article

Erlend Hem

Gruppe for norsk medisinsk fagspråk

Michael 2021; 18: Supplement 26: 74–80.

Gruppe for norsk medisinsk fagspråk ble etablert i 2015. Det er behov for et slikt «medisinsk språkråd» som forener helsefaglig og språklig ekspertise. Et viktig arbeidsområde er å etablere norske avløserord for engelske ord og betegnelser. Gjennom økt samarbeid med andre språkinteresserte og nye møteplasser vil gruppa i de kommende årene forhåpentligvis få økt innflytelse på og betydning for helsespråket.

I 1990 begynte jeg på medisinstudiet i Oslo. Som medlem av medisinstudentforeningen, fikk jeg tilsendt Tidsskrift for Den norske lægeforening (Tidsskriftet). Det var ikke så mye jeg som fersk student forsto, men den nystartede språkspalten vekket interesse.

«Tidsskriftet står sentralt i utviklingen av et norsk medisinsk språk. Som et uttrykk for dette, oppretter vi i dette nummeret en språkspalte som vil komme med uregelmessige mellomrom. Det er ikke noe spesielt originalt tiltak, men forhåpentligvis nyttig likevel» (1). Slik hadde daværende redaktør Magne Nylenna lansert den nye spalten i Tidsskriftet nr. 14, som utkom 30. mai 1990. Ideen til en språkspalte hadde blitt luftet året før, da en gruppe immunologer så et behov: «Vi foreslår at det opprettes en liten språkspalte i Tidsskriftet» (2). Men redaktøren var usikker på om det ville være nok stoff til hver utgave. Det viste seg at spalten var livskraftig, og innlegg om språk har i mange år funnet plass i hvert nummer (3–5). I tiårsperioden 2011–20 ble det publisert 228 artikler i språkspalten (5).

Språk har vært viktig for de medisinske tidsskriftene i Norge helt siden det første, Eyr, ble etablert i 1826 (6). Nasjonale tidsskrifter, som de skandinaviske, spiller en avgjørende rolle for å utvikle og vedlikeholde en nasjonal medisinsk terminologi (7). En slik terminologi er nødvendig både for praktisk pasientbehandling og for å ivareta en nasjonal fagkultur. Alle de skandinaviske nasjonale tidsskriftene har, eller har hatt, egne spalter for språk og terminologi, og de representerer nasjonale autoriteter i medisinske språkspørsmål (7). Moderne medisin er tospråklig: ett språk for internasjonal, vitenskapelig kommunikasjon og ett for pasientkommunikasjon og kollegialt fellesskap. Knapt andre enn de nasjonale tidsskriftene tar i dag et aktivt ansvar for morsmålstradisjonen i medisinen (7).

Da Tidsskriftet i 2018 ble kåret til Årets tidsskrift av Norsk tidsskriftforening ble nettopp fagspråket fremhevet: «Med økt internasjonalisering får engelsk en sterkere stilling i akademia. I Norge holder vi oss med mange gode fagtidsskrifter som har en viktig rolle for å vedlikeholde og videreutvikle en fagterminologi på norsk. Tidsskrift for Den norske legeforening er kanskje den fremste eksponenten blant disse» (8).

Egen interesse

Jeg dristet meg til å sende inn mitt første innlegg til språkspalten i 1994 (9). Det handlet om ordet «forhåndsregel», en vanlig feil for forholdsregel, som jeg hadde sett på trykk i bladet. Jeg oppdaget at det var både lærerikt og interessant å skrive artikler om språk og medisin, og fram til nå – mars 2021 – har jeg publisert ca. 130 innlegg i språkspalten. Tekstene fører ofte til respons fra leserne. Mange leger er opptatt av å bevare og utvikle et norsk medisinsk fagspråk.

Interessen for fag, forskning og formidling førte til at jeg ble deltidsredaktør i Tidsskriftet i 2000. Jeg kom til å bli værende i redaksjonen i 20 år, i sju år på heltid som assisterende sjefredaktør. I alle år samarbeidet jeg tett med manuskriptredaktørene, som gjorde – og gjør – en stor innsats for det norske medisinske fagspråket. En av dem, Raida Ødegaard, hadde ansvaret for språkspalten og Tidsskriftets ordliste (10). Da jeg sluttet som heltidsredaktør i 2015, spurte sjefredaktør Are Brean om jeg kunne tenke meg å fortsette som redaktør for språkspalten. Jeg var ikke vanskelig å be.

Gruppa blir etablert

Som språkspalteredaktør følte jeg behov for å organisere arbeidet rundt spalten tydeligere. Jeg foreslo å etablere et fagråd, og første møte fant sted 7. september 2015 – da språkspalten kunne markere sine første 25 år (4). Deltakere fra Tidsskriftet var manuskriptredaktørene Tone Bergset, Åslaug Flo og Marit Fjellhaug, medisinsk redaktør Petter Gjersvik, sjefredaktør Are Brean og meg. I tillegg deltok tidligere sjefredaktør Magne Nylenna. Vi tok navnet Gruppe for norsk medisinsk fagspråk, og gradvis utviklet fagrådet seg til et forum med ambisjoner utover språkspaltens innhold. Også sammensetningen av gruppa ble utvidet.

En av sakene vi diskuterte i vårt første møte var om corona skulle skrives med c eller k. Lite visste vi at koronaen skulle bli årets ord fem år seinere (11).

Tanken var altså fra starten at dette skulle være et forum for drøfting av språkspalteartikler. Vi hadde diskusjoner om nokså detaljerte problemstillinger, for eksempel om synsprøveundersøkelsen Donders skal skrives med eller uten apostrof (12) eller om tilstanden AD/HD skal skrives med eller uten skråstrek. Dette videreførte språkspaltens lange tradisjoner. Språklige diskusjoner kan lett dreie seg om petitesser – noen vil mene: bagateller. Men mange lar seg engasjere og sakene er viktige nok. Da språkspalten startet opp i 1990, spurte redaksjonen om leserne kunne bidra med avløserord for blant annet peer review og case control (13). Disse er for lengst etablert med gode norske ord: fagfellevurdering (14) og kasus-kontroll (15). I mange tilfeller er løsningene snublende nær, men det krever kompetanse og erfaring å finne dem. De fleste ting er enkle når man kan det. Hvis vi kommer tidlig til og har et godt samarbeid med fagmiljøene, er sjansene gode for å få gjennomslag. På dette området har Gruppe for norsk medisinsk fagspråk og Tidsskriftets språkspalte en viktig funksjon (5). Tilsvarende kompetanse finnes knapt andre steder.

Helsepersonell er gjerne handlingsorienterte og konkrete. Møtet med seige språklige strukturer kan være vanskelig. I 2007 hadde noen forfattere latt seg forarge over at redaksjonen i Tidsskriftet hadde gjort endringer i manuset deres. De mente at struma var intetkjønnsord, mens manuskriptredaktørene hadde rettet til hankjønnsform, slik ordbøkene forordner. Jeg undersøkte saken, og fant at struma er brukt som intetkjønnsord i medisinsk litteratur fra midten på 1800-tallet og at det har vært den klart dominerende formen i lang tid (16). Hvorfor denne bruken har eksistert parallelt med den filologisk korrekte hankjønnsformen, er uvisst. Jeg kontaktet Språkrådet og ba om at intetkjønnsformen burde godkjennes på linje med hankjønnsformen. Jeg møtte atskillig forståelse, men saken er fortsatt uløst – 14 år etter. Språkmyndighetene ønsker stabilitet i moderne norsk.

Andre ganger er det enklere. I 2009 var jeg på besøk i Bergen og oppdaget at skiltet på Overlege Danielssens hus var feil (17). Daniel Cornelius Danielssen (1815–94) – en av Bergens store sønner – skrev utvilsomt navnet sitt med to s-er. Men på husskiltet var det bare én. Nytt skilt kom opp.

I 2017 påpekte gruppa at St. Olavs hospital må skrive navnet med liten h i hospital i henhold til rettskrivningsreglene (18). Sykehuset vedtok snart nytt, korrekt offisielt navn.

Fra smått til større

Allerede i det første møtet høsten 2015 ble vi enige om å kontakte Språkrådet for bistand. Siden den gang har en seniorrådgiver i Språkrådet deltatt på alle møtene våre. Det har vært avgjørende for det faglige nivået. Samarbeidet er nyttig begge veier. Helsespråklige spørsmål som Språkrådet får fra publikum, blir gjerne diskutert i eller mellom møtene våre.

Språkrådet har en sterk språkfaglig kompetanse, men helse og språk er ulike fag og vi blir ikke alltid enige. På engelsk kalles ambulansearbeidere med høyskoleutdanning for paramedic. Men hva skal vi si på norsk? Språkrådet gikk inn for paramedisiner (19), mens gruppa landet på paramedik, fordi paramedisinere for mange helsearbeidere forstås som naturmedisinere. Slike diskusjoner er både interessante og lærerike. Et annet tilfelle dreide seg om fragil X-syndrom, som er et syndrom med psykisk utviklingshemning. Tidsskriftet hadde etter grundig drøfting i 1993 gått inn for skrivemåten fragil X-syndrom (20), og daværende Norsk språkråd gjorde vedtak om det samme (21). Bakgrunnen er at X-en er fragil, ikke syndromet. Men i 2017 ombestemte redaksjonen seg. Heretter skulle man skrive fragilt X-syndrom – fordi «alle» skriver det slik. Det er heldigvis sjelden redaksjonen velger å fravike språkrådsnormen og bryte med norsk orddanningsmønster.

Etter hvert har vi utvidet gruppa ytterligere, blant annet med representanter for sykepleie og fysioterapi (tabell 1). Språkspalten er fortsatt et fast punkt på møteagendaen. Over hundre språkspalteartikler er publisert i femårsperioden 2016–20 (5), og flere av dem er drøftet i gruppa. Men disse diskusjonene fikk tidlig en underordnet rolle. Mer prinsipielle spørsmål har fått plass. Et hovedtema er blitt hvordan vi kan påvirke universiteter og høyskoler til virkelig å ta ansvar for vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk, slik loven krever (22–24). Våren 2020 kom både en offentlig utredning om ny universitets- og høyskolelov og et forslag til språklov. Dette var gylne anledninger til å styrke norsk fagspråk (24).

En annen av språkgruppas ambisjoner er å etablere jevnlige seminarer om helsespråk og på den måten danne et nettverk og en møteplass. Det er behov for å knytte fastere kontakter mellom oss som brenner for et norsk helsespråk. Denne boka om helsespråk er en fin start: 23 artikler og 25 forfattere bærer gode bud.

Gruppa består nå av elleve medlemmer med bakgrunn fra medisin, andre helsefag og språkfag. Vi arbeider for å styrke bruken av norsk i faglige sammenhenger og samarbeider med språkgrupper med tilknytning til Språkrådet, særlig Termgruppe for celle- og molekylærbiologi. Vi møtes vanligvis to timer tre ganger per semester. Ideene til saker kommer fra gruppemedlemmene, som gjerne har blitt kontaktet om helsespråklige problemer eller selv har støtt på slike. Inntil pandemien rammet våren 2020, var vårt faste møtested i Tidsskriftets lokaler i Legenes hus på Christiania Torv i Oslo. I koronatiden har vi, som alle andre, møttes digitalt. Som et ledd i å knytte kontakter, inviterer vi gjerne en eller flere gjester til møtene.

Tabell 1. Deltakere i Gruppe for norsk medisinsk fagspråk

Fra Tidsskrift for Den norske legeforening

Bakgrunn

Deltakelse i gruppa

Erlend Hem

Lege, redaktør for språkspalten 2015–20, fagansvarlig for medisinsk språk i Store norske leksikon, professor i atferds­medisin

2015–

Petter Gjersvik

Lege, medisinsk redaktør, redaktør for språkspalten fra 2020, professor i hud­sykdommer

2015–

Are Brean

Lege, spesialist i nevrologi, sjefredaktør fra 2015

2015–

Manuskriptredaktører i Tidsskrift for Den norske legeforening

Åslaug Flo

Manusredaktør 1996–2018

2015–18

Marit Fjellhaug

Manusredaktør 2000-

2015–

Stig Rognes

Manusredaktør 2018-

2018–

Tone Bergset

Manusredaktør 2015–18

2015–2018

Andre fagpersoner

Magne Nylenna

Lege, sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening 1987–2001, redaktør for Medisinsk ordbok, professor i samfunnsmedisin

2015–

Raida Ødegaard

Manuskriptredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening 1988–2013

2015–17

Nina Husom

Fysioterapeut, tidligere nyhetsredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening, ­spesialrådgiver Helse- og omsorgs­departementet

2018–

Liv Bjørnhaug Johansen

Sykepleier, temaredaktør i tidsskriftet Sykepleien

2018–

Kashif Waqar Faiz

Lege, spesialist i nevrologi, spesialrådgiver Helse- og ­omsorgsdepartementet

2020–

Fra Språkrådet

Jan Hoel

Seniorrådgiver

2016–17

Ole Kristian Våge

Seniorrådgiver

2017–19

Marianne Aasgaard

Seniorrådgiver

2020

Ann-Helen Langaker

Seniorrådgiver

2021–

Fra Direktoratet for e-helse

Ole Kristian Våge

Seniorrådgiver

2020–

Et nettsøk etter Gruppe for norsk medisinsk fagspråk gir noen få treff. Vi har vært med på å lansere atferdsstans som avløserord for behavioural arrest (25) og protokollartikkel for registered report (26). Nettopp arbeidet med å finne gode, norske avløserord er en viktig aktivitet. Men språkgruppa er utvilsomt for lite kjent. Den består av ildsjeler og har intet budsjett, og det setter selvsagt begrensninger for hva som er mulig å få til. Gruppa er fortsatt et uformelt og selvbestaltet organ. Vi opprettet den fordi det var behov for den. Kanskje bør den bli bedre organisatorisk forankret. Vi har en betydelig kollektiv kompetanse, den er enestående i sitt slag i Norge, og man skal ikke undervurdere hva ildsjeler kan få til. Muligheten til å publisere resultater fra gruppas diskusjoner i Tidsskriftets språkspalte er nyttig, men vi søker også andre formidlingskanaler. Gruppe for norsk medisinsk fagspråk har store og viktige oppgaver foran seg. Nettverk og møteplasser er utvilsomt veien å gå.

Litteratur

 1. Nylenna M. Språkspalten. Tidsskrift for Den norske lægeforening 1990; 110: 1871.

 2. Fossum S, Harboe M, Thorsby E et al. Norsk nomenklatur i immunologi. Tidsskrift for Den norske lægeforening 1989; 109: 853–5. https://www.nb.no/items/0ff55c4c6a05006d04ff34d69071b136?page=85 (20.3.2021).

 3. Hem E. Språkspalten er 20 år! Tidsskrift for Den norske legeforening 2010; 130: 1373. doi: https://doi.org/10.4045/tidsskr.10.0563

 4. Hem E. Språkspalten er 25 år. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; 135: 2197. https://doi.org/10.4045/tidsskr.15.1260

 5. Hem E, Gjersvik P. Språkspalten gjennom 30 år. Tidsskrift for Den norske legeforening 2021. https://doi.org/10.4045/tidsskr.20.0719

 6. Nylenna M, Larsen Ø. Eyr – portrett av et tidsskrift. Michael 2015; 12: supplement 17. https://www.michaeljournal.no/i/1000/17?xp=michael-1000-17.xml (20.3.2021).

 7. Nylenna M. Små nasjonale tidsskrifter – har de noen fremtid? Tidsskrift for Den norske lægeforening 2006; 126: 4–8. https://tidsskriftet.no/2006/01/jubileumsnummer/sma-nasjonale-tidsskrifter-har-de-noen-fremtid (20.3.2021).

 8. Jacobsen LD. Vi er «Årets tidsskrift». Tidsskrift for Den norske legeforening 2018. https://tidsskriftet.no/2018/04/vi-er-arets-tidsskrift (20.3.2021).

 9. Hem E. Forholdsregler og smittevern. Tidsskrift for Den norske lægeforening 1994; 114: 3356. https://www.nb.no/items/6f6c2a631ea518bc79f673f97d7e4a83?page=97 (14.3.2021).

 10. Feiring E. Språkdoktoren. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013; 133: 1346–7. https://doi.org/10.4045/tidsskr.13.0760

 11. Koronaen er årets ord 2020. Språkrådet 11.12.2020. https://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/hva-skjer/Aktuelt/2020/koronaen-er-arets-ord-2020/ (20.3.2021).

 12. Hem E. Donders eller Donders’ metode? Tidsskrift for Den norske legeforening 2017.https://doi.org/10.4045/tidsskr.17.0632

 13. Språkspalten. Tidsskrift for Den norske lægeforening 1990; 110: 1983. https://www.nb.no/items/5a91efd5212ea6f0fac8f85b152700b7?page=79 (20.3.2021).

 14. Gjersvik P, Ødegaard R. Ikke «peer review» på norsk. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2006; 126: 3327. https://tidsskriftet.no/2006/12/sprakspalten/ikke-peer-review-pa-norsk (20.3.2021).

 15. Lydersen S. Kasus–kontroll-studie eller pasient–kontroll-studie? Tidsskrift for Den norske legeforening 2019. https://doi.org/10.4045/tidsskr.19.0576

 16. Hem E. Et eller en struma? Ja takk, begge deler. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2007; 127: 2717. https://tidsskriftet.no/2007/10/sprakspalten/et-eller-en-struma-ja-takk-begge-deler (20.3.2021).

 17. Hem E. Overlege Danielssen, antar jeg? Tidsskrift for Den norske legeforening 2009; 129: 665. https://doi.org/10.4045/tidsskr.09.0099

 18. Berntsen EM. Stor eller liten forbokstav i sykehusnavn? Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; 137: 382. https://doi.org/10.4045/tidsskr.16.1089

 19. Våge OK. Hva skal ambulansearbeidere med høyskoleutdanning kalles på norsk? Tidsskrift for Den norske legeforening 2017. https://doi.org/10.4045/tidsskr.17.0755

 20. Boman H, Ødegaard R. X- og Y-kromosomer – fragil X-syndrom. Tidsskrift for Den norske lægeforening 1993; 113: 3069. https://www.nb.no/items/d44a3df15c0bb3ab19184c6c92bce4d5?page=97 (20.3.2021).

 21. fragil X-syndrom. I: Rettskrivningsvedtak 1962–2003. Språkrådet. https://www.sprakradet.no/Spraka-vare/Norsk/normering/Rettskrivingsvedtak/Rettskrivningsvedtak-1962-
  2003/#F (20.3.2021).

 22. Nylenna M. På vei mot en ny latintid? Tidsskrift for Den norske legeforening 2020. https://doi.org/10.4045/tidsskr.20.0026

 23. Vallersnes OM. Den kvasse samtalen. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020. https://doi.org/10.4045/tidsskr.20.0076

 24. Hem E, Knævelsrud H, Bustad HJ. Norsk fagspråk må styrkes. Klassekampen 4.8.2020: 20. https://klassekampen.no/utgave/2020-08-04/debatt-norsk-fagsprak-ma-styrkes (14.2.2021).

 25. Henning O, Nakken KO. Atferdsstans. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017. https://doi.org/10.4045/tidsskr.17.0910

 26. Fugelsnes E. En kur mot dårlig forskning? Forskningsetikk 2019; 19: 20–3. https://www.forskningsetikk.no/ressurser/magasinet/2019-4/en-kur-mot-darlig-forskning/ (14.3.2021).

Erlend Hem

erlend.hem@medisin.uio.no

Institutt for medisinske basalfag

Universitetet i Oslo

Postboks 1111 Blindern

0317 Oslo

Erlend Hem er professor i atferdsmedisin ved Universitetet i Oslo, instituttsjef ved Legeforskningsinstituttet, redaktør i Michael og leder av Gruppe for norsk medisinsk fagspråk.