i2

Øivind Larsen

Det norske medicinske Selskabs virksomhet i driftsåret 2015–2016

Michael 2016; 13: 240–3.

Det norske medicinske Selskab

(org. nr. 971480521) gikk i 2016 inn i sitt driftsår nummer 190, dersom man regner fra oppstarten av forløperen, som var det medisinske Læseselskabet, stiftet 1826. Året 2016 er imidlertid driftsår nummer 183, hvis man regner fra den formelle stiftelsen i 1833 (1,2). Selskabet er uansett Norges eldste medisinske fagsammenslutning med kontinuerlig drift. De ytre forhold, formål og faglig profil er uendret siden forrige år, og det vises derfor til den detaljerte rapporten vedrørende 2014–2015 (3).

Selskabet hadde pr. mai 2016 ca. 204 betalende medlemmer.

Styre og sekretariat 2015–2016

Styret har bestått av:

Larsen, Øivind (styreleder)

Evensen, Stein A.

Frich, Jan

Heiberg, Arvid

Langmark, Frøydis

Lillestøl, Kristine

Nylenna, Magne

 

Sekretær: Astrid Nylenna

Forretningsfører: Vekstra, Hadeland Regnskap AS, Gran.

Trykkeriforbindelse: 07media, Oslo

Økonomi

Selskabets inntekter består i hovedsak av medlemskontingent og abonnement m.v. for tidsskriftet Michael, foruten av finansinntekter. Selskabets utgifter er i det vesentlige knyttet til møtevirksomheten og til tidsskriftet Michael. Det utbetales ikke styrehonorarer, mens sekretær og forretningsfører godtgjøres etter avtale. Selskabet forvalter Dr. Alexander Malthes legat til beste for yngre leger og Ragnhild og August Gillums legat, uten at noen har godtgjørelse for dette. Selskabets økonomi i driftsåret har vært tilfredsstillende. Revidert regnskap som ble godkjent av årsmøtet 18. mai 2016, er innsendt til Brønnøysundregistrene, og interesserte kan se det på www-brreg.no.

Medlemsaktiviteter

Onsdag 20. mai 2015 kl. 1915, medlemsmøte og årsmøte: Stein A. Evensen: Praktisering av medisin på faraoenes tid. 32 til stede.

Onsdag 9. september 2015 kl. 1915, medlemsmøte med tema: Kan kreftgåten løses? Trond Eirik Strand: Lungekreft – fra 50 år med uendrete og elendige leveutsikter til det siste 10-året med gunstige fremskritt. Jarle Breivik: Hvorfor lar kreftgåten seg aldri løse? Steinar Tretli: Hvilken nytte kan befolkningen ha av kreftforskning? 24 til stede.

Onsdag 7. oktober 2015 kl. 1915, medlemsmøte: John-Arne Røttingen og Dag Kvale: Er Ebola-gåten løst? 20 til stede.

Onsdag 18. november 2015 kl.1815, konsert og medlemsmøte: Ludwig van Beethoven: Gassenhauertrio, opus 11, framført av Merethe Roos (cello), Kårstein Måseide (klarinett) og Monica Thomescu-Rohde (klaver). Foredrag om taushetsplikt ved Merethe Roos og Aslak Syse. 31 til stede.

Onsdag 16. desember 2015 kl. 1915, julemøte: Øivind Larsen og Magne Nylenna: Eyr – portrett av et tidsskrift. En analyse av et tidsskrift av sin tid. Julemiddag. 48 til stede.

Onsdag 13. januar 2016 kl. 1915, medlemsmøte: Per Haave: Norsk helsevesen i vekst og endring. Politikk, forvaltning og tjenester gjennom 50 år (1967– 2017) – noen momenter til diskusjon. 29 til stede.

Onsdag 17. februar 2016 kl. 1915, medlemsmøte: Jørgen Valeur: Tarmfloraen – kroppens største organ. Terje Finstad: Metchnikoffs måltid? Diett og tarmbakterier fra The Nature of Man til Sjarmen med tarmen. 35 til stede.

Onsdag 9. mars 2016 kl. 1915, medlemsmøte: Kari Gran, Vilde Fastvold Thorbjørnsen og Per Kristian Hilden: Arbeid, helse og transmigrasjon: de arbeidende fattige som den nye underklassen i Oslo. 23 til stede.

Onsdag 13. april 2016 kl. 1915, medlemsmøte: Bjørn Hofmann: Overdiagnostikk – teknikk eller etikk? 23 til stede.

Onsdag 18. mai 2016 kl. 1915, medlemsmøte med årsmøte: Aina Schiøtz: Pasienter i vitenskapens tjeneste: fra etikkens historie. Øystein H. Horgmo: Speilbilder – et historisk blikk på medisinsk fotografi. 24 til stede.

Figur 1: Oppvarming til DnmS-medlemsmøte med konsert i kantinen onsdag 18. november 2015. Ludwig van Beethoven: Gassenhauertrio, opus 11, ble framført av Merethe Roos (cello, på bildet riktignok med Måseides klarinett i hånden), Kårstein Måseide (klarinett) og Monica Thomescu-Rohde (klaver).

(Foto: Øivind Larsen)

Tidsskriftet Michael

utkom i dette driftsåret med fire ordinære utgivelser:

Nr 3 – 2015 Før og nå

Nr 4 – 2015 Bredde og dybde

Nr 1 – 2016 Høyere utdanning

Nr 2 – 2016 Hva er samfunnsmedisin?

Tidsskriftet sendes i papirversjon til medlemmene og abonnentene. Enkelte utgaver går også i større eller mindre antall til andre interesserte grupper. Således ble nr 2 – 2016 også distribuert i det samfunnsmedisinske miljøet. Michael legges ut på nettet, fritt tilgjengelig i fullversjon på www.dnms.no, samtidig med at papirutgaven sendes ut. I driftsåret 2015–2016 ble det gitt ut to supplementbøker:

Nylenna M, Larsen Ø: Eyr – portrett av et tidsskrift. Michael 2015; 12: Supplement 17.

Benestad, HB: Et eventyrlig liv. Hans Landstad (1880–1957): Sort får, seilskipsmannskap og sjefskonstruktør. Michael 2016; 13: Supplement 18.

Litteratur

  1. Grøn F. Det norske medicinske Selskab 1833–1933. Oslo: Steenske boktrykkeri Johannes Bjørnstad A/S, 1933.

  2. Larsen Ø. Doktorskole og medisinstudium. Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo gjennom 200 år (1814–2014), Michael 2014; 11: Supplement 15.

  3. Larsen Ø. Det norske medicinske Selskab høsten 2014 – våren 2015. Michael 2015; 12: 296 – 305.

Øivind Larsen

oivind.larsen@medisin.uio.no