i2

Øivind Larsen

Det norske medicinske Selskab 2017–2018

Michael 2018; 15; 363–6.

Ved utgangen av driftsåret 2017-2018 ultimo mai 2018 er de fleste forhold vedrørende Selskabet uendret fra forrige år, og for detaljer vises til fjorårets beretning (1).

Det som er blitt til Det norske medicinske Selskab (org. nr. 971480521) begynte i det små som et leseselskap for medisinske tidsskrifter i 1826. Regnet fra dette år blir perioden høsten 2017 til våren 2018 Selskabets driftsår nr. 192. Det norske medicinske Selskab er Norges eldste medisinsk-faglige sammenslutning med kontinuerlig virksomhet gjennom så lang tid. Da sammenslutningen etter hvert ble formalisert fra 1833 og framover, fikk den en paragraf som sier at den «har til Formaal dens medlemmers Belærelse og videnskabelige Uddannelse». Dette er fortsatt Selskabets klare profil fro virksomheten.

Selskabet forvalter Dr. Alexander Malthes legate til beste for yngre leger og Ragnhild og August Gillums legat. Formelt har disse legatene egne styrer, men over tid har man ved rekruttering av medlemmer til legatstyrene sørget for at Selskabets og legatenes styrer består av de samme personer.

Pr. mai 2018 hadde Selskabet ca. 225 betalende medlemmer.

Styret

For Selskabet og legatene har styret i driftsåret 2017-2018 bestått av Øivind Larsen (styreleder), Stein A. Evensen, Jan C. Frich (til utgangen av året 2017), Arvid Heiberg, Frøydis Langmark, Kristine Lillestøl og Magne ­Nylenna. Jan C. Frich ble etter søknad innvilget permisjon fra sitt styrverv i Selskabet da han overtok en direktørstilling i Helse Sør-Øst som ikke tillot slike bindinger. Fram til årsmøtet 2018 har denne styreplassen stått vakant.

Astrid Nylenna har vært sekretær. Forretningsfører har vært Janniche Fjeldstad Jensen, Vekstra, Hadeland Regnskap AS, Gran. Styret v/ styre­lederen og styremedlem Arvid Heiberg har samarbeidet tett med Formuesforvaltning AS v/ Mats Amundsen om Selskabets og legatenes finansielle plasseringer. Revisor er BDO, Gjøvik.

Adresse m.v.

Det norske medicinske Selskabs adresse har vært styrelederens arbeidssted, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, boks 1130 Blindern, 0318 Oslo.

Selskabet har i driftsåret 2017-2018 hatt sine medlemsaktiviteter i ­Institutt for helse og samfunn, Frederik Holsts Hus, Ullevål universitetssykehus. Der disponeres auditoriet når vi har bruk for det på kveldstid, foruten noe lagerplass. Likeledes er fortsatt mye tilhørende Selskabet i ­Domus & Medicus i Pilestredet Park, den gamle kvinneklinikken der ­Selskabet tidligere hadde sine møter, malerisamling, boksamling m.v. ­Kontrakten der går ut i 2019.

Økonomi

Inntektene består i hovedsak av medlemmenes innbetaling av årlig kontingent kr. 450,-. Dessuten har Selskabet en del finansinntekter, kfr. regnskap som blir gjennomgått separat. Det bemerkes at regnskapene følger kalenderåret, ikke driftsåret. Det er et regnskapsmessig problem at utgifter og inntekter kommer noe ujevnt i løpet av året, slik at regnskapsavslutning ved årsskiftet ikke alltid gir et bilde som er i samsvar med situasjonen sett over tid.

Utgiftene er knyttet til medlemsmøter m.v. og til tidsskriftet Michael med supplementer. Det utbetales ikke styrehonorar. Sekretær og forretningsfører godtgjøres etter avtale.

Resultat og balanse for regnskapsåret 2017 ansees av styret som tilfredsstillende og som forutsatt.

Tidsskriftet Michael

er i driftsåret 2017–2018 fram til årsmøtet 12. september 2018 kommet ut med fem ordinære numre:

 • 3/2017: Sykdom er ikke bare sykdom,

 • 4/2017: Frederik Holst – hvem var han? (basert på innlegg ved Selskabets seminar over dette emnet 27. mars 2017)

 • 1/2018: Formet 1970-tallet dagens helsetjeneste? (basert på foredrag fra ­seminar 12. oktober 2017 med tittelen «Helsetjenesten utenfor gjerdet: Grunnlaget for kommunehelsetjenesten ble lagt i 1970-årene» i Stiftelsen nasjonalt medisinsk museum)

 • 2/2018: Stedsplanlegging som samfunnsmedisin (basert på innlegg ved boklanseringsseminar i Litteraturhuset 25. januar 2018).

 • 3/2018: Medisinhistorisk mønstring (i hovedsak basert på innlegg ved møte om medisinske museer i Trondheim 12.-13. april 2018.

Det er dessuten gitt ut en supplementbok:

Frich JC, Brean A, Dietrichs E (red.) Hjernen og historien. Michael 2018; 15: Supplement 22.

Aktuelle problemer

Som omtalt i detalj i fjorårets rapport (1, s. 234-5) må Selskabet ut av sitt tilholdssted i Domus & Medicus. Pr. mai 2018 arbeides det med å få i stand en avtale med Universitetets kunstsamlinger vedrørende maleriene. Axel Revolds store monumentalmaleri fra Lofoten er avtalt opphengt i auditoriet, Frederik Holsts Hus. Da bildet skulle hentes ultimo mai 2018, viste det seg at dette – og sannsynligvis også andre malerier – hadde fått skader under huseierens nedtagning og lagring. På tidspunktet for årsmøtet 2018 arbeides det med å få ordnet opp i denne og andre saker vedrørende maleri­samlingen, samt på sikt å finne et egnet arrangement for å ta vare på den.

For boksamlingen og arkivmaterialet er det på tidspunktet for årsmøtet (12. september 2018) foreløpig ingen løsning.

Faglige medlemsaktiviteter

Møter med foredrag, avholdt i Frederik Holsts Hus, Ullevål universitetssykehus

 • Onsdag 13.september 2017 kl 1915, medlemsmøte:

  Rune Slagstad: Helsefeltets strateger. 25 i auditoriet.

 • Onsdag 11.oktober 2017 kl 1915, medlemsmøte:

  Kan vi, vil vi og tør vi endre våre gener med de nye kraftfulle metodene for genredigering?  

  Ole Johan Borge: Om Bioteknologirådet, Sigrid Bratlie: Genredigering med CRISPR/Cas9,

  Sigrid Bratlie: Aldring og livsforlengende behandling. 23 i auditoriet.

 • Onsdag 8.november 2017 kl 1915, medlemsmøte:

  Norsk drikkevann- Godt nok?  Susanne Hyllestad: Ledningsnettet i Norge – en helserisiko? Camilla Svendsen: Ale-studien – en svensk drikkevannsundersøkelse med konsekvenser

  Camilla Svendsen: Drikkevannsstudien – hvor mange blir syke av drikkevann i Norge? 20 u auditoriet.

 • Onsdag 6. desember 2017 kl 1915, medlemsmøte:

  Matros Trosners dagbok 1710-1714. Livet i marinen, til sjøs i Skagerrak og Østersjøen og i hovedstaden København. Trosners dagbok er et unikt manuskript som beskriver dansk/norske sjøfolks liv på Tordenskiolds tid i detalj. Presentasjon ved Tor Jørgen Melien og Hilde Sandvik.

  Etter foredragene var det sosialt samvær og bespisning i byggets kantine. 40 deltakere.

 • Onsdag 17. januar 2018 kl. 1915, medlemsmøte:

  Karl Erik Lund: Snus, e-sigaretter og heat-not-burn-produkter – en del av tobakksproblemet eller en del av løsningen på tobakksproblemet? 12 i auditoriet.

 • Onsdag 14. februar 2018 kl. 1915, medlemsmøte:

  Knut Røed: Mot en lavere sosial mobilitet i Norge? 14 i auditoriet.

 • Onsdag 14. mars 2018 kl. 1915, medlemsmøte:

  Hilde Bondevik og Kristine Lillestøl: 1800-tallets «kulturdiagnoser» – nevrasteni og hysteri. 20 i auditoriet.

 • Onsdag 15. april 2018 kl. 1915, medlemsmøte:

  Bjarte G. Solheim: Gjennombrudd for syntetisk blod til bruk hos menneske?

  17 i auditoriet.

 • Onsdag 23. mai 2018 kl. 1915, medlemsmøte:

  Spanskesyken 100 år. Svenn-Erik Mamelund: Profilering av en pandemi. Hvem var spanskesykens ofre? Kristine Lillestøl: Spanskesykens nevrologiske senfølger. 23 i auditoriet.

 • Onsdag 12. september 2018 kl. 1915, medlemsmøte med etterfølgende utsatt årsmøte:

  Sofie Dorothea Fosså: Fri for kreft – hva er prisen? (Om senfølger etter kreftbehandling) 21 i auditoriet.

  Etter foredraget var det årsmøte, se eget referat.

Litteratur:

 1. Larsen Ø. Det norske medicinske Selskab 2016-2017. Michael 2014; 14: 231-5.

Øivind Larsen

styreleder

oivind.larsen@medisin.uio.no