i2

30 Vedlegg

Vedleggene vil dokumentere foreningens presidenter, æresmedlemmer, styremedlemmer og andre tillitsvalgte samt en loggbok for foreningens drift.

Vedleggene bygger på studier i foreningens arkiv og korrespondanse gjennom de siste 50 år. Arkivet er ikke av en slik kvalitet at det lett lar seg gjøre å sette sammen slike lister. Biter med informasjon har derfor blitt plukket opp mange steder og satt sammen her. Mange takk til de mange som har hjulpet til med opplysninger i dette arbeidet.

30.1 Liste over foreningens presidenter

Johannes Solem

 • 1969–1975 Johannes Solem (1903–1983). 1929 cand. med., Oslo. 1929–1938 Privatpraksis, Askøy. 1943–1954 Stadslege, Harstad. 1945 Spesialist i lungesykdommer. 1952–1953 Assistentlege, Det Norske Legekontor, New York. 1954–1960 Sjefslege, Det Norske Legekontor, Antwerpen. 1960 Helseleder ved det indisk-norske prosjekt i Kerala. 1961–1973 Sjefslege, Legekontor for sjømenn, Bergen.

Ole W. Tenfjord

 • 1975–1977 Ole W. Tenfjord (1914–2005). 1942 cand. med., Oslo. 1946–1953 Norwegian Public Health Service, London. 1954–1969 Sjefslege, Legekontoret for sjømenn i Oslo. 1969–1971 Bedriftslege, Raufoss Ammunisjonsfabrikker. 1971–1981 Sjefslege, Wilhelm Wilhelmsens Rederi. Ridder av 1 klasse av St Olavs Orden for sin innsats for sjøfolks helse. Deltagermedaljen.

Endre Robert Sugar

 • 1978–1981 Endre Robert Sugar (1919–2010). 1942 cand. med., Lausanne, Sveits. 1949–1950 Kysthospitalet, Stavern. 1957–1963 Distriktslege, Tromsøysund. 1957 Spesialist i lungesykdommer. 1964–1966 Helseleder ved det indisk-norske prosjekt i Kerala. 1967–1978 Avdelingslege, Legekontor for sjømenn, Oslo. 1978–1986 Sjefslege, Legekontor for sjømenn, Oslo. 1979–1983 Medlem Folketrygdkontoret for Utenlandssaker. 1980–1986 Medlem, Sentralstyret for legetjenesten for sjømenn.

Dag Offer-Ohlsen

 • 1981–1984 Dag Offer-Ohlsen (1944-). 1964–1967 Sjøkrigsskolen. 1967–1970 Tjeneste i Sjøforsvaret. 1977 cand. med., Oslo. 1979–1981 Avdelingslege, Legekontor for sjømenn, Oslo. 1981–1984 Sikkerhetsleder, lege, Dyvi Offshore. 1984–1989 Sikkerhetsleder, lege, Smedvik Drilling. 1990- Sikkerhetsleder, lege, Saga Petroleum.

Laura Sleire

 • 1984–1989 Laura Sleire (1934-). 1957 Offentlig godkjent sykepleier. 1960 Spesialsykepleier i psykiatri. 1972 cand. med., Bergen. 1974–1983 Avdelingslege, Legekontoret for sjømenn, Bergen. 1979–1982 Styremedlem, Sjømannsmisjonen. 1983- Sjefslege, Legekontoret for sjømenn, Bergen. 1980–1985, 1988–1997 Styremedlem NORTRASHIPs Sjømannsfond. 1980–1989 Styremedlem Sentralstyret for legetjenesten for sjømenn.

Torleiv Kvalvik

 • 1989–1991 Torleiv Kvalvik (1955-). 1979 cand. med., Bergen. 1980–1981 Turnustjeneste Haugesund og Suldal. 1982 Vernepliktig lege i Forsvarets Sanitet. 1983 Plan- og systemavdelingen, Statens Institutt for Folkehelse. 1984- Legekontor for sjømenn i Haugesund. 2001- Fastlege i Haugesund. 1980–1981 Styremedlem og medlem av Landsstyret i Yngre Legers Forening. 2003–2015 Haugesund bystyre for Arbeiderpartiet.

Mohammed Saeme

 • 1991–1995 Mohammed Saeme (1956-). 1981 MD, University of Mohamed V and University Hospital Ibn Sina, Rabat, Morocco. 1983 PhD, University of Mohamed V and University Hospital Ibn Sina, Rabat, Morocco. 1990–1999 Eier og leder av Christianiaklinikken, Oslo. 1997 Leder for den 4 International Symposium on Maritime Health, Oslo. 1997–2001 Første president for International Maritime Health Association.

Johan Christian Brinch Foss

 • 1995–1997 Johan Christian Brinch Foss (1943-). 1972 cand. med., Oslo. 1981 Spesialist i kirurgi. 1986 Bedriftslege, DNLF. 1994 Spesialist i arbeidsmedisin. 1981–1987 Rederilege, Wilhelm Wilhelmsen Ltd. 1987–2011 Stifter og leder av Bryggeklinikken sammen med sin kone Lisbeth Hedegaard Foss til pensjonsalder. Begge er æresmedlemmer i foreningen.

Jan Sommerfelt-Pettersen

 • 1997-d.d. Jan Sommerfelt-Pettersen (1958-). 1984 cand. med., Bergen. 1986. 2013 Almenpraktiker. 1993–2000 Kapteinløytnant og medisinsk hovedlærer i Sjøforsvaret. 1997–2013 Rådgivende overlege, NAV. 1999–2001 Sjøfartsmedisinsk representant, Det Felles Ekspertutvalg, Nærings- og Handelsdepartementet. 1999–2003 Member og 2003–2013 Chair, NATO Naval Medical Expert Panel. 2011–2013 Assisterende Fylkeslege, Hordaland. 2000–2013 Kommandør og Sjef Sjøforsvarets Sanitet. 2005-d.d. Medlem, Sakkyndig råd for sjøfolks og fiskeres arbeids- og levevilkår (SAFE), Nærings- og Handelsdepartementet, senere Sjøfartsdirektoratet. 2013–2018 Kontreadmiral og Sjef Forsvarets Sanitet. 2018-d.d. Spesialrådgiver, Norsk Senter for Maritim- og Dykkemedisin, Yrkesmedisinsk Avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Ordener: Forsvarsmedaljen med laurbærgren.

30.2 Liste over foreningens æresmedlemmer

På foreningens generalforsamling i 2008 ble foreningens lover endret ved at følgende paragraf ble føyet til:

§10 Til æresmedlem kan av styrets velges enhver som foreningen vil hedre i særskilt grad. Valget krever enstemmighet. Styret har ikke vurdert å utnevne æresmedlemmer post mortem. Ved skrivingen av foreningens historie er det klart at det er mange medlemmer og andre viktige personer i historien til den maritime medisin som har gjort seg fortjent til et æresmedlemskap.

Foreningen har følgende æresmedlemmer:

Aksel Schreiner, 2008.

Professor emeritus, overlege, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, Aksel Schreiner (1933–2014), utnevnt 2008-02-02. Begrunnelsen for utnevnelsen var:

«Professor emeritus, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, tidligere overlege ved Medisinsk Avdeling på Haukeland Universitetssykehus, Aksel Schreiner, utnevnes til æresmedlem i foreningen for sin mangeårige innstas for maritim medisin. Han fylte 75 år den 9. januar 2008.

Schreiner har ledet Radio Medico siden 1984, og leder fortsatt denne tjenesten. Han var sentral i arbeidet for å etablere Norsk Senter for Maritim Medisin fra midten av 1990-tallet til senteret ble etablert i 2005. Han var interimsleder for senteret fra 1. jan 2005 til 1. juni.2006.

Schreiner var redaktør for Medisin Ombord som ble gitt ut på norsk i 2005 og som kommer på engelsk i 2008. Boken var den første legebok for sjømenn siden 1976. Han har også vært redaktør for en DVD om førstehjelp ombord, og står nå fremst i arbeidet med å lage en Textbook of Maritime Medicine.

Han har også stått bak det nasjonale kompetansesenteret for tropemedisin og importerte infeksjonssykdommer ved Haukeland Universitetssykehus.

Schreiner bidrar aktivt med sin store erfaring i ledelsen av Radio Medico og i driften av Norsk Senter for Maritim Medisin spesielt og for norsk maritim medisin generelt.

Vi håper han vil holde seg ung og være aktivt med i arbeidet for maritim medisin lenge enda. Aksel Schreiner har gjort svært mye for maritim medisin i Norge og utnevnes herved til æresmedlem i foreningen.»

Johan Chr. B. Foss, 2010.

Sjømannslege, spesialist i kirurgi og arbeidsmedisin, Johan Chr. B. Foss, ble utnevnt 2010-10-16. Begrunnelsen for utnevnelsen var:

«Overlege, spesialist i arbeidsmedisin og kirurgi Johan Chr. B. Foss utnevnes til æresmedlem i foreningen for sin innsats til foreningens beste.

Foss var rederilege for Wilh. Wilhelmsens rederi fra 1981 og etablerte Bryggeklinikken i 1987. Som sjømannslege har Foss hatt omfattende virksomhet opp mot flere rederier i Norge og har på den måten bidratt til å modernisere sjømannslegens funksjon til noe mer enn en attestlege.

Som formann i foreningen fra 1995 til 1997 hadde han en sentral rolle i reetablering av foreningens status og reddet den fra fallitt. Siden 1997 har han hatt vedvarende tillitsverv i foreningen som styremedlem, varamedlem og sist formann i valgkomiteen.

Vi håper han fortsatt vil holde kontakt med Norsk Forening for Maritim Medisin selv om han nå planlegger sin pensjonisttilværelse.

Johan Chr. B. Foss har gjort svært mye for Norsk Forening for Maritim Medisin og utnevnes herved til æresmedlem i foreningen.»

Lisbeth Hedegaard Foss, 2010.

Daglig leder Lisbeth Hedegaard Foss, ble utnevnt 2010-10-16. Begrunnelsen for utnevnelsen var:

«Daglig leder Lisbeth Hedegaard Foss utnevnes til æresmedlem av foreningen for sin innsats til foreningens beste.

Lisbeth Foss etablerte Bryggeklinikken i 1987 og har vært en sentral aktør i utviklingen av klinikkens praksis. Bryggeklinikken skiller seg fra de fleste andre sjømannslegekontor ved at de følger opp arbeidsmiljøspørsmål i større grad enn det som er vanlig.

Hun har siden hennes ektefelle ble formann i 1995 hatt store bidrag til foreningens sosiale utvikling. De første årene ved å åpne hjemmet for gjennomføring av styremøter og etter hvert som en sentral aktør ved gjennomføringen av foreningens kurs i maritim medisin.

Lisbeth Hedegaard Foss har gjort svært mye for Norsk Forening for Maritim Medisin og utnevnes herved til æresmedlem i foreningen.»

Geir Sverre Braut, 2013.

Assisterende direktør for Statens Helsetilsyn, spesialist i samfunnsmedisin, professor Geir Sverre Braut, ble utnevnt 2013-10-25. Begrunnelsen for utnevnelsen var:

«Geir Sverre Braut utnevnes til æresmedlem i foreningen for sin mangeårige og betydelige innsats for maritim medisin.

Geir Sverre Braut er født i 1955. Han var assisterende fylkeslege i Rogaland fra 1985 til 1994 og fylkeslege i Rogaland fra 1994 til 2001. Han tiltrådte stillingen som assisterende direktør i Statens Helsetilsyn i 2002. Braut er cand. med. fra Universitetet i Oslo (1980) og godkjent spesialist i samfunnsmedisin (1997). Han har folkehelseutdanning fra Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg (1991). Han er førstelektor II ved Høgskolen Stord/Haugesund (helse- og tryggleiksfag). Han har også vært medlem av sentralstyret i Den norske lægeforening (1992–1994).

Braut har vært en sentral og betydningsfull støttespiller for foreningen og maritime medisin i Norge i en generasjon. Han ble medlem av Referansegruppen i Norsk Forening for Sjøfartsmedisin i 1996. Han har vært en hyppig benyttet foredragsholder og deltatt på de fleste fagseminarer foreningen har arrangert siden 1997.

Braut har vært en viktig og sentral støttespiller for å fremme sjømannens og sjøfartsmedisinens interesser i en årrekke. Allerede da en arbeidsgruppe, hvor foreningen var med, leverte sin anbefaling om opprettelsen av et nasjonalt senter for maritim medisin i 1999 var Braut en sentral og viktig støtte.

Geir Sverre Braut har gjort en svært betydningsfull inntas for maritim medisin i Norge og fortjener ros og heder for denne innsatsen.»

Alf Magne Horneland, 2015.

Daglig leder for Norsk Senter for Maritim Medisin, lege, orlogskaptein Alf Magne Horneland, ble utnevnt 2015-10-16. Begrunnelsen for utnevnelsen var:

«Daglig leder, spesialist i allmennmedisin Alf Magne Horneland utnevnes til æresmedlem i foreningen for sin innsats til foreningens beste.

Horneland har en lang karriere i medisinen etter embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1977. Han var marinelege i 1979–1980 og stasjonslege på Haakonsvern fra 1998–2001. Fra 2001 til 2008 var han medisinsk hovedlærer i Sjøforsvaret. I 2006 ble han første leder for Norsk Senter for Maritim Medisin på Haukeland Universitetssykehus.

Fra 2012 til 2015 var han president i International Association for Maritime Medicine. Han leder fagnemnden for sjøfartsmedisin i Sjøfartsdirektoratet.

Alf Magne Horneland har gjort en betydelig innsats for maritim medisin nasjonalt og internasjonalt og berømmes spesielt for oppbygningen av Norsk Senter for Maritim Medisin samt sin utrettelige internasjonale innsats for faget og sjøfolks helse.

Alf Magne Horneland har gjort svært mye for Norsk Forening for Maritim Medisin og utnevnes herved til æresmedlem i foreningen.»

Eilif Dahl, 2016.

Professor emeritus, dr. med., spesialist barnekirurgi, Eilif Dahl, ble utnevnt 2016-10-21. Begrunnelsen for utnevnelsen var:

«Overlege, professor, dr. Med., spesialist i barnekirurgi og kirurgi Eilif Dahl, f. 1945, utnevnes til æresmedlem i Norsk Forening for Maritim Medisin for sin innsats for faget i sin alminnelighet og til foreningens beste i særdeleshet.

Eilif Dahl ble i 1969 cand. med. University of Rostock. 1979 Spesialist i generell kirurgi. 1990 Master i helseadministrasjon, Universitetet i Oslo, Market and Medicine: A sociological study of the hospital on a large cruise ship. 1992 Dr. med., Universitetet i Oslo. 1994 Spesialist i barnekirurgi 1994–1996 Professor i traumekirurgi, Universitetet i Oslo. 1995 Overlege i barnekirurgi ved Rikshospitalet. 1997–2002 Professor i generell kirurgi, Universitetet i Oslo. 2008–2015 Professor i maritim Medisin, Medisinsk Institutt, Den Medisinske Fakultet, Universitetet i Bergen og Norsk Senter for Maritim Medisin.

Fra 1971 til i dag har Eilif Dahl tjenestegjort som skipslege i en rekke rederier i mange år. Til sammen en av landets leger med lengst karriere ombord.

1996–2004 Sekretær, redaktør og formann Section for Cruise Ship and Maritime Medicine, American College of Emergency Physicians. Board 2001–2005 medlem og nyhetsbrevredaktør, International Maritime Health Association.

Fra 1998 medlem i arbeidsgruppen for etableringen av et norsk Senter for Maritim Medisin. Fra 2008 Styremedlem i Norsk Forening for Maritim Medisin. 2001 Medlem av Editorial Board og senere Deputy Editor, tidsskriftet International Maritime Health.

Eilif Dahl har publisert flere hundre internasjonale artikler, anmeldelser, abstracts og bokkapitler innen maritim medisin.»

Torbjørn Husby, 2017.

Underdirektør, økonom og sykepleier, Torbjørn Husby, Sjøfartsdirektoratet ble utnevnt 2017-10–20. Begrunnelsen for utnevnelsen var:

«Seniorrådgiver Torbjørn Husby, f 1956, utnevnes til æresmedlem i Norsk Forening for Maritim Medisin for sin innsats for faget i sin alminnelighet og til foreningens beste i særdeleshet.

Torbjørn Husby er utdannet både som sykepleier og økonom med cand mag i administrasjon og ledelse.

Torbjørn har internasjonal militær tjeneste fra UNIFIL. Han har jobbet som sykepleier ved Onkologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus og vært høyskolelærer ved Radiografhøgskolen i Bergen fra 1985–1988. Fra 1988 til 1994 var han undervisningsleder og personalsjef ved Fylkessykehuset i Haugesund. Fra 1994 til 1998 administrasjonsleder med ansvar for sykepleie, økonomi, administrasjon og nautikk ved Høyskolen Stord-Haugesund. Fra 1998 til 2004 Assisterende direktør og daglig leder i datterselskap ved ResQ AS.

Fra 2004 har han vært underdirektør Sjøfartsdirektoratet med hovedansvar for sjømenns helse og velferd. Torbjørn har vært sentral i utarbeiding av dagens helselovgivning for arbeidstakere på norske skip. Han har deltatt i fora for maritime helsespørsmål både nasjonalt og internasjonalt. Han er medlem av Board of Trustees i International Seafarers Welfare and Assistance Network og ansvarlig for utarbeidelsen portalen Training on board (nettside for sjøfolks trening, ernæring og helse).

Torbjørn Husby har gjort en meget stor innstas for sjømenns helse og velferd og har vært en meget god samarbeidspartner og støtte for Norsk Forening for Martim Medisin i mange år.»

Vilhelm F. Koefoed, 2018.

Kommandør og lege, Vilhelm F Koefoed, ble utnevnt 2018-10–20. Begrunnelsen for utnevnelsen var:

«Lege kommandør Vilhelm Ferdinand Koefoed, f 1962, utnevnes til æresmedlem i Norsk Forening for Maritim Medisin for sin faglige innsats i maritim medisin i sin alminnelighet og til foreningens beste i særdeleshet.

Vilhelm Koefoed er utdannet lege fra Universitet i Bergen i 1988 og han ble spesialist i samfunnsmedisin i 2014.

Vilhelm begynte sin sjømilitære karriere som vernepliktig lege som stasjonslege i Vestlandet Sjøforsvarsdistrikt i 1991 og gikk over i fast marinelegestilling samme sted i 1992. I 1995 var han skipslege på KS «Norge» og i 2000 ble han medisinsk hovedlærer i Sjøforsvaret. Fra 2001 ble han leder for Prosjekt HMS SJØ, en stilling han beholdt inntil 2009 før han ble stabslege i Saniteten i Sjøforsvaret. Fra 2013 til 2017 var han Sjef for Saniteten i Sjøforsvaret. Han har gjennomført sjefskurset på Forsvarets Høyskole.

Sivilt har Vilhelm vært almenpraktiker på Bergen (senere Volvat) Medisinske Senter fra 1991 til 2012. Han har jobbet som rådgivende overlege i NAV i en årrekke og fra 2014 Overlege, Norsk Senter for Maritim og Dykkermedisin, Haukeland universitetssjukehus.

Arbeidet som leder for prosjekt HMS SJØ må trekkes frem spesielt da prosjektet undersøkte arbeidsmiljøet ombord på alle Sjøforsvarets fartøy og genererte unikt faglig maritimmedisinsk materiale inklusive flere doktorgrader. Vilhelm har også være medlem i flere undersøkelseskommisjoner ved ulykker i Sjøforsvaret enn noen andre. Han har spesielt interessert seg for farvesyn og kontrastsyn relevant for maritim medisin og avla doktorgraden på dette tema i høst.

Vilhelm har sittet i styret kontinuerlig siden 1995 og bestyrt foreningens økonomi i hele perioden. Økonomien har i denne perioden gått fra elendig til udmerket og det er i hovedsak hans fortjeneste.

Vilhelm Koefoed har gjort en meget stor innsats for maritim medisin i mange år.»

30.3 Liste over styrets medlemmer

Nedenunder følger en oversikt over foreningens tillitsvalgte. Det er noen mindre huller i listen og disse avspeiler huller i foreningens arkiver.

2018–2020

President: Jan Sommerfelt-Pettersen. Styremedlemmer: Marta Hauge. Hege Sofie Imsen. Eilif Dahl. Eigil Gulliksen. Varamedlemmer: Eirik Veum Wilhelmsen. Joachim Benske. Valgkomite: Torleiv Kvalvik, Ivar Aartun, Leif Harald Brevig. Revisorer: Jan Risberg, Terje Blix Lie.

2016–2018

President: Jan Sommerfelt-Pettersen. Styremedlemmer: Vilhelm F. Koefoed. Hege Sofie Imsen. Eilif Dahl. Eigil Gulliksen. Varamedlemmer: Eirik Veum Wilhelmsen. Joachim Benske. Valgkomite: Torleiv Kvalvik, Ivar Aartun, Leif Harald Brevig. Revisorer: Jan Risberg, Terje Blix Lie. Kvalitetssikringsutvalg: Arne Johan Ulven, Tom Asbjørn Strømsnes, Jens Kristian Fagernes.

2014–2016

President: Jan Sommerfelt-Pettersen. Styremedlemmer: Vilhelm F. Koefoed. Hege Sofie Imsen. Eilif Dahl. Eigil Gulliksen. Varamedlemmer: Eirik Veum Wilhelmsen. Joachim Benske. Valgkomite: Torleiv Kvalvik, Ivar Aartun, Leif Harald Brevig. Revisorer: Jan Risberg, Terje Blix Lie. Kvalitetssikringsutvalg: Arne Johan Ulven, Tom Asbjørn Strømsnes, Jens Kristian Fagernes.

2012–2014

President: Jan Sommerfelt-Pettersen. Styremedlemmer: Vilhelm F. Koefoed. Eilif Dahl. Gunnar Vea. Eigil Gulliksen. Varamedlemmer: Eirik Veum Wilhelmsen. Stein I. Modahl. Valgkomite: Torleiv Kvalvik, Ivar Aartun, Leif Harald Brevig. Revisorer: Jan Risberg, Terje Blix Lie. Kvalitetssikringsutvalg: Arne Johan Ulven, Tom Asbjørn Strømsnes, Jens Kristian Fagernes.

2010–2012

President: Jan Sommerfelt-Pettersen. Styremedlemmer: Koefoed, Vilhelm F. Dahl, Eilif. Vea, Gunnar. Gulliksen, Eigil. Varamedlemmer: Eirik Veum Wilhelmsen. Stein I. Modahl. Valgkomite: Torleiv Kvalvik, Ivar Aartun, Leif Harald Brevig. Revisorer: Jan Risberg, Terje Blix Lie. Kvalitetssikringsutvalg: Arne Johan Ulven, Tom Asbjørn Strømsnes, Jon Christensen.

2008–2010

President: Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen. Styremedlemmer: Vilhelm F. Koefoed, Richard Elseth, Eilif Dahl, Eigil Gulliksen. Varamedlemmer: Knut Arve Omdahl, Stein Modahl. Valgkomité: Torleiv Kvalvik, Johan Foss, Leif Harald Brevig. Revisorer: Jan Risberg, Terje Blix Lie. Kvalitetssikringsutvalg: Knut Arve Omdahl, Tom Asbjørn Strømsnes, Jon Christensen.

2006–2008

Formann: Jan Sommerfelt-Pettersen. Styremedlemmer: Vilhelm Koefoed og Alf Magne Horneland, Jon Christensen, Kjetil Bjørge. Varamedlemmer: Knut Arve Omdal, Stein I. Modahl. Valgkomité: Torleiv Kvalvik, Johan B Foss og Henrik Brochmann. Revisorer: Jan Risberg, Terje Blix Lie. Kvalitetssikringsutvalget: Tom Strømsnes, Terje Blix Lie, Knut Arve Omdal.

2003–2006

Formann: Jan Sommerfelt-Pettersen. Styremedlemmer: Jon Christensen, Keith Gretemeier, Knut Arve Omdahl, Vilhelm Koefoed. Varamedlemmer: Stein Modahl, Einar Rolf Tamber. Valgkomité: Johan B Foss, Torleiv Kvalvik og Henrik Brochmann. Revisorer: Terje Blix Lie, Jan Risberg. Kvalitetssikringsutvalget: Terje Blix Lie, Alf Magne Horneland og Knut Arve Omdahl.

2001–2003

Formann: Jan Sommerfelt-Pettersen. Styremedlemmer: Jon Christensen, Keith Gretemeier, Leif Aanderud, Vilhelm Koefoed. Varamedlemmer: Stein Modahl, Einar Rolf Tamber. Valgkomité: Johan B Foss, Torleiv Kvalvik og Henrik Brochmann. Revisorer: Terje Blix Lie, Jan Risberg. Kvalitetssikringsutvalget: Terje Blix Lie, Alf Magne Horneland og Knut Arve Omdahl.

1999–2001

Formann: Jan Sommerfelt-Pettersen. Styremedlemmer: Jon Christensen, Keith Gretemeier, Leif Aanderud, Vilhelm Koefoed. Varamedlemmer: Stein Modahl, Einar Rolf Tamber. Valgkomité: Aksel Schreiner, Torleiv Kvalvik og Kjetil Bjørge. Revisorer: Terje Blix Lie, Jan Risberg. Kvalitetssikringsutvalget: Terje Blix Lie, Mohammed Saeme og Jon Vold.

1997–1999

Formann: Jan Sommerfelt-Pettersen. Styremedlemmer: Johan Foss, Jon Sandmo, Leif Aanderud, Vilhelm Koefoed. Varamedlemmer: Jon Christensen, Einar Rolf Tamber. Valgkomité: Aksel Schreiner, Torleiv Kvalvik og Kjetil Bjørge. Revisorer: Terje Blix Lie, Jan Risberg.

1995–1997

Formann: Johan B. Foss. Styremedlemmer: Jan Sommerfelt Pettersen, Vilhelm F. Koefoed, Jon Sandmo, Torleiv Kvalvik, Kjetil Bjørge. Mohammed Saeme ble opprinnelig valgt som viseformann, men trådde ut av styret for å engasjere seg som formann i organisasjonskomitéen for ISMH97.

1994–1995

Formann Mohammed Saeme.

1993–1994

Formann Mohammed Saeme.

1992–1993

Formann Mohammed Saeme. Kvalitetssikringsutvalget bestod av Terje Blix Lie, Mohammed Saeme, Torleiv Kvalvik og Jon Wold.

1991–1992

Formann Mohammed Saeme.

1990–1991

Formann Mohammed Saeme.

1989–1990

Formann Torleiv Kvalvik. Viseformann Laura Sleire.

1987–1988

Formann Laura Sleire. Styremedlemmer Torbjøn Kinn, Torleiv Kvalvik, Terje Blix Lie. Varamedlemer Johann Foss, Zoltan Scanday.

1986–1987?

Formann Laura Sleire. Viseformann Torleiv Kvalvik. Styremedlemmer Champagne, Terje Blix Lie. Varamedlem Zoltan Scanday, Halvard Vatshelle, Sigve Solheim. Foreningens representant i Sentralstyret Laura Sleire med vara Torleiv Kvalvik.

1984–1985

Formann Laura Sleire. Viseformann Torbjørn Kinn. Styremedlemmer Torleiv Kvalvik og Erna-Gunn Moen. Varamedlemmer Terje Blix Lie, Johan Foss. I ettertid viste det seg at Erna-Gunn Moen (som ikke var tilstede ved årsmøtet) ikke var medlem i foreningen og heller ikke ville bli det og varamedlem Terje Blix Lie rykket opp.

1984

Formann Dag Offer-Ohlsen. Styremedlemmer Endre Sugar, Jacob Klafstad, Terje Blix Lie. Revisor Birger Knutsen.

1980

Formann Ende Sugar. Styremedlemmer Jørgen HH Brochmann, Dag Offer-Ohlsen, Ole W. Tenfjord. Varamedlemmer Ivar Hauge, Laura Sleire. Revisor Finn Høstmark.

1979

Formann Ole W. Tenfjord. Styremedlemmer Jørgen HH Brochmann, Finn Høstmark, Endre Sugar.

1978

Formann Ole W. Tenfjord.

1977

Formann Ole W. Tenfjord. Nestformann Finn Høstmark. Styremedlemmer Endre Sugar, Jørgen HH Brochmann og Knut Myhre.

1976

Formann Ole W. Tenfjord. Nestformann Finn Høstmark. Styremedlemmer Endre Sugar, Jørgen HH Brochmann og Knut Myhre. Revisor Magne Hornes.

1975

Formann Ole W. Tenfjord. Nestformann Finn Høstmark. Styremedlemmer Endre Sugar, Jørgen HH Brochmann og Knut Myhre. Revisor Lyngdal.

1974

Formann Ole W. Tenfjord. Nestformann Finn Høstmark. Styremedlemmer Torbjørn Kinn og Knut Myhre. Varamedlemmer Endre Sugar, Jørgen HH Brochmann.

1969

Formann Johs Solem. Viseformann Harald Strøm. Styremedlemmer Ivar Hauge, Torbjørn Kinn. Varamedlemmer Helge Roll-Hansen, Endre Sugar. Revisorer Helge Roll-Hansen, Einar Lyngdal.

30.4 Loggbok for foreningen

Nedenunder følger en kronologisk liste over vår aktivitet utover styremøter. Spesielt vedlagt er faglige seminarer og årsmøter. Det er noen mindre huller i listen og disse avspeiler huller i foreningens arkiver.

2019

2019-10-18 Videreutdannelsekurs i Maritim Medisin nr 22 – Fagdag i maritim medisin. Arrangør: Norsk Forening for Maritim Medisin i samarbeide med Sjøfartsdirektoratet, Saniteten i Sjøforsvaret og Norsk Senter for Maritim- og Dykkemedisin. Sted: Hotell Opera, Oslo. Deltagere: 31.

2019-05-20–24 Grunnkurs i Maritim Medisin nr. 40. Arrangør: Norsk Senter for Maritim og Dykkemedisin i samarbeide med Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Sted: Legenes Hus, Bergen. Deltagere: 25.

2019-03-09 Fagseminar i forbindelse med foreningens 50 års jubileum. Sted: Bergen Skipperforening, Bergen. Deltagere: 19.

2018

2018-11-26 til 2018-11-30 Grunnkurs i Maritim Medisin nr. 39. Arrangør: Norsk Senter for Maritim og Dykkemedisin i samarbeide med Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Radisson Bryggen, Bergen. Deltagere: 54.

2018-10-19 til 2018-10-21 Videreutdannelsekurs i Maritim Medisin nr. 21. Fagseminar i maritim medisin. Arrangør: Norsk Forening for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Senter for Maritim og Dykkemedisin, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Saniteten i Sjøforsvaret. Sted: MS «Color Magic». Deltagere: 28.

2018-05-28 til 2018-06-01 Grunnkurs i Maritim Medisin nr. 38. Arrangør: Norsk Senter for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Bergen. Deltagere: 41.

2017

2017-11-06 til 2017-11-10 Grunnkurs i Maritim Medisin nr. 37. Arrangør: Norsk Senter for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Bergen. Deltagere: 40.

2017-10-20 Videreutdannelsekurs i Maritim Medisin nr. 20. Fagdag i maritim medisin. Arrangør: Norsk Forening for Maritim Medisin i samarbeide med Sjøfartsdirektoratet, Saniteten i Sjøforsvaret, Forsvarets Sanitet og Norsk Senter for Maritime Medisin. Sted: Hotell Opera, Oslo. Deltagere: 31.

2017-05-08 til 2017-05-12 Grunnkurs i Maritim Medisin nr. 36. Arrangør: Norsk Senter for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Bergen. Deltagere: 38.

2016

2016-01-25. Grunnkurs i Maritim Medisin nr. 33. Arrangør: Norsk Senter for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Bergen. Deltagere: 39.

2016-09-06–08 NMA/NCMM Approved Doctors’ Meeting og The Norwegian Sea Health Conference 2016, Bergen. Foreningen er medarrangør.

2016-05-29. Grunnkurs i Maritim Medisin nr. 34. Arrangør: Norsk Senter for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Bergen. Deltagere: 21.

2016-10-21–22. Videreutdannelsekurs i Maritim Medisin nr. 19. Fagseminar i maritim medisin. Arrangør: Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: MS «Color Magic». Deltagere: 28.

2016-10-31 til 2016-11-04 Grunnkurs i Maritim Medisin nr. 35. Arrangør: Norsk Senter for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Bergen. Deltagere: 44.

2015

2015-06-08 Vår. Grunnkurs i Maritim Medisin nr. 32. Arrangør: Norsk Senter for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Bergen. Deltagere: 24.

2015-06-22-26 13th International Symposium on Maritime Health, Bergen. Arrangør: Norsk Senter for Maritim Medisin. Sponsor: Norsk Forening for Maritim Medisin sponsor. Sted: Bergen. Deltagere: 191. Nasjoner: 41.

2015-10-16 Videreutdannelsekurs i Maritim Medisin nr. 18. Fagdag i maritim medisin. Arrangør: Norsk Forening for Maritim Medisin i samarbeide med Sjøfartsdirektoratet, Saniteten i Sjøforsvaret, Forsvarets Sanitet og Norsk Senter for Maritime Medisin. Sted: Hotell Opera, Oslo. Deltagere: 63.

2014

2014 Vår. Grunnkurs i Maritim Medisin nr. 30. Arrangør: Norsk Senter for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Bergen. Deltagere: 45.

2014-10-17–19 Videreutdannelsekurs i Maritim Medisin nr. 17. Fagseminar i maritim medisin. Arrangør: Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: MS «Color Fantasy». Deltagere: 36.

2014 Høst. Grunnkurs i Maritim Medisin nr. 31. Arrangør: Norsk Senter for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Bergen. Deltagere: 45.

2013

2013 Vår. Grunnkurs i Maritim Medisin nr. 28. Arrangør: Norsk Senter for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Bergen. Deltagere: 48

2013-10-25 Videreutdannelsekurs i Maritim Medisin nr. 16. Fagseminar i maritim medisin. Arrangør: Norsk Forening for Maritim Medisin i samarbeide med Sjøfartsdirektoratet, Saniteten i Sjøforsvaret og Norsk Senter for Maritime Medisin. Sted: Hotell Opera, Oslo. Deltagere: 80.

2013 Høst. Grunnkurs i Maritim Medisin nr. 29. Arrangør: Norsk Senter for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Bergen. Deltagere: 73.

2012

2012 Vår. Grunnkurs i Maritim Medisin nr. 26. Arrangør: Norsk Senter for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Bergen. Deltagere: 34.

2011-04-18–19 Sjøhelsekonferansen. Arrangør: Norsk Senter for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Bergen.

2012 Høst. Grunnkurs i Maritim Medisin nr. 27. Arrangør: Norsk Senter for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Bergen. Deltagere: 37.

2012-10-19-21 Videreutdannelsekurs i Maritim Medisin nr. 15. Fagseminar i maritim medisin. Arrangør: Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: MS «Color Fantasy». 27 deltagere.

2011

2011 Vår. Grunnkurs i Maritim Medisin nr. 24. Arrangør: Norsk Senter for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Bergen. Deltagere: 23.

2011-03-23-24 Sjøhelsekonferansen. Arrangør: Norsk Senter for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Bergen.

2011-10-14 Videreutdannelsekurs i Maritim Medisin nr. 14. Fagseminar i maritim medisin. Arrangør: Norsk Forening for Maritim Medisin i samarbeide med Sjøfartsdirektoratet, Saniteten i Sjøforsvaret og Norsk Senter for Maritime Medisin. Sted: Hotell Opera, Oslo. Deltagere: 53.

2011 Høst. Grunnkurs i Maritim Medisin nr. 25. Arrangør: Norsk Senter for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Bergen. Deltagere: 40.

2010

2010 Vår. Grunnkurs i Maritim Medisin nr. Arrangør: Norsk Senter for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Bergen. 25 deltagere.

2010-08-30 Kurs i Maritim telekommunikasjon. Arrangør: Norsk Senter for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Bergen.

2010 Høst. Grunnkurs i Maritim Medisin nr. 23. Arrangør: Norsk Senter for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Bergen. 28 deltagere.

2010-10-15-17 Videreutdannelsekurs i Maritim Medisin nr. 13. Fagseminar i maritim medisin. Arrangør: Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: MS «Color Magic». 46 deltagere.

2009

2009 Vår. Grunnkurs i Maritim Medisin nr. 20 i samarbeide med Norsk Senter for Maritim Medisin. Sted: Bergen. 30 deltagere.

2009 Høst. Grunnkurs i Maritim Medisin nr. 21 i samarbeide med Norsk Senter for Maritim Medisin. Sted: Bergen. 18 deltagere.

2009-11–20. Videreutdannelsekurs i sjøfartsmedisin nr. 12. Maritimmedisinsk Fagdag. Arrangør: Norsk Forening for Maritim Medisin. Sted: Hotell Thon Vika, Oslo. 35 deltagere.

2008

2008-02-01-03 Videreutdannelsekurs i sjøfartsmedisin nr. 11. Arrangør: Norsk Forening for Sjøfartsmedisin, Norsk Senter for Maritim Medisin, Haukeland Universitetssykehus, og Saniteten i Sjøforsvaret. Sted: MS «Color Fantasy». 60 deltagere.

2008 Vår. Grunnkurs i Maritim Medisin nr. 18 i samarbeide med Norsk Senter for Maritim Medisin. Sted: Bergen. 32 deltagere.

2008 Høst. Grunnkurs i Maritim Medisin nr. 19 i samarbeide med Norsk Senter for Maritim Medisin. Sted: Bergen. 28 deltagere.

2007

2007 Vår. Grunnkurs i Sjøfartsmedisin nr. 16 i samarbeide med Saniteten i Sjøforsvaret. Sted: Bergen. 13 deltagere.

2007 Høst. Grunnkurs i Sjøfartsmedisin nr. 17 i samarbeide med Saniteten i Sjøforsvaret. Sted: Bergen. 17 deltagere.

2006

2006 Vår. Grunnkurs i Sjøfartsmedisin nr. 14 i samarbeide med Saniteten i Sjøforsvaret. Sted: Bergen. 14 deltagere.

2006 Høst. Grunnkurs i Sjøfartsmedisin nr. 15 i samarbeide med Saniteten i Sjøforsvaret. Sted: Bergen. 18 deltagere.

2006-03-10-12 Videreutdannelsekurs i Sjøfartsmedisin nr 10. Arrangør: Norsk Forening for Sjøfartsmedisin, Norsk Sjøfartsmedisinsk Senter ved Haukeland Universitetssykehus, Seksjon for Arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen og Saniteten i Sjøforsvaret. Sted: MS «Kronprins Harald». 40 deltagere.

2005

2005-02-04-06 Videreutdannelsekurs i Sjøfartsmedisin nr 9. Arrangør: Norsk Forening for Sjøfartsmedisin, Seksjon for Arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen og Saniteten i Sjøforsvaret. Sted: MS «Color Fantasy». 60 deltagere.

2005 Vår. Grunnkurs i Sjøfartsmedisin nr. 12 i samarbeide med Saniteten i Sjøforsvaret. Sted: Bergen. 10 deltager.

2005 Høst. Grunnkurs i Sjøfartsmedisin nr. 13 i samarbeide med Saniteten i Sjøforsvaret. Sted: Bergen. 14 deltagere.

2004

2004 Vår. Grunnkurs i Sjøfartsmedisin nr. 10 i samarbeide med Saniteten i Sjøforsvaret. Sted: Bergen. 16 deltagere.

2004 Høst. Grunnkurs i Sjøfartsmedisin nr. 11 i samarbeide med Saniteten i Sjøforsvaret. Sted: Bergen. 17 deltagere.

2003

2003 Vår. Grunnkurs i Sjøfartsmedisin nr. 8 i samarbeide med Saniteten i Sjøforsvaret. Sted: Bergen. 13 deltagere.

2003 Høst. Grunnkurs i Sjøfartsmedisin nr. 9 i samarbeide med Saniteten i Sjøforsvaret. Sted: Bergen. 14 deltagere.

2003-10-10-11 Videreutdannelsekurs i Sjøfartsmedisin nr. 8. Arrangør: Norsk Forening for Sjøfartsmedisin, Seksjon for Arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen og Saniteten i Sjøforsvaret. Sted: Solstrand Fjordhotell. 60 deltagere.

2002

2002 Vår. Grunnkurs i Sjøfartsmedisin nr. 6 i samarbeide med Saniteten i Sjøforsvaret. Sted: Bergen. 14 deltagere.

2002 Høst. Grunnkurs i Sjøfartsmedisin nr. 7 i samarbeide med Saniteten i Sjøforsvaret. Sted: Bergen. 17 deltagere.

2002-10-25 Videreutdannelsekurs i Sjøfartsmedisin nr 7. Arrangør: Norsk Forening for Sjøfartsmedisin, Sanitetsinspektøren i Sjøforsvaret, Dansk Selskab for Maritim Medicin og Sanitetsinspektøren i Sjøforsvaret. Sted: MS «Kronprins Harald». 47 deltagere.

2001

2001 Vår. Grunnkurs i Sjøfartsmedisin nr. 4 i samarbeide med Saniteten i Sjøforsvaret. Sted: Bergen. 16 deltagere.

2001 Høst. Grunnkurs i Sjøfartsmedisin nr. 5 i samarbeide med Saniteten i Sjøforsvaret. Sted: Bergen. 18 deltagere.

2000

2000 Vår. Grunnkurs i Sjøfartsmedisin nr. 2 i samarbeide med Saniteten i Sjøforsvaret. Sted: Bergen. 13 deltagere.

2000 Høst. Grunnkurs i Sjøfartsmedisin nr. 3 i samarbeide medSaniteten i Sjøforsvaret. Sted: Bergen. 8 deltagere.

2000-10-10-22. Videreutdannelsekurs i Sjøfartsmedisin nr 6. Arrangør: Norsk Forening for Sjøfartsmedisin, Sjøfartsdirektoratet, Fylkeslægen i Rogaland og Sanitetsinspektøren i Sjøforsvaret. Sted: MS «Prinsesse Ragnhild». 40 deltagere.

1999

1999 Høst. Grunnkurs i Sjøfartsmedisin nr. 1 i samarbeide med Saniteten i Sjøforsvaret. Sted: Bergen. 12 deltagere.

1999-10-15–16 Videreutdannelsekurs i Sjøfartsmedisin nr 5. Sjøfartsmedisinsk Seminar. Arrangør: Norsk Forening for Sjøfartsmedisin, Sjøfartsdirektoratet, Statens Helsetilsyn og Fylkeslægen i Rogaland. Sted: Soria Moria, Oslo. 59 deltagere.

1998

1998-05-08–10 Videreutdannelsekurs i Sjøfartsmedisin nr. 3. Møte for sjømannsleger. Arrangør: Norsk Forening for Sjøfartsmedisin, Sjøfartsdirektoratet, Statens Helsetilsyn og Fylkeslægen i Rogaland. Sted: Scandic Hotell, Asker.

1998-05-08 Medlemsmøte i forbindelse med Sjøfartsdirektoratets Seminar for Sjømannsleger. Sted: Scandic Hotell, Asker. 34 deltagere.

1998-10-23–25 Videreutdannelsekurs i Sjøfartsmedisin nr. 4. Sjøfartsmedisinsk Seminar. Arrangør: Norsk Forening for Sjøfartsmedisin. Sted: Kielfergen, MS Prinsesse Ragnhild. 38 deltagere.

1997

1997-06-21–25 4th International Symposium on Maritime Health. Arrangør: Norsk Forening for Sjøfartsmedisin. Sted: Oslo. 150 deltagere fra 35 nasjoner.

1997-06-25 Generalforsamling avhold ifm 4th International Symposium on Maritime Health.

1996

1996-05-03–05 Legeseminar. Soria Moria, Holmenkollen. Arrangør: Sjøfartsdirektoratet.

1996-11-01–03 Videreutdannelsekurs i Sjøfartsmedisin nr. 2. Arrangør: Norsk Forening for Sjøfartsmedisin. Sted: Kielfergen, MS «Kronprins Harald». 31 deltagere. Godkjent av Den Norske Legeforening med hhv 13, 9, 9 timer i almenmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin.

1995

1995-05-12–14 Legeseminar. Soria Moria, Holmenkollen. Arrangør: Sjøfartsdirektoratet.

1993

1993-10-13–17 Videreutdannelsekurs i Sjøfartsmedisin nr. 1. Kurset ble beskrevet som et grunnkurs. Arrangør: Norsk Forening for Sjøfartsmedisin. Sted: Hurtigruten, MS «Kong Harald», Bergen-Tromsø.

1992

Legeseminar. Arrangør: Sjøfartsdirektoratet.St. meld. nr. 32. (1993–1994). Om Sjøfartsdirektoratets virksomhet i 1992 og 1993; 7..

1991

1981-06-01–05 Europeiske Sjømannslegemøte, Oslo.

1988

1988-23-04 Årsmøte, Leangkollen Kurs- og Konferansesenter, Asker i forbindelse med fellesmøte for sjømannsleger arrangert av direktoratet.

1987

1987-05-23–24 Årsmøte, Leangkollen Kurs- og Konferansesenter, Asker i forbindelse med fellesmøte for sjømannsleger arrangert av direktoratet.

1984

1984-11-04 Årsmøte, Leangkollen Kurs- og Konferansesenter, Asker i forbindelse med fellesmøte for sjømannsleger arrangert av direktoratet.

1983

Det arrangert et fellesmøte mellom representanter for de lokale legekontorer for sjømenn, de lokale styrer for disse og Sentralstyret/Sentralkontoret hvor det ble drøftet aktuelle problemer vedrørende helsetjenesten for sjømennSt. meld. nr. 71. (1983–1984). Om årsberetning for 1982 og 1983 fra Direktoratet for sjømenn; 13..

1982

Det arrangert et fellesmøte mellom representanter for de lokale legekontorer for sjømenn, de lokale styrer for disse og Sentralstyret/Sentralkontoret hvor det ble drøftet aktuelle problemer vedrørende helsetjenesten for sjømennSt. meld. nr. 71. (1983–1984). Om årsberetning for 1982 og 1983 fra Direktoratet for sjømenn; 13..

1979

1979-11-16–18 Årsmøte, Klekken Turisthotell, i forbindelse med fellesmøte for sjømannsleger arrangert vedrørende legetjeneste for sjømenn.

1977

1977-11-19-–20 Årsmøte, Sole Turisthotell, i forbindelse med fellesmøte for sjømannsleger arrangert 1998 vedrørende legetjeneste for sjømenn.

1976

1976-11-28 Møte, Klekken Turisthotell, i forbindelse med fellesmøte for sjømannsleger arrangert vedrørende legetjeneste for sjømenn.

1976-04-24 Årsmøte, Rederiet Leif Høeghs lokaler, Oslo. Programmet var om alkoholproblemer ved forsker Sverre Brun-Gulbrandsen, Alkohol ombord ved J Husom, Sverre Basberg og H Hermansen, Dødsulykker til sjøs ved Oddvar Arner, Utmønstring av sjømenn med alkoholproblemer ved Per Sundby.

1975

1975-04-26 Foreningens første faglige møte siden den ble stiftet i 1969. Møtet ble arrangert i Wilh. Wilhelmsens rederikontorer. Tema var oljevirksomheten i Nordsjøen, besøk ombord i boreplattformen «Haakon Magnus», helseproblemene ombord på supplyskip og diskusjon om sjømannslegevirksomheten, dens organisasjon og målsetning. 12 deltagere.

1974

1974-11-10 Møte, Klekken Turisthotell, i forbindelse med fellesmøte for sjømannsleger arrangert vedrørende legetjeneste for sjømenn.

1973

1973-02-11–12 Årsmøte, Klekken Turisthotell, i forbindelse med fellesmøte for sjømannsleger arrangert vedrørende legetjeneste for sjømenn.

1972

1972-01-29–30 Fellesmøte vedr. Legetjenesten for sjømenn, Bergen.

1971

1971-01-23–24 Park Hotell, Drammen, fellesmøte for sjømannsleger arrangert av direktoratet. Advokat Sverre Lund, Oversikt over sjømannslovens regler om sykerettigheter. Kontorsjef Kaare Pedersen, Oversikt over syk/skadet sjømanns rettigheter etter trygdelovgivningen. Dr Ivar Hauge, Hyrenekting av sjømenn på disiplinært grunnlag/av helsemessig årsak – mulighet for koordinering. Direktør Harlem, Presentasjonen av budsjett og årsregnskap. Kontorsjef Eeg-Larsen, Helseerklæringens gyldighetstid. Sjefslege Axel Strøm, Sjømenns søknad om krigsinvalidepensjon og dens konsekvenser. Lege Aud Blegen Svindland, Veiledning i prevensjon i forbindelse med mønstringsundersøkelser.

1970

1970-01-31–02-01 Møte, Klekken Turisthotell, i forbindelse med fellesmøte for sjømannsleger arrangert vedrørende legetjeneste for sjømenn. Tema var blant annet den videre utbygging av helsetjenesten for sjømenn. Sjømannslegenes forhold til taushetsplikten.

30.5 Lover for Norsk forening for Maritim Medisin

§1

Norsk Forening for Maritim Medisin er en selvstendig og uavhengig forening med oppgave å fremme maritim medisin i Norge og ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser.

§2

Som ordinære medlemmer kan opptaes enkeltpersoner eller bedriftsmedlemmer.

Som æresmedlemmer kan på årsmøtet velges personer som har ydet norsk maritim medisin særlig store fortjenester.

Et medlem, som på tross av skriftlig melding, ikke har betalt kontingent på to år, strykes av medlemslisten.

§3

Foreningens styre består av en president og fire styremedlemmer samt to varamedlemmer. Presidenten velges for en periode på to år og de resterende velges for en periode på fire år. Presidenten velges separat. Styret konstituerer seg selv, presidenten, to styremedlemmer og ett varamedlem velges på hver generalforsamling.

To revisorer velges for en periode på fire år. En revisor velges på hver generalforsamling. En valgkomité på tre medlemmer velges på hver generalforsamling.

§4

Styremøte innkalles av presidenten eller når minst to av styremedlemmene forlanger dette. Gyldig styrevedtak krever at minst tre styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende.

§5

Foreningens utgifter dekkes ved årskontingent hvis størrelse fastsettes på generalforsamlingen. Kontingent for livsvarig medlemskap fastsettes til 15 ganger gjeldende årskontingent. Kontingent for bedriftsmedlemmer er 10 ganger kontingent for enkeltmedlemmer.

§6

Styret ivaretar foreningens interesser og avgjør vanlige saker. Større saker legges frem på generalforsamlingen.

§7

Ordinær generalforsamling avholdes hvert annet år. Innkallelse skjer med minst tre ukers varsel. På årsmøtet behandles.

 1. Styrets beretning.

 2. Regnskap.

 3. Valg.

 4. Medlemskontingentens størrelse.

 5. Saker fremlagt av styret eller av et medlem minst to uker før årsmøtet.

Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme. Bedriftsmedlemmer har en stemme. Referat fra generalforsamlingen undertegnes av to medlemmer utpekt av generalforsamlingen.

§8

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst tre ukers varsel, når styrets flertall eller minst 10 % av de betalende ordinære medlemmer skriftlig krever dette.

§9

Endringer i disse lover krever at minst halvparten av de betalende ordinære medlemmer er til stede. Alternativt kan avstemningen foregå per brev til alle betalende ordinære medlemmer / bedriftsmedlemmer og med svar fra minst halvparten av disse. Lovendringer krever 2/3 flertall.

§10

Til æresmedlem kan av styret velges enhver som foreningen vil hedre i særskilt grad. Valget krever enstemmighet.

§11

Foreningens offisielle crest er gjengitt i dette dokument.

Historikk for foreningens lover

Første gang vedtatt 1969. Revidert på generalforsamlingen 1999-10-15. Revidert på generalforsamlingen 2008-02-02. Revidert på generalforsamlingen 2012-10–19. Revidert på generalforsamlingen 2016-10-22.