Det norske medicinske Selskab

Det norske medicinske Selskab ble grunnlagt i 1833. Selskapet har som formål å formidle og diskutere temaer innen medisin, helse og helsetjenester. Aktiviteten består blant annet av regelmessig møtevirksomhet og utgivelse av kvartalstidsskriftet Michael. Selskabet hadde sin spede begynnelse allerede i 1826, da som en slags lesesirkel for leger i hovedstaden.

Det var i de tider skralt fatt med tilgang til den internasjonale tidsskriftlitteraturen, og i det nye leseselskapet abonnerte man på tidsskrifter som så gikk på omgang blant medlemmene. I 1833 ble dette formalisert som en forening, og mange regner derfor 1833 som Selskabets fødselsår, selv om det egentlig er eldre.  

Regelmessige møter har vært en av Selskabets kjerneaktiviteter i alle år. Der diskuterte medlemmene blant annet sine kasuistiske erfaringer fra sykehus og legepraksis. Men etterhvert ble det mer og mer fagpolitiske debatter, diskusjoner av studieplaner ved Universitetet, samfunnsmedisinske forhold osv. Selskabet fikk status som et fristed der hovedstadens medisinske fagfolk kunne møtes og drøfte viktige saker - før de gikk tilbake og behandlet de samme sakene i de formelle organer de representerte, f. eks. i Det medisinske fakultet ved Universitetet, innenfor helsemyndighetene eller i andre sammenhenger.

Regelmessig møtevirksomhet foregår fortsatt, nå stort sett en gang hver måned, og møtestedet er for tiden Legenes hus på Christiania Torv 5 i Oslo sentrum. Fra 1915-2100 på møtedagene, som vanligvis er onsdager, inviteres foredragsholdere fra inn- og utland til å ta opp temaer som gjerne berører flere medisinske fagområder og derfor er egnet for et tverrfaglig forum. Møter arrangeres også som samarbeidsprosjekter med andre foreninger. Av og til avholdes dagsseminarer over temaer som fordrer en bredere belysning.

Selskabets første medlemmer, blant dem Norges første medisinske professor Michael Skjelderup (1769-1852), forsto meget tidlig at for å skape en nasjonal medisin, måtte man også ha en nasjonal fagpresse. De startet derfor i 1826 Norges første medisinske tidsskrift, som het Eyr, oppkalt etter den norrøne gudinne for helse. Miljøet var imidlertid lite, så dette tidsskriftet måtte gi opp i 1837. Men i 1840 kom Selskabets store satsning, Norsk Magazin for Lægevidenskaben, som ble det sentrale kommunikasjonorgan innad og utad for norsk medisin helt til 1939. Her var det også referater fra møtene.

I 1939 ble Magazinet slått sammen med andre nordiske tidsskrifter til tidsskriftet Nordisk Medicin, som i mange år var et prestisjetungt faglig publikasjonsorgan. Inntil 1972 mottok alle Selskabets medlemmer dette nordiske tidsskriftet hver uke, men etter den tid endret det både profil og målgruppe.

I 2003 tok Selskabet opp igjen publikasjonsvirksomheten og det nye kvartalstidsskriftet Michael kom med sin første årgang.

Selskabet forvalter en del fondsmidler til medisinsk forskning. Midler deles ut etter forutgående utlysning. Å være medlem i Det norske medicinske Selskab koster for tiden kr. 600,- pr. år, hvilket inkluderer tidsskriftet Michael fritt tilsendt.

Anmodning om å bli medlem sendes pr. e-mail til sekretæren dr. Astrid Nylenna (astrid@dnms.no eller astridnylenna@gmail.com).  

Styret i Det norske medicinske Selskab 2023-2025  består av: leder professor Magne Nylenna og styremedlemmer professor Arvid Heiberg, professor Stein A. Evensen, professor Øivind Larsen, dr. Frøydis Langmark, professor Erlend Hem og professor Jørgen Valeur. Varamedlemmer er dr. Kristine Lillestøl  og professor Merethe Roos.