Svar på leserbrev: Morten Magelssen

Morten Magelssen svarer

121-122

Michael 2024; 21: 121–122

doi:10.5617/michael.10958

Jeg takker Marius Storvik for kommentarene til min kronikk om abort i et kristent perspektiv (1). Storvik har helt rett i at det synet jeg argumenterer for, der abort er et etisk dilemma hvor hensynet til kvinnen må balanseres mot respekten for fosterets egenverdi fra unnfangelsen, ikke er det eneste mulige kristne synet på abort. Men kristen argumentasjon for en rett til selvbestemt abort er historisk sett i hovedsak et nytt fenomen: Konklusjonen i Steven Wedgeworths historiske gjennomgang er at «Protestant Christianity denounced abortion on moral grounds until the latter half of the twentieth century» (2, s. 141). Med påstanden om at mitt syn bare er «basert på [min] egen tolkning av kristen etikk», underslår Storvik at mitt syn følger en hovedtradisjon i en historisk og også i en internasjonal sammenheng.

Storvik viser til tre ulike syn på når fosteret får sjel. Men merk at selv om flere syn på dette har versert i kirkehistorien, har det likevel vært konsensus om at abort er moralsk problematisk (2, 3).

Viktigere er det at fortidens spekulasjoner om hvordan livet blir til og utvikler seg, ikke er like plausible i vår tid. Gitt vår naturvitenskapelige kunnskap om unnfangelse og fosterutvikling har vi i dag et mye bedre grunnlag for å vurdere hva slags vesen fosteret er og hvilken status det skal ha, også i et kristen-etisk perspektiv.

Til den som vil gå dypere inn i disse temaene, anbefaler jeg foruten min egen bok (4) også teolog og etiker David Albert Jones’ gjennomgang av den kristne tradisjonen om fosteret og om abort (3).

Litteratur

  1. Magelssen M. Et kristent perspektiv på abort. Michael 2023; 20: 490–498. Et kristent perspektiv på abort | Tidsskriftet Michael (michaeljournal.no)

  2. Wedgeworth S. Abortion. I: Kamel OA, Meador J, Minich J, red. Protestant Social Teaching. Landrum, SC: Davenant Press, 2022, s. 115–143.

  3. Jones DA. The soul of the embryo: An enquiry into the status of the human embryo on the Christian tradition. London: Continuum, 2004.

  4. Magelssen M. Livet og døden. Kristne perspektiver på bioetikk. Oslo: Verbum Akademisk, 2023. https://www.nb.no/items/323b7be911c8e802ae5cfdf33666ad90?page=0 (12.1.2024).

Morten Magelssen

morten.magelssen@medisin.uio.no

Senter for medisinsk etikk

Institutt for helse og samfunn

Universitetet i Oslo

Postboks 1130 Blindern

0318 Oslo

Morten Magelssen er lege og førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk. Han var medlem av abortutvalget (2021–2023) og er varamedlem i Bioteknologirådet (2023–2027).