Bokanmeldelse: Eirik Hugaas Ofstad

Dansk innertier

260-261

Michael 2024; 21: 260–261

doi: 10.5617/michael.11449

Mette Krogh Christensen og Louise Binow Kjær, red.

Medicisk didaktik – en guide til legen som underviser

København: FADL’s Forlag, 2023

294 s.

ISBN 978-87-94207

Didaktikk er ikke ordet norske leger eller undervisere først tyr til når de skal snakke om hva, hvorfor og hvordan det undervises. For oss her på berget er pedagogikk ordet vi bruker i våre mer eller mindre akademiske løp.

Redaktørene av denne danske læreboken bruker de første sidene på å forklare forskjellene på didaktikk og pedagogikk. Kort fortalt kan ordenes greske opphav didaktike (techne), «undervisningskunst», og paidagogike (techne), «oppdragelseskunst», plasseres i en skytterblink hvor didaktikken står innerst og omkranses av pedagogikken. Forfatterne forholder seg lojalt til dette. Boken er strikt innrettet på undervisning og læring.

Medicinsk didaktik er bygget opp i tre deler: introduksjon med vekt på selvregulert læring, aktiv studentsentrert og pasientsentrert undervisning i lys av hvordan bli en god underviser. Dernest undervisningsarkitekturer, eller på godt norsk forskjellige måter å undervise på: fra kasusbasert, problembasert og teambasert læring via praksislæring, narrativ medisin, simulering og tverrprofesjonell læring. Siste del omhandler tilbakemelding (feedback, som det heter på dansk) og evaluering av studentenes arbeid. Denne delen inneholder det jeg mener er bokens beste kapittel skrevet av Jane Ege Møller med flere.

Boken er rikt illustrert med figurer og tabeller (noen veldig gode, noen mer omfattende enn oppklarende) i behagelige grønntoner. Tekst og illustrasjoner går hånd i hånd og gjør boken lett lesbar i godt tempo.

Jeg har undervist i 15 år og har lært mest av rollemodeller, kursdeltakelse, prøving og feiling, men har også lest noen engelskspråklige bøker innen temaet undervisning i medisinen. Jeg lærte mye nytt av å lese boken Medicinsk didaktik, men først og fremst fikk jeg en dypere forståelse og bakgrunn for ting jeg kunne en del om fra før.

For et par år siden utkom Legers læring – en veileder i medisinsk pedagogikk av Monika Kvernenes og Edvin Schei, som tidligere er anmeldt i Michael (1). Den maler med bredere pensel enn den danske, spesielt tematisk. Begge bøkene vil gjøre deg til en bedre underviser. De er mer like enn ulike. Om du vil kjøpe og ikke har råd til to, kan du vite at den svake kronekursen gjør den norske hundrelappen rimeligere.

Litteratur

  1. Brodal P. Nyttig bok for leger om læring og undervisning. Michael 2023; 20: 79–80.

Eirik Hugaas Ofstad

Eirik Hugaas Ofstad er avdelingsoverlege i akuttmottaket ved Nordlandssykehuset Bodø, førsteamanuensis og stedlig studieleder for legestudentene ved UiT Norges arktiske universitet som tar siste tredel av studiet i Bodø.