Magne Nylenna

Det norske medicinske Selskab 2023

147-154

Michael 2024; 21: 147–154

doi:10.5617/michael.10971

Det norske medicinske Selskab hadde 290 medlemmer ved utgangen av 2023. Det ble arrangert ni godt besøkte møter i løpet av året. Legenes hus er blitt et veletablert møtested, og med unntak av julemøtet, ble alle møtene holdt der. Tidsskriftet Michael utga ett supplement i tillegg til de ordinære fire utgivelsene. I mars 2023 fikk Michael årets pris for språk og formidling som utdeles av Norsk tidsskriftforening.

Våren 2023

Onsdag 18. januar 2023 kl. 1915 var temaet Digital hjemmeoppfølging, kan det avlaste fastlegetjenesten? Det var 32 deltakere og innledninger ved seniorrådgiver, lege Marius Tyssvang, Avdeling velferdsteknologi og rehabilitering i Helsedirektoratet og Sigurd Sørås Jonassen, ass. seksjonsoverlege ved Legevakten i Oslo og tidligere fastlege på Grünerløkka.

Onsdag 15. februar 2023 kl. 1915 var det debattmøte om Helsepersonellkommisjonen som like før la fram sin utredning Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste (NOU 2023: 4). 103 deltakere hørte kommisjonsleder Gunnar Bovim innlede. Deretter var det korte kommentarer fra Ståle Clementsen (Legeforeningen), Kai Øivind Brenden (Norsk sykepleierforbund), Iren Luther (leder av Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet) og Svein Lyngroth (kommunaldirektør for byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester, Oslo kommune). Debattleder var professor Stein A. Evensen, og møtet ble arrangert med støtte fra Norsk tidsskriftforening og Fritt Ord.

Figur 1. Debattmøtet om Helsepersonellkommisjonen i februar 2023 var årets best besøkte møte med over 100 deltaker. Møteleder Stein A. Evensen til venstre og styreleder Magne Nylenna ved mikrofonen

Foto: Øivind Larsen

Onsdag 8. mars 2023 kl. 1915 var temaet Løsningen på kreftgåten. 46 deltakere hørte professor Jarle Breivik, Universitetet i Oslo.

Onsdag 12. april 2023 kl. 1915 var temaet Multippel sklerose: årsaker, sykdomsmekanismer og behandling. Det var 42 deltakere. Innledningene var ved overlege, professor Elisabeth Gulowsen Celius, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus og overlege, professor Trygve Holmøy, Nevrologisk avdeling, Ahus.

Onsdag 24. mai 2023 kl. 1915 var temaet Er medisin litteratur? Er litteratur medisin?

Michael nr. 2/2023 om Litteratur og medisin ble lansert med innledning av professor Jan Frich. 73 deltakere var med på møtet og 26 deltok på det etterfølgende årsmøtet i Selskapet.

Høsten 2023

Onsdag 20. september 2023 kl. 1915 var temaet Norsk helsetjeneste: verdens beste eller «god nok»? Det var 59 deltakere og tre innledninger:

 • Norge i verden ved Ingrid Sperre Saunes, cand.polit., seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet

 • En bærekraftig helsetjeneste ved Erlend Tuseth Aasheim, lege, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet

 • Allmennlegen – mellom forventninger og begrensninger ved Kjell-Olav Svendsen, fastlege, Frogner helsesenter

Onsdag 18. oktober 2023 kl. 1915 var temaet Delirium – «akutt hjernesvikt». Det var 52 deltakere og to innledninger:

 • Patofysiologi ved Leiv Otto Watne, overlege Ahus og professor ved Universitetet i Oslo

 • Behandling ved Bjørn Erik Neerland, overlege og postdoktor ved Oslo universitetssykehus

Onsdag 15. november 2023 kl. 1800 var det seminar om Abort, arrangert i samarbeid med Legeforskningsinstituttet og støttet av Norsk tidsskriftforening og Fritt Ord. Seminaret var knyttet til abortutvalgets utredning (Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester NOU 2023: 29), som ble publisert en måned senere, og til lanseringen av Michaels temanummer om abort, nr. 4/2024. Før en engasjert debatt var det fire innledninger:

Figur 2. Abortutvalgsleder Kari Sønderland innledet seminaret om abort i november

Foto: Magne Nylenna

 • Abortutvalget – mandat og aktuelle problemstillinger. Kari Sønderland, leder for Abortutvalget

 • Abort i Noreg – metodar og statistikk 1979–2022. Mette Løkeland, overlege Haukeland universitetssjukehus og leiar for Abortregisteret, Folkehelseinstituttet

 • Utvidet selvbestemmelse ved abort – en kritisk vurdering. Morten Magelssen, førsteamanuensis i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

 • Senabort – den usynlige sorgen. Signe Veierud Busch, førsteamanuensis i rettsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

Seminaret ble ledet av professor Erlend Hem. Det var 53 deltakere samt 24 på strømming: https://www.youtube.com/watch?v=_TmKZFSU1Cw&t

Onsdag 13. desember 2023 kl. 1800 var det julemøte i Oslo katedralskole. Temaet var Internasjonalisering av norsk medisin. Det var tre innledninger:

Figur 3. Siste innlegg i 2023 ble holdt av Leah Kahn Barstad som fortalte om sine erfaringer som nyutdannet lege i Ungarn

Foto: Øivind Larsen

 • Heimfødingsmedisin? Frederik Holst, internasjonaliseringen av norsk medisin - og den spesifikt norske legerollen ved Øivind Larsen, professor emeritus, Universitetet i Oslo

 • Medisinutdanningen i et internasjonalt perspektiv ved Janneche Wiers-Jenssen, forskningsleder, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

 • En medisinstudent i Ungarn vender hjem til Norge ved Leah Kahn Barstad, nyutdannet lege

Etter møtet var det sosialt samvær i Katedralskolens kantine. 60 deltakere var med på møtet og 55 på samlingen etterpå.

Årsmøtet 2023 og andre aktiviteter

Årsmøtet i Det norske medicinske Selskab ble avholdt umiddelbart etter medlemsmøtet 24. mai 2023. Det deltok 26 medlemmer. Saklisten var kort:

 • Regnskapene for Det norske medicinske Selskab og to legater: Ragnhild og August Gillums legat og Dr. Alexander Malthes legat til beste for yngre leger ble godkjent.

 • Årskontingent ble vedtatt øket til kr 600.

 • For perioden 2023–2025 ble følgende styre valgt:

  • Magne Nylenna, leder

  • Styremedlemmer: Arvid Heiberg, Stein A. Evensen, Frøydis Langmark, Øivind Larsen, Jørgen Valeur, Erlend Hem

  • Varamedlemmer: Kristine Lillestøl og Merethe Roos

Legatene

For første gang på lenge ble det gitt tildelinger fra legatene som Selskapet forvalter:

Fra Alexander Malthes legat for indremedisin ble det etter søknader tildelt 50 000 kr til to prosjekter:

 • Espen Waage Skjeflo, Nordlandsykehuset, for prosjektet ECMO og tromboinflammasjon.

 • Khan Do-Cong Pham, Medisinsk avdeling Haukeland universitetssjukehus, for prosjektet: Endoskopisk ultralyd radiofrekvensablasjon av nevroendokrine svulster i pankreas og binyrer.

Fra Ragnhild og August Gillums legat for hjerteforskning ble det etter søknad tildelt 50 000 kr til:

 • Alessandro Müller Bortoli med bakgrunn fra Oslo universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold til Clinical Fellowship, Ottawa, Canada 2022–2023.

Legenes hus

Avtalen mellom Det norske medicinske Selskab og Den norske legeforening som ble inngått i 2019 om bruk av møtelokaler, ble på grunn av koronapandemien først realisert høsten 2021. Erfaringen gjennom to år har vært meget god. Selskapet arrangerer sine møter og holder styremøter i huset, og det samme gjør Michaels redaksjon. Det nye møtestedet har sannsynligvis bidratt til økt deltakelse på medlemsmøtene. Rutinemessig strømming av møtene er ønsket av mange og har vært drøftet i styret. Det finnes ingen enkle metoder for dette, og Selskapet har ikke midler til profesjonell, innleid hjelp. Strømming av enkeltarrangementer forutsetter separat finansiering.

Selskapets styreleder har jevnlige møter med Legeforeningens generalsekretær og fikk 20. november 2023 også anledning til å presentere Selskapet for Legeforeningens ansatte på allmøte.

Michael

Tidsskriftet Michael markerte sin 20. årgang med fire ordinære utgivelser og ett supplement i 2023. Ved utgangen av 2023 er det i alt utgitt 80 ordinære utgaver og 31 supplementer. Redaksjonen ble styrket med to nye redaktører, Jan Frich og Nina Husom.

Fra 2022 selges papirutgaven av Michael via Tekstallmenningen.no. Michael er nå i prosess med Fritt, en publiseringstjeneste for forskere og fagmiljø ved Universitetet i Oslo for fagfellevurderte tidsskrifter med åpen tilgang (open access). Målet er å kunne benytte deres manuskripthåndterings- og arkivsystem.

Michael ble presentert over fem trykksider i Prosa, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforenings medlemsblad, nr. 4/2023.

Ved årsmøtet i Norsk tidsskriftforening 30. mars 2023 ble Michael tildelt årets pris for språk og formidling, basert på Michael-årgangen 2022.

 • Michael nr. 1/2023 (154 sider) handlet om dødshjelp og ble utgitt i etterkant av seminaret som ble arrangert av Selskapet og Legeforskningsinstituttet 9. november 2022.

 • Michael nr. 2/2023 (141 sider) hadde som tema Litteratur og medisin og ble lansert under Selskapets møte 24. mai 2023.

 • Michael nr. 3/2023 (158 sider) hadde som tema Infeksjonshistorie.

 • Michael nr. 4/2023 (156 sider) handlet om abort og ble lansert i forbindelse med et felles seminar mellom Selskapet og Legeforskningsinstituttet 15. november 2023.

 • Supplement 31 (207 sider) hadde tittelen Pasientjournalen – språk, dokumentasjon og helsekompetanse og var redigert av Magne Nylenna, Erlend Hem og Nina Husom. Utgivelsen var finansiert av Språkrådet og Direktoratet for e-helse og ble lansert på et seminar med blant andre helse- og omsorgsministeren i Nasjonalbiblioteket i Oslo 14. februar 2023.

Magne Nylenna

Magne Nylenna er styreleder i Det norske medicinske Selskab