article

Forord

De aller fleste kunstverkene som er i Det norske medicinske Selskabs eie, er portretter. Arbeidet med å lage en katalog over portrettsamlingen begynte allerede i 1987. Bildene som den gang var opphengt i Selskabets bygning Drammensveien 44, 0271 Oslo, ble tatt ned og Øivind Larsen lagde fotografiske reproduksjoner som grunnlag for offsetfilmer som ble framstilt hos a.s. Joh. Nordahls Trykkeri, Oslo, klare for trykking, men på grunn av mye annet som hendte, ble prosjektet den gang lagt på is inntil videre. Et hefte med prøvetrykk tjente som intern katalog.

I de forløpne 25 år har det skjedd mye med Selskabet, blant annet innflytting i nye lokaler i tilslutning til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, der bildene er opphengt på kontorer og i fellesarealer. I 2012 var derfor tiden moden for å ta katalogprosjektet opp igjen. Nå hadde teknikken utviklet seg videre. Fototeknologien var blitt digital. Det enkleste var å ta bildene ned en gang til og bruke originalene som utgangspunkt. Nok en gang laget Øivind Larsen reproduksjoner, denne gang digitale. Nå foreligger oversikten i bokform, og den gis ut som supplementsbind til Selskabets tidsskrift Michael.

Det er flere som bør takkes i forbindelse med arbeidet: I 1987 gjorde Anne Sofie Frøyshov Larsen en god jobb ved registreringen og reproduksjonen av bildene. Herved en forsinket takk for det! I 2012 assisterte Maria Stephansen ved reproduksjonsarbeidet og med å finne fram biografiske data. Turid Jensen takkes for redigering og fargekorrigering av datafilene for reproduksjonene. Eli Frivold har bidratt både til nummerering og katalogisering av portrettene og innhenting av kildemateriell. Universitetet i Oslo takkes for økonomisk bidrag til utgivelsen, likeledes Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Styret i Det norske medicinske Selskab takkes også for mangeårig, utholdende oppslutning om prosjektet.

Oslo, november 2012

Øivind Larsen og Magne Nylenna