Bokanmeldelse: Afaf Al-Rammahy

Å møte mennesker der de er

536-537

Michael 2023; 20: 536–537

Karin Gustavsen

Livet bak tallene: dårlige levekår og fattigdom i barnefamilier sett innenfra og hva vi kan gjøre med det

Bergen: Fagbokforlaget, 2023

206 s.

ISBN 9788245023749

I Norge lever over 110 000 barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt, ifølge Statistisk sentralbyrå. Disse barna har ikke de samme godene og mulighetene som andre barn, og det kan skape sosial ulikhet. Denne boken tar for seg fattigdom og dårlige levekår i barnefamilier, og hva som kan gjøres med det.

Forfatteren, som er utdannet både sosionom og sosiolog, starter med en gjennomgang av levekårsbegrepet. Det er ikke så enkelt å definere. Selv om dårlige levekår i en velferdsstat er forskjellig fra de i et utviklingsland, er opplevelsen likevel helt reell.

Hva kan levekårstress over tid medføre? Hvordan påvirker dette barn og unges hverdagsliv og deres muligheter som voksne? Hva kan gjøres for å forhindre fattigdom og dårlige levekår? Dette er blant spørsmålene som belyses i boken.

Dette er en fagbok og kan derfor til tider oppleves som tung å lese, men det er likevel enkelt å få med seg essensen. Bokens viktigste kapittel er også det mest lettleste, nemlig kapittel fire. Her får vi et innblikk i livene til fem familier som har deltatt i levekårsprosjekter, og hvordan de har klart seg. I prosjektene drar forfatteren hjem til familiene og snakker med alle i hjemmet, både barn og voksne.

Sitater fra familiene gir et dypere innblikk i hvordan det er å leve i en situasjon med dårlige levekår, og viser hvor viktig det er å møte mennesker der de er. Terskelen for å be om hjelp er ofte høy. Forfatteren viser i praksis hvor mye det kan bety å utjevne maktforholdet mellom saksbehandler og familie. I stedet for å sitte på kontoret, møtte de familiene der de var, snakket med og ikke til dem, og fikk frem alles perspektiver.

Jeg satt igjen med en dypere forståelse av hvordan det faktisk er å ha dårlige levekår og hvordan jeg kan møte mennesker i slike situasjoner. Hver familie har sin unike historie, men de strever med det samme, blant annet usikker og dårlig økonomi, ustabile og dårlige boforhold, problemer med å få jobb – og «en utfordrende helsesituasjon» (s. 96)

Forfatteren klarer å formidle komplekse temaer på en forståelig måte. Dette gjør boken til en verdifull ressurs for alle som ønsker å forstå hvordan fattigdom og dårlige levekår påvirker barnefamilier. En viktig målgruppe er studenter og ansatte i velferdsprofesjoner som ønsker å gjenoppdage sitt engasjement. Første reaksjon på «causa socialis» bør aldri være likegyldighet eller resignasjon.

Afaf Al-Rammahy

Afaf Al-Rammahy er medisin- og forskerlinjestudent ved Universitetet i Oslo og Legeforskningsinstituttet.