Leder: Jan Frich

Litteratur og medisin

133-139

Michael 2023; 20: 133–9.

Litteratur og medisin er et fagområde som begynte å utvikle seg som akademisk disiplin og flerfaglig forskningsfelt i begynnelsen av 1970-årene. Undervisning foregår mange steder, også i Norge, og forskningen kan ha ulike faglige utgangspunkt og gi kunnskap blant annet om sykdomserfaringer og oppfatninger om sykdom og helse. Begrepet narrativ medisin ble introdusert i 1990-årene som betegnelse for en tilnærming som ikke begrenser seg til litterære tekster, men som omfatter klinisk praksis og pasienter og helsepersonells fortellinger.

Dette nummeret av Michael inneholder flere artikler som omhandler medisinske tema i litterære tekster, leger som forfattere og betydningen av å lese skjønnlitteratur (1–7). Koplinger mellom litteratur og medisin har røtter langt tilbake i tid. Mange vil kanskje tenke på hvordan Sigmund Freud (1856–1939) gjorde bruk av litterære eksempler, som historien om Ødipus, i utviklingen av psykoanalysen. Flere av artiklene i dette nummeret vitner om utveksling mellom medisinen og litteraturen.

Legen og litteraturviteren Rita Charon (f. 1949) mener et grunnleggende fellestrekk ved litteraturen og medisinen er at de begge befatter seg med fortellinger (8). Legen og filosofen Howard Brody (f. 1949) har formulert dette på en elegant måte, sett fra perspektivet til pasienten som oppsøker legen: «My story is broken; can you help me fix it?» (9). Året 1972 står frem som milepæl for litteratur og medisin som akademisk disiplin, fordi det var da den første litteraturviteren ble ansatt for å undervise medisinstudenter i litteratur. Joanna Trautmann, gift Banks, (1941–2007) arbeidet ved det relativt nye Pennsylvania State University College of Medicine i USA. I en av de første publikasjonene fremhevet hun litterære tekster som kilde til innsikt ved å utfordre leseren med flertydighet og nyanser (10).

Barnepsykiateren Robert Coles (f. 1929) hadde alt undervist medisin- og jusstudenter i litteratur ved Harvard University i noen år da han i New England Journal of Medicine i 1979 spurte om ikke slik undervisning burde inngå i pensum i medisinstudiet (11). Selv ble jeg oppmerksom på koplingen da jeg som student leste en artikkel i A-Magasinet i 1990. «Jeg foreleser om litteratur for legestudenter fordi beretningen, historien, er selve den medisinske videnskaps hjerte», sa Coles (12). Han mente møtet mellom lege og pasient dypest sett handler om utveksling av fortellinger: «Den historie som en pasient forteller sin lege – om sine symptomer, sine smerter, sin uro, sin angst. Og dernest det som legen må fortelle pasienten – diagnosen, prognosen, utsiktene for fremtiden. Om det er en fremtid. Også den historien må legen fortelle» (12). Coles fremhevet at skjønnlitteratur gir økt forståelse for andre menneskers erfaringer og av livet i sin alminnelighet.

Ulike innfallsvinkler

Fra 1980-årene har det vært en økende aktivitet innen fagområdet litteratur og medisin, med etableringen av tidsskriftet Literature and Medicine i 1982, utvikling av flere undervisningsprogram, vitenskapelige publikasjoner og tidsskrifter innen medisinsk humaniora. Jeg publiserte en oversiktsartikkel om fagområdet i Tidsskrift for Den norske legeforening i 1995 (13). Høsten 1996 ble litteratur første gang satt på timeplanen ved medisinstudiet i Oslo og det ble også arrangert ekstra gruppeundervisning over et semester for spesielt motiverte studenter (14). Undervisningsopplegget i litteratur og medisin inngikk den gang i en serie seminarer om helse og sykdom i kunsten i første semester på medisinstudiet, hvor bildekunst, arkitektur og musikk var tema, i tillegg til skjønnlitteratur (15). I dagens studieplan i Oslo gis det fortsatt undervisning med utgangspunkt i litterære tekster i et totimers gruppeopplegg for studentene på førsteåret.

Forskere og forfattere i feltet har vært opptatt av å studere hvordan leger, pasienter og sykdommer er fremstilt i skjønnlitteratur, hvordan sykdom kan benyttes som dramatisk virkemiddel i litterære tekster, trekk ved pasienters selvbiografiske skildringer av sykdom (patografier), hvordan forfatteres medisinske bakgrunn kan ha påvirket litterære verk og hvordan teorier og begrep innen litteraturvitenskap kan gi ny forståelse av medisinen, klinisk praksis og medisinske tekster (13). Artiklene i dette nummeret av Michael illustrerer flere av disse innfallsvinklene.

Narrativ kompetanse og narrativ medisin

I 1990-årene ble begreper om legers narrative kompetanse og narrativbasert medisin introdusert (16–18). Narrativ betyr fortelling eller det som omhandler fortellinger. Narrativ medisin er særlig assosiert med professor Rita Charon som etablerte et eget program for narrativ medisin ved Columbia University. Charon har definert narrativ medisin som «a clinical practice informed by the theory and practice of reading, writing, telling, and receiving of stories» (19). Med denne vendingen utvider Charon og andre akademikere interessen til å omfatte klinisk praksis og andre typer fortellinger enn skjønnlitterære tekster.

Professor Anne Hudson Jones (f. 1944), som har bakgrunn som litteraturviter og var blant pionerene i fagområdet, fant det i 2013 betimelig å kritisere Charon for å være en slags «akademisk utbryter» fra moderskipet: «The most striking paradox of narrative medicine is that it proclaims to have left literature and medicine in the dust, even as it remains fundamentally dependent on literature and medicine» (20). Charon har, så vidt jeg kjenner til, ikke svart på denne kritikken, men har fortsatt å videreutvikle narrativ medisin som konsept. Et søk på «narrative medicine» i artikler i PubMed 11. april 2023 gir over 700 treff, noe som indikerer at begrepet har festet seg i den medisinske faglitteraturen.

Produktiv flerfaglighet

Fig. 1. Petter Aaslestad. Pasienten som tekst: fortellerrollen i psykiatriske journaler Gaustad 1890–1990, 2. utgave fra 2007 (21).

I flerfaglige områder kan det oppstå spenninger. Disse brytningene kan være produktive og gi opphav til nyskaping hvis det gis rom og respekt for ulike faglige utgangspunkt. Betegnelsen litteratur og medisin vil følgelig ikke alltid være dekkende for bidrag innen feltet. Narrativ medisin, medisinsk humaniora, humanistisk helse- og sykdomsforskning, historisk forskning eller litteraturvitenskap kan være mer relevante benevnelser, avhengig av faglig ståsted.

Blant norske bidrag innen en utvidet forståelse av fagområdet litteratur og medisin er det naturlig å peke på professor Petter Aaslestads (f. 1953) bok Pasienten som tekst (1997), som kom i en ny utgave i 2007 (21), hvor litteraturvitenskapelig metode og fortelleteori (narratologi) er benyttet for å studere journaltekster om pasienter som var innlagt ved Gaustad sykehus i perioden 1890–1990 (21) (fig. 1). Et annet eksempel er legen Guri Aarseths (f. 1951) doktoravhandling hvor metoder fra tekstforskning og litteraturvitenskap brukes for å studere legeerklæringer ved arbeidsuførhet skrevet av allmennleger (22). Studier av selvbiografiske tekster, også kalt patografier, i form av bøker, blogger eller andre tekster i sosiale medier kan gi innsikt i hvordan sykdom oppfattes, erfares og gis mening (23, 24).

I perioden 2004–2008 støttet Forskningsrådet prosjektet «INFECTIO – teksten, tegnet og smerten», som under ledelse av litteraturviter og professor Knut Stene-Johansen (f. 1957) resulterte i en rekke viktige bidrag innen litteratur og medisin og humanistisk sykdomsforskning (25–28) (fig. 2, 3). Av nyere bidrag kan nevnes boken Sinne, samhold og kjendiser (2021), der litteraturviter og professor Linda Nesby (f. 1972) studerer sykdomsskildringer i skandinaviske skjønnlitterære og selvbiografiske tekster (29). Disse eksemplene illustrerer noe av bredden innen feltet og aktuelle norske bidrag.

Hvorfor lese?

Fig. 2. Jan C. Frich, Edvin Schei og Knut Stene-Johansen. På sykeleiet: sykdom og medisin i litteraturen (2004) (25).

Fig. 3. Hilde Bondevik og Knut Stene-Johansen. Sykdom som litteratur: 13 utvalgte diagnoser (2011) (28).

Richard Smith oppfordrer oss i dette nummeret sterkt til å lese (6). En av grunnene, mener han, er at regelmessig lesing utvider forståelsen av mennesker, relasjoner, livet og døden. En annen grunn kan være at lesing gir glede og gode opplevelser. Men hvorfor bør akkurat leger lese? Et svar kan være at møtet med litterære tekster kan gi innsikt i hvordan – og hvor ulikt – mennesker kan erfare og håndtere sykdom (13). Et annet svar kan være at refleksjon om leger som er skildret i litteraturen kan gi innsikt i utfordringer man kan møte i rollen som behandler (14). Eller som Robert Coles sa det i 1990: «Det er et helt spesielt forhold, forholdet mellom lege og pasient. For hvem andre blottlegger vi vårt legeme og sjel, og fra hvilken annen person er vi villige til å høre på det som en lege forteller oss om oss selv? Og forholdet hviler på begge parters evne til sprog, til å formulere seg, til å fremstille en oppfatning av en situasjon» (12). Legen har et særskilt ansvar for å legge til rette for gode møter og god kommunikasjon med pasienten. Legen må ha evne til innlevelse og forståelse for ulike livssituasjoner, kunne fortolke flertydighet og nyanser, og ha evne til å spørre: Hvilken fortelling er det jeg nå befinner meg i? (30).

Den som kanskje har argumentert tydeligst for betydningen av å lese skjønnlitteratur er den amerikanske filosofen Martha Nussbaum (f. 1947). I boken Love’s knowledge: essays on philosophy and literature (1990) hevder hun at vår erfaring er begrenset og at litterære tekster kan utvide denne i bredden og dybden: «So literature is an extension of life not only horizontally, bringing the reader into contact with events or locations or persons or problems he or she has not otherwise met, but also, so to speak, vertically, giving the reader experience that is deeper, sharper, and more precise than much of what takes place in life» (31).

En fersk systematisk oversikt om effekter av undervisning i narrativ medisin (lesing av litterære tekster, men også andre typer aktiviteter for å utvikle narrativ kompetanse) indikerer at slik undervisning bl.a. styrker medisinstudenters relasjonelle kompetanse, er assosiert med økt empati og evne til å innta andres perspektiv, og gir evne til refleksjon og kompetanse innen etikk (32). Dette er viktig kunnskap som kan tjene som en begrunnelse for å styrke dette fagområdet innen medisinutdanningen og andre helsefaglige utdanninger.

Litteratur

 1. Bramness JG. Hva slags medisinsk behandling fikk Fruen fra Havet?Michael 2023; 20: 140–54.

 2. Nylenna M. Dr. Thorndyke – en glemt, litterær legedetektiv. Michael 2023; 20: 155-69.

 3. Stien R. Nevrologer og nevrologii kriminallitteraturen. Michael 2023; 20: 170-81.

 4. Stensland P. En litterær bakvakt. Michael 2023; 20: 193-205.

 5. Nessa J. Sjølvmord og folkehelse. Michael 2023; 20: 182-92.

 6. Smith R. Why I recommend all doctors — indeed, everybody — to read good books deeply every day. Michael 2023; 20: 206-25.

 7. Larsen Ø. Private brev som historisk kilde. Michael 2023; 20: 206-33.

 8. Charon R. Literature and medicine: origins and destinies. Academic Medicine 2000; 75: 23–7. https://doi.org/10.1097/00 001 888-200 001 000-00 008

 9. Brody H. «My story is broken; can you help me fix it?»: medical ethics and the joint construction of narrative. Literature and Medicine 1994; 13: 79–92. https://doi.org/10.1353/lm.2011.0169

 10. Trautmann J. The wonders of literature in medical education. Mobius: A Journal for Continuing Education Professionals in Health Sciences 1982; 2: 23–31. https://doi.org/10.1002/chp.4 760 020 306

 11. Coles R. Occasional notes: Medical ethics and living life. New England Journal of Medicine 1979; 301: 444–6. https://doi.org/10.1056/NEJM197 908 233 010 831

 12. Hegge PE. Lege og litterat. A-Magasinet 17. mars 1990; nr. 11: 30–2. https://www.nb.no/items/ca35 435c44e9a2e8dd8ec2cbf4 872 413?page=29 (11.4.2023).

 13. Frich JC. På sporet av en litterær medisin: en introduksjon til fagfeltet litteratur og medisin. Tidsskrift for Den norske lægeforening 1995; 115: 3773–7. https://www.nb.no/items/c5c83 401 472 699c5346e9780edd48a2b?page=81 (11.4.2023).

 14. Frich JC. Undervisning i medisin og kunst – hvilket utbytte har studentene? Michael 2008; 5: 245–54. https://www.michaeljournal.no/article/2008/09/Undervisning-i-medisin-og-kunst-hvilket-utbytte-har-studentene- (11.4.2023).

 15. Frich JC, Fugelli P. Medicine and the arts in the undergraduate medical curriculum at the University of Oslo Faculty of Medicine, Oslo, Norway. Academic Medicine 2003; 78: 1036–8. https://doi.org/10.1097/00 001 888-200 310 000-00 020

 16. Charon R, Banks JT, Connelly JE et al. Literature and medicine: contributions to clinical practice. Annals of Internal Medicine 1995; 122: 599–606. https://doi.org/10.7326/0003-4819-122-8-199 504 150-00 008

 17. Greenhalgh T, Hurwitz B, red. Narrative based medicine: dialogue and discourse in clinical practice. London: BMJ Books, 1998.

 18. Frich JC. Medisin som litterær virksomhet. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2003; 123: 2474–6. https://tidsskriftet.no/2003/09/medisin-og-kunst/medisin-som-litteraer-virksomhet (11.4.2023).

 19. Charon R. Narrative medicine: honoring the stories of illness. Oxford: Oxford University Press, 2006.

 20. Jones AH. Why teach literature and medicine? Answers from three decades. Journal of Medical Humanities 2013; 34: 415–28. https://doi.org/10.1007/s10 912-013-9241-9

 21. Aaslestad P. Pasienten som tekst: fortellerrollen i psykiatriske journaler Gaustad 1890–1990. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. https://www.nb.no/items/8f5a0ebefdc407fb234adfec31 715ba4?page=0

 22. Aarseth G. The language of work disability: a study of medical certificates written by Norwegian general practitioners. Doktoravhandling. Oslo: Universitetet i Oslo, 2018. https://www.duo.uio.no/handle/10 852/68 312 (11.4.2023).

 23. Hem E. Med pasientens egen penn. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2001; 121: 1136–7. https://tidsskriftet.no/2001/03/kronikk/med-pasientens-egen-penn (11.4.2023).

 24. Frich J. Sykdom – nettverk av betydning. Bøygen 2010; 22 (nr. 1): 17–23. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-27 856

 25. Frich JC, Schei E, Stene-Johansen K. På sykeleiet: sykdom og medisin i litteraturen. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. https://www.nb.no/items/2ece2c56f745 406db651d148a72 380a4?page=0 (11.4.2023).

 26. Bondevik H, Lie AK, red. Tegn på sykdom: om litterær medisin og medisinsk litteratur. Oslo: Scandinavian Academic Press, 2007. https://www.nb.no/items/c3f854 478d310f8119ff1 455 048 672ed?page=0 (11.4.2023).

 27. Stene-Johansen K, Tygstrup F, red. Illness in context. Amsterdam: Rodopi Press, 2010.

 28. Bondevik H, Stene-Johansen K. Sykdom som litteratur: 13 utvalgte diagnoser. Oslo: Unipub, 2011. https://www.nb.no/items/e4df8e1ade348fd572 287f4583e199bf?page=0 (11.4.2023).

 29. Nesby L. Sinne, samhold og kjendiser: sykdomsskildringer i skandinavisk samtidslitteratur. Oslo: Universitetsforlaget, 2021. https://doi.org/10.18 261/9 788 215 045 122-2021 (11.4.2023).

 30. Frich JC. Dialogue and creativity: narrative in the clinical encounter. I: Stene-Johansen K, Tygstrup F, red. Illness in Context. Amsterdam, NY: Rodopi Press, 2010: 37–50. https://doi.org/10.18 261/9 788 215 045 122-2021

 31. Nussbaum MC. Love’s knowledge: essays on philosophy and literature. Oxford: Oxford University Press, 1990.

 32. Remein CDiF, Childs E, Pasco JC et al. Content and outcomes of narrative medicine programmes: a systematic review of the literature through 2019. BMJ Open 2020; 10: e031 568. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-031 568

Jan Frich

jan.frich@medisin.uio.no

Institutt for helse og samfunn

Universitetet i Oslo

0318 Oslo

Jan Frich er områdedirektør for helsetjenester ved Folkehelseinstituttet, professor i medisin ved Universitetet i Oslo og redaktør i Michael.