelyst hos, 1800-tallet 126

medisinerutdanning i Norge, oppstart 49f

medisinerutdanning, Christiania, brutal bakgrunn 53f

medisinsk etikk 307, 388, 470

medisinsk forskning, markedet og 398f

medisinsk historie, som fag 436, 497

medisinsk utdanning, reform av, København 37f

medisinske atferdsfag 347, 469f

medisinske fag, i studieplanen

Oslo 2014 580

–, integrering av i undervisningen 349

–, oppsplitting og utflytting 312f

–, personavhengighet 313

medisinske universitetsfag, ved oppstart 50

medisinstudiet, faginndeling 235f

–, hva det kvalifiserer for 262f

–, kjønnsfordeling 361

–, lengde av 232f

–, målsetting for 2002 350

–, målsetting for 2014 579

–, målsetting, drøfting av 412f, 416f

–, Oslo -96, pr. 2002 352

–, rekrutteringsfaktorer 361f

–, som skole 357f

–, Universitetets presentasjon av 2014, 431

Meyerløkken 286

miasmer 31, 139

migrasjon, studenter 362

mikroskoper, 1800-tallet 164

mikroskopi 143f

Militærhospitalet, Christiania 61

Militærsykehuset, Hammersborg, ombygging til Rikshospital 73

miljømedisin 312, 414

Modum Blaafarveværk 69

Moestuegården 80

Moskva-senteret 377f

Moss, Konvensjonen på, 1814 59

motstandsarbeid, Den annen verdenskrig, ved Universitetet 268

Müller-Harbitz sykdom 258

mødredødelighet, 1800-tallet 156

målstyring 518

målstyring, Universitetet 322

N

Napoleonskrigene 53

narkose 169f

Narrenturm 46

naturforskermøtene 157

nettformidling, Universitetet 514 f

Nextera AS 398

nihilisme, terapeutisk 112f

Nordiska Hälsovårdshögskolan 335

Nordplus 380

Norge, krig med Sverige 56

Norges forskningsråd 389

Norges Sykepleiehøyskole 491

normalverdier 308

Norsk Magazin for Lægevidenskaben 79, 102, 115, 127f

Norsk medisinerstudentforening 359

Norsk tidsskrift for arbeidsmedisin 317

Norske Kvinners Sanitetsforening, tuberkulosearbeid og 252

NS-propaganda, tidligere motsetninger og 267f

Numerus clausus 1940, konsekvenser av 276f

Nyegaard & Co. 398

O

obligatorisk tjeneste 237f

offentlig helsearbeid, kurs i 334f

offiserskurs, medisinere 1920-årene og 1961 221

oktoberfest 294

Olimbs pensjonat 213

opptak på medisinstudiet, start eller mål? 430

Oslo 2014, studieplan 581f

Oslo -96 342f

Oslo Cancer Cluster 562

Oslo -96 469f, 479

Oslofrokost 246

P

parlamentarisme, innføring av 1884 192

pasientgrunnlag, betydning av 474f

PBL-gruppe, typisk 369

pedagogiske eksperter 343

Petrozavodsk 379

ph.d.-studiet 442

ph.d.-undervisning 413

ph.d.-utdanning 380f

ph.d-studenter 261f, 342

politikk, i medisinermiljøet 295

populærvitenskap 509

portrettsamling 18

praksislærere 533

praksisutplassering 373

praktisk læring, ønske om 345

Preklinisk Bygg 357, 404

Preklinisk bygg, åpning av 321

preliminæreksamen 81f

premissgiver, fakultetet som, 1800-tallet 110

Prinds Christian Augusts Minde 80

prioritering 392f

problembasert læring (PBL) 348f

profesjonsdannelse 122f

profesjonsstrid, i helsevesenet 482

professor 1 og professor 2, i klinikken 501f

professor 2, arbeidstid og

kompetanse 544f, 550

–, opprykksregler til 502

professorater 2 251

professorkonkurranse 163

programforskning 546,548

propedeuten 467

prosector minor 290f

prosjektoppgaver, medisinerstudentene 376

prostitusjon 153, 179

psykiatri, 1800-tallet 155f

–, instituttgruppe for 521

–, italiensk 354

–, styrking av 472

–, styrking av forskning 543

psykologer, forhold til fastleger 537f

pumpehåndtaket i Broad Street 141

pupill, kunstig, C. Heibergs avhandling om 692f Pylorica 283

påvirkningskrefter, fakultetets utvikling 449f

R

radesyge, Holsts avhandling om 692

radesyken 45, 129

Radiumhospitalet 302, 363

rasehygiene 248

realartium, og opptak på Universitetet 81

reform, medisinsk undervisning, Scharffenberg J 195f regionale etiske komiteer (REK) 388

rekruttering, sosiale klasser 230

–, til medisinstudiet 227f

rektor, Universitetet 401

responsa medica 109, 116f

rettsmedisin 116f, 162

rettspsykiatri 573

Riga, studentutplassering i 374

Rikshospitalet 405

–, 150-årsjubileum 1976 514

–, 1800-tallet 148

–, 1960 305

–, bøker om 75

–, det nye, planlegging av 478f

–, direktørens rolle 562f

–, fakultetet og, uklarheter om finansiering 389f

–, flytting fra Akersgata 1883 176

–, Glassgaten 406

–, i Akersgata 64f

–, i Pilestredet, etterkrigstiden 286f

–, Odd Tandbergs glassmaleri 407

–, planlegging av nytt 558f

–, utplassert kunst 287f

–, åpning 1826 61

Rikshospitalets barneklinikk, Svenska Norgeshjälpen og 289

Røde Kors, tuberkulosearbeidet og 253

Røykskaderådet 312

S

Sachsenhausen 269

Sahlgrenska sjukhuset, utflukt til 288

Salernoskolen 33

samarbeidsavtaler, bilaterale 380

samarbeidsorgan fakultet-sykehus 555f

Samfundsbladet 67

samfunnsmedisin, 1800-tallet 132f

–, forelesning i 368

–, og allmennmedisin 330

–, som spesialitet 531

Samhandlingsreformen 532

Saretov 379

seler, ved Fysiologisk Institutt 243

semesterbok 366

sensur, og universitetsprofessorer i København 36

senter for fremragende forskning (SFF) 541f

Senter for immunregulering (CIR) 394f

Sentralsykehuset i Akershus 359

sentre for fremragende forskning (SFF) 394f

Sero A/S 398

sirkelkniv, til brystamputasjon 91

sjel, dyrenes 85

skidag, medisinernes 1958 284

Skillingsmagazinet 172

Skjelderup, sjøreise til Norge 56f

skole eller studium ved fakultetsopprettelsen, drøfting av 409

skolebarnsundersøkelser, Schiøtz C 247

skolebarnsundersøkelser, Schiøtz C. 245f

Slaveriet, lik fra92

smitteteorier 138f

Soria Moria 341, 345

Sophies Minde 363

Sorø Akademi 347

sosiale medier, forskere og 511f

sosialhygiene 249

spedalskhet 101

spedbarndødelighet 28

spenningsfelt, i fakultetets utvikling 19f

spesialistregler, innføring 1918 266

spesialistutdanning, økonomisk suksess og 265

spesialistutdanninger, enhetlig struktur på 494

spirallæring 349

St. Andreas ved Sennheim, omskoleringsleir 272f

St. Petersburg 379

–, overføring av Moskva-senterets aktiviteter til 380

stasjonseksamen 532, 570

statistikk, medisinsk 309f

Statistisk sentralbyrå (SSB) 79

statsmedisin 132

Stensbergløkken 289

stillingsstruktur, sykehus, spesialistutdanning 338

storbyperspektivet, i allmennmedisinen 538, 540

Struensee, reformer under 37f strukturproblemer, sykehus og fakultet 250f

struma, mellomkrigstiden 256

studenter, antall, Christiania 1820-årene 66

–, i befolkningen 420

–, legemangel og 323

Studenterhjemmet, i Underhaugsveien 219

Studentersamfund, Det norske 67f, 126f, 217, 227

studentevaluering, av undervisningen 476

studentfordeling på studier 186

studentinnflytelse 320

studentliv, sosialisering inn i 359f

studentmiljø, demografiske forhold 298

studentopprør 1968 353f studentrepresentasjon 12, 344

studentrollen, 1800-tallet, 72

studentutplassering 373f

–, utlandet 374f

studentutvalg 1907 206

studiedekan 469

studiefinansiering, 1800-tallet 82

–, mellomkrigstiden 216, 230

studieplan, 196f

–, 1877 207

–, 1889 236

–, 1977 472

–, etterkrigstiden, allmennmedisinen 325

–, Oslo 2014 581f

studieplanarbeid 362f

–, siden ca. 1970 466f

– siste del av 1900-tallet 342f

studieplanendringer og studentinnflytelse 496

studieplankomite 1887 198

studieplasser, ekstraordinære, utlandet, etter Den annen verdenskrig 281

studieprogramledere 527

studier, sosial rekruttering, 1810 – 1929 421f

studiereise, Heiberg og Wisbech 1823 – 1824 128, 131f

studiereiser, som profesjonell norm 130f

studiesituasjonen, medisin, mellomkrigstiden 213f

studiet, målsetting for 335f

studium eller skole, drøfting 440f

Sudbø-saken 567

Sundhedsloven 133f, 426

Sundhedspolitie, Norge, Frankenaus bok 45

Svaneapoteket 69

svangerskapsundersøkelse 428

syfilis 151f

sykdom – sult – krig, interaksjon 27f

sykehus, 1800-tallet 147f

sykehus, statlig overtakelse 2002, og forskningsfinansiering 390

sykehusbyggingen, som påvirkningskraft, drøfting av 438f

sykehustilskuddet 568

sykehustjeneste, Skjelderup J, ca. 1830 68f

sykepleie, avansert geriatrisk 489, 495

sykepleievitenskap 440, 486f

–, internasjonalisering 495

–, masterprogram i 386

syketrygd, tidlige ordninger 229

systemlære, 1800-tallet 92f

17. mai-frokost 300

sædblæren, F.C. Fayes avhandling om 692

søknadsarbeid 376, 389

T

Tabellvärket, Sverige 26

tannlegeutdanning, 1800-tallet 202

tanntrekking 97

teamarbeid 387

tellekantsystemet 546

tenkning, langsiktig 439

terapeutisk nihilisme 113, 149

Theatrum anatomico-chirurgicum, København 41f

Tidsskrift for Den norske legeforening 79, 337

Tidsskrift for praktisk medicin 79

tidsskrifter, medisinske, tidlig 1800-tall 126

tidsskriftredaktører, og medisinsk fagutvikling 392

tonometer, H.A. Schiøtz 69

tromboseforskning 314

Tromsø, medisinstudium i 347

Trondheim, initiativ for universitet 35f

trykk- og pressgrupper 529

trøster og hjelper, legen som, 1800-tallet 108f

tuberkulose, medisinerstudenter og 213f

tuberkuloseforskning, Ullevål Sykehus og 252f

Tukthuset, lik fra 87

turnustjeneste, fra 1954 323, 335f, 412, 416, 441

Tyfusbrakka 289

Tyttebærkrigen, doktoravhandling fra 22

U

Ullevål sykehus 298f, 363

–, fakultetet og 250f

–, åpning 1887 209

Ullevål universitetssykehus 403

undervisning, forskning og, avstand mellom 365f

–, forskningsbasert 365f

–, integrering av 574

–, internett og 370

–, stipendiaters deltakelse 317

undervisningsmodeller 90

undervisningssykehus, ved oppstart 61f

universiteter, omforming under nasjonalsosialismen 266f

–, opprinnelige fag 33

–, politikk og 34f

–, typer av 473

–, utvikling av 32f

Universitetet i Bergen, opprettelse 280

Universitetet i Norge, målsetting ved opprettelsen 48f

Universitetet (i Oslo), festskrift 1911 73f

Universitetet i Oslo, jubileumsutstilling 1961 305

–, jubileumsverk 1961 75f

–, opplevelse av 15f

–, plassering av 10

–, stengning 1943 271f

universitetsdemokrati 311, 320

universitetsfundas, 1845 81

universitetshistorie, Forum for 76

–, kilder 454

universitetsjubileet 1911 207

universitetskandidater, fars yrke, 1870 – 1950-årene 424f

universitetstilskuddet, til sykehusene 250, 543

utenlandsmedisinerne, Det medisinske fakultet i Oslo og 280f

utenlandsutplassering, av medisinerstudenter, motstand mot 375

utplassering, av studenter 329, 472

–, første semester 534f

–, tiende semester 535

utvekslingsavtaler, for medisinerstudenter 380

V

Vaccibody AS 398

vekting, av fag 237f

ventetider 232

Verdens helseorganisasjon (WHO) 249

verdier, i livet, professorater 2 og 507f

veterinærmedisin, forslag om, 1700-tallet 39

videre- og etterutdanning 260f, 333f, 489f

Vinderen Biologiske Laboratorium 248

Virchow R, besøk i Norge 1859 180f

virksomhetsplanlegging, Universitetet 322

vitaminforskning 178

vitenskapsmann, legen som, 1800-tallet 109

vårball 295

W

Wien, det kirurgiske akademiet 44f

Wiener allgemeines Krankenhaus 46

World Federation for Medical Education 346

Y

yrkesskole, eller akademisk studium 492

Æ

Æsculap 295

Æsculap, studentblad 226

Å

årelating, 1800-tallet 108