i2

Referat: Astrid Nylenna

Årsmøte i Det norske medicinske Selskab 2018

Michael 2018; 15: 367–368.

Årsmøtet 2018 ble avholdt i Frederik Holsts hus etter medlemsmøtet 12. september 2018 med 19 medlemmer til stede. Årsmøtet var utsatt på grunn av forsinkede regnskaper. Det ble informert i et foreløpig årsmøte 23. mai 2018 om at regnskapene ville bli fremlagt etter sommeren.

Innkalling og ordstyrer. Innkalling var utsendt per mail og ble godkjent.

Arvid Heiberg ble valgt som ordstyrer.

Årsberetning

Årsberetningen ble presentert av Øivind Larsen. Opptrykte årsberetninger ble delt ut. Hele årsberetningen vil publiseres i tidsskriftet Michael, nr 4/2018.

Regnskap

Endelig regnskap ble lagt fram av Arvid Heiberg. Ren revisjonsberetning foreligger.

Selskabet: Resultatregnskap for Det norske medicinske Selskab for 2017 viste negativt driftsresultat og lavere finansinntekter enn året før. Underskuddet var på 360 428 kr. Kapitalen er nå ca 4,25 millioner kroner.

Legatene: Det finnes i Norge 6 281 legater, median størrelse er 2,5 millioner kroner. Selskapet forvalter to legater. Styret arbeider med en utdelingsplan.

Malthes legat til beste for yngre leger hadde noe lavere finansinntekter enn året før. Overskuddet var 113 191 kr i 2017. Ikke utdelt i 2017. Kapitalen er ca 5,26 mill. kr per 31.12.2017.

Ragnhild og August Gillums legat ble heller ikke utdelt i 2017. Finans­inntektene var halvparten av året før (62 759kr i 2017). Kapitalen var 2,565 mill. kroner per 31.12.2017.

Valg

Styrets mangeårige leder Øivind Larsen ønsket ikke gjenvalg som leder. Styret foreslo som ny styreleder Magne Nylenna. Valgt ved akklamasjon.

Jan Frich har gått ut av styret. Erlend Hem ble foreslått til styret. Valgt ved akklamasjon.

Stein Evensen, Arvid Heiberg, Frøydis Langmark, Kristine Lillestøl og ­Øivind Larsen tok gjenvalg til styret. Valgt ved akklamasjon.

Magne Nylenna fikk ordet som ny leder, takket Øivind Larsen for enorm innsats, og presenterte kort de to hovedaktivitetene i Selskabet: jevnlige fagmøter samt utgivelse av tidsskriftet Michael som nå har utkommet i 15 år. Han lanserte en ambisjon om økt oppmøte på fagmøtene. De frammøtte ble oppfordret til å ta med en kollega til neste møte.

Det ble stilt spørsmål ved om man må være lege for å komme på møtene. Det er ikke noe krav om dette. Møtene er åpne.

Høstens videre program for 2018 ble presentert:

10.10.18:

Radiologiens for- og fremtid ved Hans Jørgen Smith,

7.11.18:

Hva betyr barnetall og familiesituasjon for folks helse? ved Øystein Kravdal,

5.12.18:

Funderinger rundt Knut Hamsuns sjelsliv ved Sigmund Karterud

Referent: Astrid >Nylenna

astrid@dnms.no