article

Etterord

Michael 2005; 2: 190–2.

Denne utgaven av Michael har kommet i stand på bakgrunn av et temamøte om mobil røntgenservice i Det norske medicinske Selskab 19. januar 2005. Hjertelig takk til Selskabet ved formann Øivind Larsen for at vi nå får materialet publisert. Særlig takk til Magne Nylenna for hans store innsats med å gå i gjennom og legge til rette artiklene. Han er en erfaren ringrev i feltet, og det har vi forfattere til fulle nytt godt av.

Ellers er det en rekke personer som har hjulpet til for å få «røntgenbilen» til å rulle.

Høykom – et statlig finansiert program for utprøving og innføring av bredbånd i offentlig sektor – har finansiert prøveprosjektet, og vært fleksible og konstruktive. En særlig takk til Thor Mogen.

I Ullevål universitetssykehus har de vært positive og hjelpsomme fra øverst til nederst. Rolf Kåresen tok poenget med prosjektet fra første stund, fikk det forankret, og det ble deretter delegert til Radiologisk divisjon med en ytterst behagelig og innsatsvillig Eli-Marie Sager som sjef. Jøran Nybakk har hjulpet med økonomien, Inge Solheim med personaladministrasjon, Kjell Borthne og Ronny Kristiansen med PACS-teknologi. Johan Castberg Hellund har gjort en kjempeinnsats og tatt seg av all bilderapportering, assistert av Sølve Sesseng og Rana Tarique.

I behovsprøvingsundersøkelsen hadde vi en entusiastisk styringsgruppe bestående av Torbjørg Åmdal, Knut Engedal, Marit Kirkevold og undertegnede, supplert av Ingun Ulstein. Det var en fest å jobbe med den, og særlig må Torbjørgs innsats berømmes og beundres.

Sykehjemmene fulgte opp og la forholdene til rette for undersøkelsen på beste måte. Dette var Ullerntunet bo- og servicesenter, Smestadshjemmet, Paulus sykehjem, Hovseterhjemmet, Silurveien sykehjem og Ammerudhjemmet bo- og kultursenter. Institusjonslederne og sykehjemslegene takkes hjertelig. En særlig takk til de syv data-koordinatorene: Kristin Brandal. Patricia Spaenhoven, Torill Olsen, Marilyn Lillevold, Liv Målfrid Aavik, Odd-Trygve Kolbjørnsgard og Kjersti Midtsundstad.

Radiograf Sigmund Oswold, Rikshospitalet har gjort alle undersøkelsene og kjørt «røntgenbilen». Sigmund har vært et funn for prosjektet, en topp kvalifisert radiograf med særlig erfaring fra akuttmedisin.

Kontakten med Jørgen Randers om samfunnsøkonomiske konsekvenser av tjenesten, har vært givende, hyggelig og produktiv. Men også overraskende. At potensialene for økt kostnadseffektivitet skulle bli så store hadde i alle fall ikke jeg ventet. Tverrfaglighet er alltid nyttig.

Samarbeidet med industrien har også vært meget godt. Decotron AS (Jahn Erik Dypeng, Stein Espedalen, Elin Framvik)og Canon Europa (Peter Blonck) fulgte opp og satte sammen akkurat det utstyret vi i flere år hadde vært på jakt etter. Volvo Norge (Lars Erik Eriksen) har leid oss bil med rullestolrampe, og vært svært fleksible og samarbeidsvillige.

Flere av de regionale helseforetakene har vært involvert på forskjellige stadier av prosjektet og på ulike vis bidratt til å bringe det fram. Jeg vil særlig nevne Helse Midt-Norge RHF (Daniel Haga, Paul Hellandsvik, Jan Eirik Thoresen), før det Helse Sør RHF (Bjørn Grønli og Steinar Stokke), og nå til sist som «prosjekteier», Helse Øst RHF (Bente Mikkelsen og Torstein Pålsrud). Formann i Stortingets sosialkomité, stortingsrepresentant John I. Alvheim ga på et tidlig tidspunkt sin støtte og formidlet kontakter.

Innomed/Medinnova (Christoffer Ellingsen og Harald Dugstad), Sigmund Kværness i Innomed/Sintef og Roald Bergstrøm i KITH har også vært vesentlige støttespillere tidlig i prosessen og støttet prosjektet fram gjennom arbeidsinnsats og til dels økonomiske midler.

Til sist takk til min kjære Vivien, som er fysioterapeut innen eldreomsorgen. Vi har sammen spunnet på pasientbehov, idéer og løsninger gjennom mange år. Det er moro om mobile røntgentjenester og annen medisinsk service for sykehjem nå kunne bli noe av.

Frode Lærum

Fra Det norske Medicinske Selskabs møte om mobile røntgentjenester 19. januar 2005. Fra venstre: Johan Castberg Hellund, Ivar Sønbø Kristiansen, Marit Kirkevold, Kjell Borthne, Eli Marie Sager, Jørgen Randers, Frode Lærum, Ronny Kristiansen, Gerd Torbjørg Åmdal og Knut Engedal (Foto: Ø. Larsen)