i2

31 Forfatterbiografier

Tim Carter

Tim Carter trained as an occupational physician and has worked in the petrochemical industry and as medical director of the UK Health and Safety Executive. He later moved to the Department for Transport, first advising on health aspects of transport safety, and then within the Maritime and Coastguard Aagency as their Chief Medical Adviser. He has worked with UN agencies and has held academic appointments in UK and, most recently as a professor at the Norwegian Centre for Maritime and Diving Medicine. He has a continuing interest in historical studies of occupational risks, especially from infectious diseases, and has published on a range of aspects of work-related disease prevention and maritime health. He is now slowly retiring!

Eilif Dahl

Eilif Dahl (1945-) ble cand. med. fra Univeritetet i Rostock i 1969. Han ble spesialist i kirurgi i 1979, dr med i 1992, spesialist i barnekirurgi i 1994. Han ble overlege i barnekirurgi ved Rikshospitalet, professor II ved Universitetet i Oslo (i skadekirurgi og deretter i generell kirurgi) og adjunkt professor ved Universitetet i Bergen (i maritim medisin). Han var konsulent for Crystal Cruises fra 1992 til 2007 og har seilt som skipslege på cruise skip årlig fra 1971 til2017. Leder for American College of Emergency Physicians’ (ACEP) Section for Cruise Ship and Maritime Medicine, 2000–2002, og visepresident i International Maritime Health Association (IMHA) 2017–2019. Han har publisert mange artikler i maritim medidin, har en Master i Helseadministrasjon fra Universitetet i Oslo i 1990 og fra 2001 medlem av Editorial Board og senere Deputy Editor for tidsskriftet International Maritime Health. Fra 2008 han han vært styremedlem i Norsk Forening for Maritim Medisin. Han er æresmedlem i Norsk Forening for Maritim Medisin.

Johan Chr B. Foss

Johan Chr. B. Foss er overlege, spesialist i arbeidsmedisin og kirurgi. Foss var rederilege for Wilh. Wilhelmsens rederi fra 1981 og etablerte Bryggeklinikken i 1987. Som sjømannslegen har Foss hatt omfattende virksomhet opp mot flere rederier i Norge og har på den måten bidratt til å modernisere sjømannslegens funksjon til noe mer enn en attestlege. Som formann i foreningen fra 1995 til 1997 hadde han en sentral rolle i reetablering av foreningens status og reddet den fra fallitt. Siden 1997 har han hatt vedvarende tillitsverv i foreningen som styremedlem, varamedlem og sist formann i valgkomiteen. Han er æresmedlem i Norsk forening for Maritim Medisin.

Alf Magne Horneland

Alf Magne Horneland (1951-) er cand. med. fra Universitetet i Bergen i 1977. Han var leder av Norsk Senter for Maritim Medisin fra oppstart i 2006 til desember 2018. Er nå spesialrådgiver i deltid samme sted. Spesialist i allmennmedisin, tidligere disktriktslege, ass. kommuneoverlege, rådgivende lege ved trygdekontor. Orlogskaptein, medisinsk hovedlærer og stabslege i Sjøforsvarets skoler. Leder av Fagnemnda i Sjøfartsdirektoratet fra 2009 til 2018, styremedlem i International Maritime Health Association i åtte år, herav president i to, nåværende president i International Maritime Health Foundation. Leder av Kystverkets klageinstans for loser og losaspiranter etter helseforskriften for loser. Styremedlem i NFMM fra 2006 til 2008 og leder av Kvalitetssikringsutvalget i NFMM 2001 til 2006. Han er æresmedlem i Norsk Forening for Maritim Medisin.

Bjørn Helge Johnsen

Bjørn Helge Johnsen (1959-) ble utdannet cand. psychol. ved Universitet i Bergen i 1987 og jobbet der siden. Han ble professor i biologisk og medisinsk psykologi i 1999 og i personlighetspsykologi i 2001. Han har vært sentral i utviklingen av Operativ Psykologi som fagfelt og har publisert om lag 200 vitenskapelige arbeider. Johnsen ble i 1991 ansatt i bistilling som stasjonspsykolog ved Vestlandske Sjøforsvarsdistrikt. I 1994 ble han dosent II ved Sjøkrigsskolen og siden 2002 som Marinepsykolog og orlogskaptein ved Saniteten i Sjøforsvaret. Han var en periode eneste psykolog i Marinen og utviklet dermed rollen som Marinepsykolog. For dette arbeidet mottok han Sjøforsvarets Fortjenestemedalje. Johnsen har siden 2003 vært benyttet som seleksjonspsykolog for Nasjonale Bistandsressurser i politiet, samt seleksjon til politiets livvaktstjeneste.

Vilhelm F. Koefoed

Vilhelm Ferdinand Koefoed (1962-) ble utdannet cand. med i 1988 og Ph. D i 2018 ved Universitetet i Bergen. Han er spesialist i samfunnsmedisin. Han har arbeidet i Sjøforsvaret fra 1991 til 2018, senest som Sjef for Saniteten i Sjøforsvaret. Fra 2001 var han prosjektkoordinator i Prosjekt HMS Sjø som kartla arbeidsmiljøforholdene i Sjøforsvaret i samarbeid med Universitetet i Bergen og Kreftregisteret. Han har publisert et tyvetalls artikler, hovedsakelig innen maritim HMS og kontrastsensitivitet. Fra 2015 har han vært overlege ved Norsk Senter for Maritim- og Dykkemedisin og hovedsakelig arbeidet med fargesyn. Han er æresmedlem i Norsk Forening for Maritim Medisin.

Mohammed Saeme

Mohammed Saeme (1956-). 1981 MD, University of Mohamed V and University Hospital Ibn Sina, Rabat, Morocco. 1983 PhD, University of Mohamed V and University Hospital Ibn Sina, Rabat, Morocco. 1990–1999 Eier og leder av Christianiaklinikken, Oslo. 1991–1995 President i Norsk Forening for Maritim Medisin. 1997 Leder for den 4 International Symposium on Maritime Health, Oslo. 1997–2001 Første president for International Maritime Health Association.

Jan Sommerfelt-Pettersen

Jan Sommerfelt-Pettersen (1958-) er cand. med. fra Universitetet i Bergen i 1984 og lege fra 1986. Han har jobbet som allmennpraktiker fra 1987 til 2013 og vært sjømannslege i en årrekke. Spesialist i samfunnsmedisin fra 2013. Assisterende fylkeslege i Hordaland fra 2011 til 2013. Han ble løytnant i 1986. Sommerfelt-Pettersen ble i 1993 yrkestilsatt marinelege i stilling som medisinsk hovedlærer. Han var kommandør og sanitetssjef i Sjøforsvaret fra 2000 til 2013 og medisinsk rådgiver i Forsvarets Operative Hovedkvarter fra 2003 til 2013. Fra 2002 til 2018 ledet han NATOs Ekspertpanel i Navalmedisin. Han var kontreadmiral og sanitetssjef i Forsvaret fra 2013 til 2018 og i samme periode nestleder i Helseberedskapsrådet. Fra 1997 har han vært president i Norsk Forening for Maritim Medisin. Fra 1996 har han vært redaktør av DoCumentum Navale. Han har forsket på navalmedisinsk historie og publisert artikler innen militærmedisin og historie.

Agnar Tveten

Agnar Tveten (1970-) startet på Befalsskolen for Marinen i 1991 etter førstegangstjeneste i Kystvakten. Han fikk sin militære utdanning ved Sjøkrigsskolen og bachelor i sykepleie som en del av denne. I 2004 var han ferdig med sin masterutdanning i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. I perioden 1991 til 2001 arbeidet han i ulike stillinger innen sanitet i Sjøforsvaret, blant annet ved Tromsø Sjøforsvarsdistrikt, på fregatt og som hovedinstruktør på Sjøforsvarets sikkerhetssenter. Fra 2001 var han stabsoffiser og etterhvert stabssjef i Saniteten i Sjøforsvarets, blant annet med ansvar for å utvikle operasjons- og langtidsplaner innen sanitet. Fra 2007–2019 var han sekretær for NATO Medical Naval Expert Panel, hvor han var sentral i utviklingen av flere av dagens maritime sanitetsdoktriner. Fra 2012 har han ledet og modernisert tjenesten Radio Medico Norway ved Haukeland Universitetssykehus.