article

Vibeke Iren Herikstad

Innkallingsbrevene i spesialisthelsetjenesten

Michael 2021; 18: Supplement 26: 174–80.

Informasjonen som pasienter har fått gjennom innkallingsbrev fra spesialisthelsetjenesten, har vært byråkratisk og vanskelig å forstå. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med andre gjennomført et prosjekt for å forenkle og forbedre disse brevene. Klarspråk har vært et sentralt virkemiddel i arbeidet. Prosjektet endrer måten spesialisthelsetjenesten jobber med pasientinformasjon på, og sørger for at pasienten får den informasjonen han trenger når han trenger den.

Årlig sendes det ut omtrent 7 millioner innkallings- og rettighetsbrev fra spesialisthelsetjenesten i Norge. Brevene er en viktig informasjonskanal som skal formidle rettigheter og plikter og gi pasienten informasjon om utredningen og behandlingen som er planlagt ved sykehuset.

Innkallings- og rettighetsbrevene har i flere år vært standardisert i hele den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det vil si at den generelle teksten om rettigheter og plikter har vært standardisert, mens tilleggsinformasjon om behandling og forberedelser som pasienter må gjennomføre før oppmøte ved det enkelte sykehus, ikke har vært standardisert. Ofte er denne typen informasjon vedlagt det standardiserte brevet. Disse vedleggene har vært av varierende kvalitet både med tanke på språk, visuelt uttrykk og når de sist var oppdatert. I tillegg har det vært liten eller ingen sammenheng mellom det som sto i vedleggene som ble sendt ut med brevene, og det som ble formidlet på nettsidene til helseforetaket.

En stikkprøve ved en poliklinikk ved Oslo universitetssykehus høsten 2018 viste at det ble sendt ut informasjon til pasientene som sist var revidert før sammenslåingen av Oslo universitetssykehus i 2008 (figur 1). Tilsvarende funn av utdatert informasjon er gjort mange steder i spesialisthelsetjenesten.

Figur 1. Eksempel på brev fra Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus oktober 2018.

Sykehuset i Vestfold oppdaget dessuten at informasjonen som ble presentert i brev med tilhørende vedlegg, kunne gi motstridende informasjon om forberedelser. Flere stikkprøver viste at informasjon om forberedelser ble gitt på mange steder (ulike ark) og at det ofte var en blanding av forberedelser til ulike pasientgrupper i samme brev. Innkallingsbrevet fra Akershus universitetssykehus til en 43 år gammel mann illustrerer dette godt (figur 2). Sammenfiltret i informasjonen om relevante forberedelser fant han også informasjon om hva han skulle gjøre om han var 0–2 år, 2–12 år eller om han var gravid. Med andre ord var det ikke enkelt å trekke fram hvilken informasjon som gjaldt ham og hva som ikke var relevant.

At innkallings- og rettighetsbrevene er vanskelige å forstå, har vært kjent lenge. Helsepersonell har rapportert at det daglig er undersøkelser eller inngrep som må utsettes fordi pasientene møter uten å ha gjennomført nødvendige forberedelser.

Figur 2. Innkalling av en 43 år gammel mann til dagkirurgi ved Akershus universitetssykehus i juni 2018. Informasjon om ulike tema presenteres spredt i brevet. Rød ring markerer forberedelser, blå markerer informasjon om oppmøte og selve timen, grønn informasjon om rettigheter og gul er praktisk informasjon.

I juni 2019 ga Helse- og omsorgsdepartementet derfor spesialisthelsetjenesten dette oppdraget: «De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF og i samarbeid med Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, iverksette tiltak for å gjøre innkallinger til time og brev om rett til helsehjelp lettere å forstå for pasientene. Tiltakene skal redusere omfanget av oppklarende henvendelser, manglende oppmøte og avlyste konsultasjoner pga. utilstrekkelige forberedelser som er knyttet til kommunikasjonssvikt. De regionale helseforetakene skal identifisere andre områder i kommunikasjonen med pasienter som kan forbedres med klart språk. Det skal etableres rutiner og systemer som sikrer at all slik kommunikasjon skrives i et klart språk. Det skal orienteres om status for arbeidet i Årlig melding 2019.»

Hvordan gjorde vi det?

Jeg fikk oppdraget med å lede arbeidet med å forbedre innkallings- og rettighetsbrevene. Hvorfor var det jeg som fikk lov til å lede dette viktige arbeidet?

Jeg er utdannet sykepleier og har største del av karrieren jobbet som leder i sykehjem hvor jeg har brukt mye tid på å veilede brukere og pårørende om rettigheter og muligheter når vanskelige valg skal tas. Siden 2014 har jeg ledet Helse Sør-Østs arbeid med digitale innbyggertjenester, en forutsetning for pasientens helsetjeneste.

I 2018 møtte jeg kommunikasjonssjef Tore Bratt i Helgelandssykehuset for første gang. Bratt hadde jobbet med å forbedre tre pasientbrev ved Helgelandssykehuset, men han slet med å få brevene innført i sitt eget sykehus og i spesialisthelsetjenesten for øvrig på grunn av begrensninger i IT-systemene som brukes til å produsere brevene i sykehusene. Jeg syntes at brevene til Helgelandssykehuset lignet en papirversjon av digitale tjenester, og tok kontakt med Bratt for å se på muligheter for å jobbe sammen mot et felles mål. Vi samlet oss om en visjon. Om noen år skal brevene bare være utskriftsversjonen av de digitale tjenestene som vi tilbyr på helsenorge.no. Helse Sør-Øst hadde allerede jobbet med endringer i innkallingsbrevene før oppdraget fra departementet kom. Vi hadde et brennende ønske om å gjenbruke all den digitale informasjonen foretakene allerede hadde på hjemmesidene sine i klarspråk, og å få til noe mens vi ventet på bedre datasystemer. Å gjøre brevene enklere å lese på små digitale flater, som mobiltelefon, var et viktig tiltak når helseforetakene skulle sende brevene digitalt. Det var derfor naturlig å ta oppdraget om forbedring av brevene inn under samme paraply som arbeidet med digitalisering.

Visjonen var at gode og intuitive digitale tjenester skal gjøre hverdagen lettere for pasienten. Forenkling og forbedring av brevene skulle være første steg på veien. Vi ville legge til rette for at informasjon fra brevene kunne gjenbrukes i fremtidige digitale tjenester.

Bred involvering

Visjonen var klar, og målet var definert i oppdraget: Pasientene skal forstå hva de skal gjøre før de møter på sykehuset, og de skal være i stand til å ivareta sine rettigheter. Vi rigget to arbeidsgrupper som arbeidet parallelt:

En lokal arbeidsgruppe i Helse Sør-Øst som besto av representanter fra helseforetakene, og var tverrfaglig sammensatt med folk som jobbet med innkalling av pasienter, kommunikasjon, IKT og ikke minst pasienter og brukere.

Den andre arbeidsgruppen involverte de regionale helseforetakene, Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet, Norsk helsenett, Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten, Språkrådet og en brukerrepresentant.

Den lokale gruppen gikk gjennom de eksisterende brevene, laget forslag, diskuterte prinsipper og vurderte hva som var mulig å få til med dagens IT-systemer. Gruppen gikk gjennom alle brev og gjorde vurderinger av budskapet i de ulike brevene med tanke på hva som er viktig for pasienten å vite i den situasjonen han er i når han mottar brevet. Situasjonen ble avgjørende blant annet for hvilke rettigheter som blir fremhevet i brevet. Jurister og andre spesialister ble konsultert ved behov.

Det var mange som hadde jobbet lenge med de eksisterende brevene og som var skeptiske til å ta bort eller legge til informasjon. Det ble viktig å ta de største skeptikerne med på laget. Diskusjonene fikk dermed en større bredde, og etter min erfaring ble resultatet mer gjennomtenkt. Vi fikk tatt de aller fleste diskusjoner i arbeidsgruppen, og hadde dermed velbegrunnede argumenter som kunne brukes i møtet med andre ute i sykehusene. Det kanskje beste resultatet var at alle deltakerne til slutt var så stolte av resultatet at de ble ambassadører for arbeidet da brevene skulle innføres i helseforetakene.

Den nasjonale arbeidsgruppen ble stilt sektorovergripende spørsmål som for eksempel: Kan vi henvise til generell informasjon på nett i stedet for å beholde det i brevene? Hvordan skal vi sikre enkle overganger mellom brev og informasjon på nett? Hvordan skal vi sikre enhetlig informasjon i brev og på nett? Hvor skal de nye malene publiseres? Hva skal vi tilby dem som ikke er digitale og dermed ikke kan lese informasjonen vi lenker til på nett?

Pasientene var med

Vi måtte også gå noen runder med enkelte faggrupper. Hvilken informasjon vi skulle ha om smitteverntiltak i brevene (dette var før koronaen) måtte opp til vurdering hos fagråd for smittevern. I møtet stilte vi med en representant fra kommunikasjonsavdelingen, en pasient og meg. Gjennom å holde på visjonen og målet om at pasienten skal forstå hva han skal gjøre før han møter på sykehuset, klarte vi å forenkle budskapet betraktelig. Alle beskrivelser av ulike resistente mikrober ble tatt bort, og erstattet med at pasienten måtte kontakte fastlegen for test dersom han eller hun var i risikogruppen for å være smittet. Slik tverrfaglig jobbing har vært nøkkelen til suksess, tror jeg. Vi skulle samarbeide for å nå målet.

Avdeling for samhandling og brukermedvirkning ved Oslo universitetssykehus tilbød seg å brukerteste brevene. De tok med seg prototypen ut i sykehuset og testet om pasientene forsto innholdet. Hos pasientene ble brevene godt mottatt. De fleste mente at de nye brevene var mye enklere å forstå enn de gamle.

I tillegg til å teste ut på pasienter, gjennomførte Oslo universitetssykehus også brukertesting på en gruppe ikke-norskspråklige personer som var på norskkurs ved Oslo voksenopplæring. Etter den gjennomgangen fikk vi flere gode innspill til forbedringer og forenklinger som vil gjøre brevene enklere å forholde seg til også for denne gruppen. Dette var språkbruk som vi nordmenn ikke tenker over, men som kan være forvirrende for dem som ikke har norsk som morsmål.

Tverrfaglig samarbeid

En av hoveddelene i brevene er en beskrivelse av hva pasienten skal gjøre før han eller hun kommer til sykehuset. For å legge til rette for digitale tjenester senere og for å sikre enhetlig informasjon, bestemte vi at det som sto om forberedelser i brevet skulle være det samme som sto om forberedelser på nettsidene til helseforetaket. Det førte til at fagmiljøene måtte revidere informasjonen som ble lagt inn i brevene, og synkronisere med det som var publisert på nett. Slik måtte helsepersonell, kommunikasjonsfolk og IT-folk i helseforetakene jobbe sammen. Det har gitt positive effekter ikke bare for enklere språk, kvaliteten på informasjon og at vi kommuniserer samme budskap i alle kanaler, men også ved at fagmiljøer på eget initiativ har tatt kontakt med hverandre for å lage bedre brev og informasjon til pasientene.

Erfaringer

Å tenke fremover og ha en større visjon for arbeidet med pasientinnkallinger har gjort at vi har klart å aktivere større deler av de ulike miljøene i helseforetakene. Vi legger grunnen for fremtidige digitale tjenester der pasienten får god oversikt over planlagt pasientforløp, kan gjøre tilpasninger selv og får oppgaver og påminnelser om hva som skal gjøres før oppmøte på sykehuset. Det har gjort at vi har fått tilgang til de riktige ressursene. At vi har koblet arbeidet på et digitaliseringsprosjekt som vil bidra til bedre utnyttelse av ressursene og mulighet til å spare penger, har hjulpet oss å få prioritet.

Arbeidet med klarspråk, som er viktig for å skape pasientens helsetjeneste, er bare i startgropen. Å legge til rette for at pasientene skal få innsikt i egen helse, rettigheter og behandling er en grunnleggende forutsetning for at han eller hun skal kunne delta mer i beslutninger rundt behandlingen. Å involvere pasientene mer, må inn som en ryggmargsrefleks i alt vi gjør i helsetjenesten. Det krever prioritering og oppmerksomhet fra ledere på alle nivå over lengre tid enn hva dette prosjektet klarer. Jeg mener vi har klart å legge til rette for større samarbeid mellom ulike fagmiljøer i arbeidet med pasientinformasjon. Lederne ser også at det å ha godt informerte og aktive pasienter bidrar til både høyere kvalitet på helsetjenesten, bedre utnyttelse av ressursene og mer fornøyde pasienter og ansatte.

Engasjementet sprer seg

Det jeg personlig sitter igjen med etter at brevene nå er godkjent av fagdirektørene i alle helseregionene og flere regioner er i gang med å ta dem i bruk, er stolthet over hvordan tverrfaglig arbeid sprer seg, og at dette bidrar både til ny giv og stort engasjement for god pasientinformasjon. Fra at klart språk var noe kommunikasjonsavdelingen maste om, er vi nå i ferd med å få både IKT-folk, legene og ikke minst pasientene selv med på laget. Det tror jeg er nøkkelen til suksess og sikrer at vi bereder grunnen for pasientens (digitale) helsetjeneste.

Vibeke Iren Herikstad

Vibeke.Iren.Herikstad@helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF

Postboks 404

2303 Hamar

Vibeke Iren Herikstad er ansvarlig for digital pasient- og pårørendemedvirkning i Helse Sør-Øst og har ledet arbeidet med å etablere nye pasientbrev i klarspråk for spesialisthelsetjenesten. Fra januar 2021 har hun også ansvar for det interregionale samarbeidet om pasientinformasjon og nettsider.