article

Frederik Holst i Norges Leger

Michael 2017; 14: 358–62.

I Norge har vi foreløpig inntil i 1990-årene hatt en tradisjon for å gi ut i bokform en oversikt over norske leger. Første gang dette skjedde, var i 1873, da legen Frantz Casper Kiær (1835 – 1893) ga ut Norges Læger i det nittende Aarhundre på Alb. Cammermeyers forlag i Christiania.

Til dette arbeidet hadde han benyttet skriftlige kilder og personlige opplysninger, men for leger som levde i hans samtid, hadde han samlet inn opplysninger fra 339 av landets i alt 421 leger (1871), etter å ha anmodet om det i Norsk Magazin for Lægevidenskaben. Kiær skriver at hans biografiske opplysninger stammer fra årene 1871 – 1873. Frederik Holst døde 4. juni 1871. Det ser ikke ut til at Holst har vært blant dem som selv hadde kunnet sende inn opplysninger.

Kiærs bok inneholder bare 31 portretter. Disse er samlet i en montasje som står mot tittelbladet, anordnet slik at de står rundt bildet av Michael Skjelderup (1769 – 1852). Det anføres at det ikke har vært mulig å bringe til veie et tilfredsstillende bilde av avdøde professor F. Holst.

Senere utgaver av Norges Leger bringer stort sett Kiærs opplysninger videre med noe omredigering og tilføyelser, blant annet et portrett av Holst som ser ut som en tegning. Da Norges Leger ble gitt ut som en samleutgave med kommentarbind i 1996# Larsen Ø, red. Norges Leger I-V, Oslo: Den norske legeforening, 1996; Larsen Ø., red., The shaping of a profession. Canton/Ma: Science History Publications/USA, 1996., ble de biografiske opplysningene om tidligere omtalte leger referert med henvisning til hvilken utgave opplysningene stammet fra. Foran i bind I står tegnforklaring m.v. som forklarer dette.

På de følgende sidene er det faksimile av teksten om Frederik Holst i Norges Leger 1996, tredje bind, side 43 til 46.