Fagfelleveiledning

Fagfelleveiledning

Michael - Veileder for fagfellevurdering 

Takk for at du vil vurdere dette manuskriptet. Normalt er fagfeller anonyme overfor forfatterne. Angi hvis du ønsker å bli navngitt. 

Vi ønsker en vurdering av kvaliteten av manuskriptets innhold og form og dessuten mest mulig konkrete råd for forbedringer. Vær konstruktiv i formuleringene. Skill mellom kommentarer til forfatterne og eventuelle kommentarer forbeholdt redaktøren. Vurderingen skrives i fritekst, og bør inneholde svar på disse spørsmålene: 

Form og formalia 

- Faller temaet innenfor Michaels interesseområder; medisinsk historie, medisinsk humaniora, samfunnsmedisin og helsepolitikk? 

- Er lengden akseptabel? 

- Er disposisjonen hensiktsmessig? 

- Er etiske hensyn, inkluderte eventuelle formelle godkjenninger, ivaretatt? 

 Innhold  

- Er det et klart formål med artikkelen?

- Gir artikkelen leserne interessant, nyttig, relevant, eller ny informasjon? 

- Behersker forfatteren bakgrunnsstoffet? 

- Forklares det hvordan informasjonen er innhentet og analysert? 

 - Er funnene presentert i logisk rekkefølge? 

- Hvordan tolkes og hva betyr funnene? 

- Drøftes styrker og svakheter av studien? 

 Språk og stil 

- Innledes artikkelen med et sammendrag som formidler hovedbudskapet? 

- Lesbarhet – er dette forståelig for leserne? Illustrasjoner – er de tjenlige? 

- Burde det være flere eller færre? Referanser – er utvalg og omfang passende? 

 Konklusjon  

- Hvilken anbefaling har du til redaksjonen? Godkjennes/mindre revisjon/større revisjon/refusjon

- Bør manuskriptet kommenteres redaksjonelt? I så fall, av hvem? 

Michael november 2022