Presentasjoner og webinarer

En ny abortdebatt  

Onsdag 15.november 2023 inviterte Det norske medicinske Selskab og Legeforskningsinstituttet til seminaret: En ny abortdebatt. Regjeringen nedsatte i 2022 et offentlig utvalg som «skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder». Arbeidet skal resultere i en offentlig utredning (NOU), som skal være klar i midten av desember 2023. Det betyr at vi får en ny, nasjonal abortdebatt. Hvilke juridiske, medisinske og etiske implikasjoner har det? Tidsskriftet Michael publiserte et temanummer i tilknytning til emnet og møtet.

Seminaret ble støttet av Norsk tidsskriftforening.

18:00-18:05 Velkommen. Erlend Hem, møteleder

18:05-18:30 Abortutvalget- mandat og aktuell problemstillinger. Kari Sønderland, leder for Abortutvalget

18:30-18:55 Abort i Noreg- metodar og satistikk 1979-2022. Mette Løkeland, overlege Haukeland universitetssjukehus og leiar for Abortregisteret, Folkehelseinstituttet

18:55-19:10 Pause

19:10-19:35 Utvidet selvbestemmelse ved abort- en kritisk vurdering. Morten Magelssen, førsteamanuensis i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

19:35-20:00 Senabort-den usynlige sorgen. Signe Veierud Busch, førsteamanuensis i rettsvitenskap, UiT Norges arktiske universitetet

20:00-20:30 Panelsamtale og diskusjon

Seminaret ble strømmet.Opptak:  https://fb.me/e/4KIKaqwSD:


 


Er aktiv dødshjelp god dødshjelp? 

Onsdag 9.november 2022 arrangerte Det norske medicinske Selskab og Legeforskningsinstituttet seminar. Seminaret ble arrangert med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord og Tidsskriftforeningen. Opptak av seminaret kan sees her

Program: 

18.00 Velkommen 

18.10 Morten Horn, overlege Oslo universitetssykehus

18.25 Marianne Bahus, jurist, ph.d., Universitetet i Agder 

18.40 Ole Martin Moen, filosof, ph.d., OsloMet 

18.55 Svein Aarseth, lege, leder i Rådet for legeetikk 

19.10 Gro Nylander, lege, dr.med. 

19.25 Pause 

19.40 Diskusjon 

21.00 Slutt 


Onsdag 9.mars 2022 kl 19:15. 

Minoritetshelse: hvor syke er innvandrerne?

se opptak av møtet her: https://youtu.be/eRwqtHGTTW0

Flere og eldre innvandrere i Norge fremover- implikasjoner for de eldre selv og tjenestene ved Astri Syse, demograf i Statistisk sentralbyrå

Likeverdige helsetjenester- hva ligger i begrepet og hvordan kan den enkelt helsearbeider bidra til dette? ved Arild Aambø, lege, seniorrådgiver Folkehelseinstituttet

Onsdag 16.februar 2022 kl 19:15 

Tvangsbehandling i psykisk helsevern

se opptak av møtet her

Når tvangsbehandling kan oppfattes som en rettighet ved Randi Rosenqvist, pensjonert psykiater og rettspsykiater

Viktige aspekter vedrørende bruk av tvang i psykisk helsevern ved Aslak Syse, jusprofessor ved Universitetet i Oslo og lege

Tvang mot psykisk syke - hvilken rolle kan og bør politiet ha? ved Kai Spurkland, politiadvokat og forsker, Politihøgskolen

Ungdoms psykiske helse: en plaget generasjon?

Onsdag 12.januar 2022 arrangerte Det norske medicinske Selskab digitalt møte med tema Ungdoms psykiske helse: en plaget generasjon? 

Se opptak av webinaret her 

Ungdoms psykiske helse har fått mye oppmerksomhet det siste tiåret. Er det grunn til bekymring? Innledninger ved Trude Fixdal, spesialist i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri, Diakonhjemmet sykehus og Pål Surén, forsker og barnelege, FHI 

Frederik Holst: en pioner i norsk farmakologi

Fredag 4.juni 2021 var Det norske medicinske Selskab medarrangør av seminar om Frederik Holst. Se opptak av webinar her

Arrangører: Institutt for helse og samfunn (Helsam), Universitetet i Oslo (UiO) og Det norske medicinske Selskab (DnmS)

"Midler af hvilke man har at befrygte langt større Skade end Nytte bør ei anvendes" Om professor Nils Berner Sørenssens (1774–1857) sykdomslære og undervisning i terapi. Professor Jørund Straand, Helsam, UiO

Frederik Holst (1791–1871) - hvem var han, og hva bør vi vite om ham? Professor em. Øivind Larsen, Helsam, UiO

Catalogus Musei pharmacoloci Universitas Regiæ Friedericianæ - Holsts gjenoppdagede drogesamling ved Universitetet i Oslo. Professor em. Berit Smestad Paulsen, Farmasøytisk institutt og rådgiver Anne Vaalund, Museum for universitets- og vitenskapshistorie, UiO

Professor Frederik Holst og hans drogesamling. Presentasjon av Michael Supplement 27.

Rehabilitering av Frederik Holsts grav på Vår Frelsers gravlund

Innstiftelse av Frederik Holst-forelesningen som en årlig foreteelse ved Institutt for helse og samfunn. 

Møteleder Magne Nylenna, DnmS

Boken "Professor Frederik Holst og hans drogesamling" publiseres som supplement til tidsskriftet Michael som utgis av Det norske medicinske Selskab, og er fritt tilgjengelig herWebinar: Protonterapi

ved Eirik Malinen, professor, Universitetet i Oslo. 

Onsdag 26.5.21 arrangerte Selskabet webinar om protonterapi. Se opptak av webinaret her

I dag får nesten 50 % av alle kreftpasienter stråleterapi, enten med hensikt å kurere eller å lindre smerter. Behandlingen er basert på evidens for flere kreftsykdommer. Stråleterapi er en høyteknologisk metode der man retter røntgenstråler med stor gjennomslagskraft inn mot kreftsvulsten. På tross av mange tekniske nyvinninger det siste tiåret vil røntgenstrålene gi betraktelige stråledoser til det friske vevet rundt svulsten. Dette kan føre til uakseptable bivirkninger. Akselererte protoner vil derimot kunne gi en høy stråledose til selve svulsten, og lite dose til det omkringliggende vev. En slik form for protonterapi krever imidlertid en kraftig protonakselerator i tillegg til kostbare komponenter for å styre protonstrålen mot kreftsvulsten. Foredraget vil gi en innføring i protonterapi, og belyse tekniske, biologiske og medisinske aspekter. Foredraget vil diskutere mangelen på kontrollerte kliniske studier. Til slutt vil det gis noen eksempler på planlagt forskning innen protonterapi i Oslo. Eirik Malinen er professor i fysikk innen spesialiteten medisinsk fysikk. Han har vært involvert i flere nasjonale arbeidsgrupper for vurdering av protonterapi. Hans forskning strekker seg fra fundamentale arbeider innen strålingsfysikk til kliniske studier.  

Fredag 21. mai 2021 kl. 10:00 – 12:00

Helsespråk. Nettseminar og boklansering

Nettseminaret var åpent for alle og ble overført fra Vitensenteret i Kreftforeningen. Se opptak av nettseminaret her

Et godt og klart helsespråk er nødvendig for både helsepersonell, pasienter, pårørende og publikum. I en ny bok skriver 25 forfattere om ulike sider ved språk og kommunikasjon i helsetjenesten. I nettseminaret ble det presentert smakebiter av innholdet i boka. Språkrådet, Helse Sør-Øst RHF, Direktoratet for e-helse og Gruppe for norsk medisinsk fagspråk var arrangører i samarbeid med Tidsskrift for Den norske legeforening. 

Program 

 • Professor Erlend Hem: Hva er helsespråk?

• Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke: Hvorfor er helsespråk viktig? 

• Direktør Åse Wetås, Språkrådet: Godt språk gjev gode helsetenester 

• Fungerende direktør Karl Vestli, Direktoratet for e-helse: Vi trenger et felles helsespråk 

• Viseadministrerende direktør Jan Frich, Helse sør-øst: Klarspråk i pasientkommunikasjon 

• Medisinsk redaktør Petter Gjersvik: Fagspråk på norsk 

• Seniorrådgiver Bente Christensen: Sykepleierterminologi – hvorfor det? 

• Professor Johan Tønnesson: Ti teser om klarspråk 

• Professor Magne Nylenna: Helsespråk i bokform 

Internasjonalt samarbeid for å kontrollere covid-19 pandemien

28. april 2021 arrangerte Det norske medicinske Selskab digitalt debattmøte med innledning ved John-Arne Røttingen, global helseambassadør i Utenriksdepartementet.

Opptak av webinaret kan sees her: Lenke til webinaropptak

Depresjon. Status og veien videre i behandling 

24.mars 2021 arrangert Det norske medicinske Selskab webinar med foredrag ved Jan Ivar Røssberg, professor, Universitetet i Oslo

Opptak av webinaret kan sees her: Lenke til webinaropptak

Fra Roosevelt til Biden: Hva skjer med det amerikanske helsesystemet? 

27.januar 2021 arrangerte Det norske medicinske Selskab webinar. Christer Mjåset, viseadministrerende direktør, Helseplattformen og Johan Torgersen, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet innledet om det amerikanske helsesystemet. 

Opptak av webinaret kan sees her: lenke til webinaropptak

Fra kolera til korona - Selskabets første digitale seminar

Onsdag 2.desember 2020 avholdt Det norske medicinske Selskab sitt første digitale seminar. Opptak av seminaret kan sees her

Program:

Øivind Larsen: Koleraen i Norge i 1853 og historien om den 

Morten Rostrup: Kolera – fortsatt en aktuell sykdom 

Preben Aavitsland: Fra kolera til korona: det norske smittevernet mellom motstridende interesser

Avhandlingen Koleraen i Christiania i 1853 av Lizzie Knarberg Hansen (1929–1998) ble forsvart for den medisinske doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 1986. Knarberg Hansen tok for seg journalmateriale fra Rikshospitalet og supplerende arkivstoff og gjorde en dybdestudie med bruk av nye kvantifiserende metoder. Hun kunne identifisere så å si alle kolerapasienter som var registrert i hovedstaden. Hennes analyser ga ny medisinhistorisk informasjon og utfylte det bildet av kolera man hadde i byens historie. Hele avhandlingen ble publiseret i tidsskriftet Michael nr 4/2020 og finnes digitalt her