article

Medisinhistoriske samlinger og museer i Norge

Michael 2018; 15: 189–92.

En medisinhistorisk samling kan være gjenstander i mer eller mindre beskjedne glassmontre i en sykehusvestibyle, på et legekontor, eller i et museum som er viet andre temaer. Det kan også være instrumenter, arkivstoff, bøker og annet i privates eller det offentliges eie, uten å være utstilt eller umiddelbart tilgjengelig. Men vi har også i Norge større institusjoner som blant annet arbeider målrettet med helse, helsevesen og medisin ut fra museumsfaglige prinsipper. Akkurat hvor mange samlinger som finnes i Norge, er derfor ikke så lett å si, det avhenger av definisjonen og av hva man har kjennskap til. Nasjonalt Medisinsk Museum ved Norsk Teknisk Museum på Kjelsås i Oslo har imidlertid et nettverk av medisinhistoriske samlinger som kan gi en pekepinn. Oversikten over dette museumsnettverket, slik det er pr. juni 2018, gjengis her.

Gjenstandssamling fra Kirkenes sykehus

Forvaltes nå av Sør Varanger Museum/ Grenselandmuseet

Kontaktperson: Bodil Dago, faglig leder

E-post: glm@varangermuseum.no

Gjenstandssamling ved Universitetssykehuset Nord Norge (i montre)

Kontaktperson: Hilde Annie Pettersen

E-post: hilde.annie.pettersen@unn.no

Trastad samlinger (i Kvæfjord)

Tilhørende Sør-Troms Museum, Harstad

Kontaktperson: Åse Smith Løvås, konservator

E-post: aase@stmu.no

Sykehusmuseet i Levanger

Levanger sykehus

Kontaktperson: Bodil Runde

Medisinsk museum (i Trondheim),

Fakultet for medisin og helsevitenskap/NTNU/ St. Olavs hospital

Kontaktperson: Mona Ødegården, samlingsforvalter og utstillingsformgiver

E-post: Mona.odegarden@ntnu.no

Dr. Lærums Medisinske Samlingar (på Voss)

(Doktorgarden)

Kontaktperson: Ole Didrik Lærum

Eigar og dagleg leiar

E-post: ole.laerum@uib.no

Lepramuseet St. Jørgens Hospital

Bymuseet i Bergen

Kontaktperson: Grete Eilertsen, konservator

E-post: grete.eilertsen@bymuseet.no

Medisinhistorisk samling

Dalane Folkemuseum (Egersund)

Kontaktperson: Olaug N. Økland

olaug.okland@dalanefolkemuseum.no

Nordfjord sjukehus, museumssamling (Nordfjordeid)

Kontaktperson: Ien Klaver

E-post: ien.klaver@helse-forde.no

Emma Hjorth Museum (Sandvika)

Kontaktperson: Bård Kjetil Dahl, formidler/ spesialkonsulent

E-post: emmahjorthmuseum@baerum.kommune.no

www.emmagjestehus.no

Blakstad sykehusmuseum (Asker)

Kontaktperson: Trond Børresen, seniorrådgiver

«Gammeldoktoren», medisinhistorisk utstilling på Glomdalsmuseet (Elverum)

Kontaktperson: Erik Arnesen, eriarne@online.no

Kontaktperson: Kristen Olav Riddervold, kristen.olav.riddervold@gmail.com

Sykehusmuseet, Aker Universitetssykehus HF (Oslo)

Kontaktperson: Thorstein Harbitz

E-post: thors.harbitz@gmail.com

Ullevål sykehusmuseum (Oslo)

Kontaktperson: Rolf Kåresen

E-post: rolf.karesen@medisin.uio.no

Gaustad Sykehusmuseum (Oslo)

Kontaktperson: Ingvild Ørnhøi

E-post: ingvild.ornhoi@gmail.com

Dikemark sykehusmuseum (Asker)

Kontaktperson: Bjørg Fjeldstad

E-post: bjfj@getmail.no

Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV) (Oslo)

Kulturhistorisk museum

Kontaktperson: Bjørn Vidar Johansen, leder

E-post: b.v.johansen@muv.uio.no

Norsk Farmasihistorisk museum (Oslo)

Norsk folkemuseum

Gjertrud Sæter, førstekonservator

E-post: gjertrud.saeter@norskfolkemuseum.no

Norsk veterinærmedisinsk museum (Oslo)

Norges veterinærhøgskole

Kontaktperson: Kristian Ingebrigtsen

Diakonissehusets sykepleiemuseum

Kontaktperson: Berit Hovland, historiesøster

Odontologisk samling (Oslo)

Odontolgisk fakultet, UiO

Leif Erling Jensen

E-post: l.e.jensen@odont.uio.no

Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum (Oslo)

Kontaktperson: Erlend Hem, leder

E-post: erlend.hem@medisin.uio.no

Nasjonalt Medisinsk Museum

Norsk Teknisk Museum (Oslo)

Kontaktperson: Ellen Lange, konservator

E-post: ellen.lange@tekniskmuseum.no

Museet på Faret

Sykehuset Telemark (Skien)

Kontaktperson: Steinar Aase

Medisinsk historielag SiV

Sykehuset i Vestfold (Tønsberg)

Kontaktperson: Per Evtun

E-post: historielag@siv.no, per@evtun.no, perevt@siv.no

Medisinhistoriske samlinger Sykehuset Østfold (Fredrikstad, Veum, ­Sarpsborg, Moss og Haldenklinikken)

Kontaktperson: Charlotte Moe, eiendomssjef

E-post: anne.charlotte.moe@so-hf.no

Sykehusmuseet, Sørlandet sykehus HF, Eg (Kristiansand)

Kontaktperson: Gerd Vigdis Slettedal, leder og sekretær for sykehusets ­museumsutvalg

E-post: gerd.slettedal@sshf.no

Sand Bakkens medisinske museum (Flekkefjord)

Kontaktperson: Knut Sand Bakken

Ellen Lange

Ellen.Lange@tekniskmuseum.no