i2

 

Vedlegg 2: Fag i studieplanen «Oslo 2014»

Faginndelingen i revidert studieplan ble vedtatt av fakultetsstyret september 2013 per oktober 2014

Allmennmedisin

Anatomi

Anestesiologi

Barnesykdommer

Ernæringslære

Farmakologi

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Fysiologi

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Hud og veneriske sykdommer

Immunologi

Indremedisinske fag

Kirurgiske fag

Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK)

Klinisk biokjemi og fysiologi

Medisinsk biokjemi

Medisinsk etikk

Medisinsk genetikk

Medisinsk mikrobiologi

Medisinsk statistikk

Medisinske atferdsfag

Nevrologi

Patologi

Propedeutikk

Psykiatriske fag

Radiologi

Rettsmedisin

Samfunnsmedisin

Øre-nese-hals

Øyesykdommer