Vedtekter for Det norske medicinske Selskab 

§ 1 Foreningens navn er Det norske medicinske Selskab, kortform Medisinsk selskap (heretter: Selskapet).

§2 Formål

Selskapet er en frittstående akademisk forening som har til formål å utvikle, formidle og diskutere temaer innen medisin, helse og helsetjenester.

Formålet kan oppnås gjennom

  • Regelmessig møteaktivitet

  • Seminarer og faglige ekskursjoner

  • Utgivelse av tidsskriftet Michael

  • Rådgivning, veiledning og undervisning

  • Forvaltning av forskningsmidler

Aktivitetene kan utføres i samarbeid med andre.

§3 Organisasjonsform

Det norske medicinske Selskab er en selvstendig juridisk person med medlemmer og er selveiende. At Selskapet er selveiende, innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på Selskapets formue eller eiendeler eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§4 Medlemmer

Medlemskap i Selskapet er åpent for alle. Medlemskap tegnes slik styret bestemmer, og er løpende så lenge fastsatt kontingent betales innen rett tid.

Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet etter innstilling fra styret.

§5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv.

§6 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er Selskapets høyeste myndighet.

Årsmøtet kunngjøres av styret med minst en måneds varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være sendt til styret senest tre uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på saklisten.

Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall medlemmer som er til stede ved møtet. Årsmøte kan også avholdes digitalt, men da på en plattform der deltakerne identifiseres og registreres.

Hvert medlem har én stemme. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Møteleder og referent velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

§7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

  • behandle årsmelding

  • behandle revidert regnskap

  • behandle innkomne forslag

  • fastsette kontingent

  • velge styreleder, styremedlemmer og ev. varamedlemmer

§8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§9 Styret

Selskapet har et styre på sju medlemmer.

Styrets medlemmer har en funksjonstid på to år, og kan gjenvelges. Ett styremedlem representerer tidsskriftet Michaels redaksjon.

Styret ivaretar Selskapets drift og er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret forbereder saker til årsmøtet og fungerer som valgkomité.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

§ 10 Tidsskriftet Michael

Selskapet utgir tidsskriftet Michael, som redigeres etter Redaktørplakaten. Redaktør utpekes av styret. Redaksjonskomité utpekes av redaktør.

§11 Signaturrett

Styreleder og et styremedlem i fellesskap har signaturrett. Styreleder alene har prokura.

§12 Vedtektsendring

Endringer av vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§13 Oppløsning

Oppløsning av Selskapet kan bare behandles på årsmøtet etter innstilling fra styret, og krever 2/3 flertall i to påfølgende årsmøter. Selskapets formue og eiendeler skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle Selskapets formål, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon etter årsmøtets bestemmelse. Ingen medlemmer har krav på Selskapets eiendeler, midler eller andel av disse.

Vedtatt på årsmøtet i Det norske medicinske Selskab 15.09.21